Siirry sisältöön

Tutki aikajanalta, miten kehittäminen etenee

2021

Tietojärjestelmän teknistä toteutusta ja tietojärjestelmän kilpailutusta valmisteltiin

Viranomaiset sopivat tiedonkulusta

Ympäristöministeriö kutsui muita viranomaisia tahtotilakeskusteluihin. Niissä tarkasteltiin valtakunnallista tiedonhallintaa kokonaisuutena ja sovittiin tarvittavista yhteyksistä järjestelmien välillä. Tavoitteena oli helpottaa valtakunnallista tiedonhallintaa.

Yhteentoimivuustyö kulki tietojärjestelmän rakentamisen rinnalla

Jatkuvassa yhteentoimivuustyössä määriteltiin muoto, jolla tieto jatkossa liikkuu organisaatioiden välillä. Tietomalleja, hallintamalleja, koodistoja ja sanastoja yhdenmukaistettiin laajassa ja avoimessa yhteistyössä.

Yhteisesti määritellyt sisällöt koottiin Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalle(siirryt toiseen palveluun) rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoon.

Muutostukea valmisteltiin

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja DigiFinland aloittavat kunnille suunnatun muutostuen valmistelun.

Tietojärjestelmän määrittely valmistui

Ensimmäinen vaiheen toteutus määriteltiin Suomen ympäristökeskuksen ohjauksessa. Työhön osallistuivat ympäristöministeriö, sidosryhmät ja Ramboll Finlandin vetämä konsortio, johon kuuluivat Ubigu Oy, Gravicon Oy, Gofore Oyj.

2022

Tietojärjestelmään liittyviä lakeja valmisteltiin

Ympäristöministeriö valmisteli hallituksen esitystä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittyvästä lainsäädännöstä. Järjestettiin lausuntokierros, ja syksyllä lakiesitysten käsittely eteni valtioneuvostoon ja eduskuntaan.

Kunnille ja maakuntien liitoille tarjottiin maksutonta muutostukea

Muutostuen tarjoaminen kunnille ja maakuntien liitoille aloitettiin. Ensimmäiseksi tuen sisältöä suunniteltiin yhdessä.

Muutostuen tiimi otti yhteyttä kaikkiin kuntiin ja maakuntien liittoihin. Keväällä toteutettiin nykytilaselvitys, johon tietoa kerättiin verkkokyselyllä. Selvityksen tulosten pohjalta tehtiin toimenpideohjelmat kuntien avuksi. Vuoden aikana järjestettiin myös kuntakiertue ja monenlaisia tapaamisia tulevasta muutoksesta. Kuntakummit tukivat muutokseen valmistautumisessa.

Yhteentoimivuutta muiden keskeisten tietojärjestelmien kanssa rakennettiin

Yhteentoimivuutta rakennettiin muun muassa väestötietojärjestelmän, Verohallinnon, kansallisen maastotietokannan, kiinteistötietojärjestelmän, huoneistotietojärjestelmän ja osoitetietojärjestelmän kanssa.

Tietojärjestelmän teknisiä vaatimuksia tarkennettiin

Digitaalisen turvallisuuden reunaehdot tietojärjestelmän toteutukselle valmistuivat. Tieto siitä, mitä liitteitä päätöstietojen yhteydessä toimitetaan järjestelmään, tarkentui. Myös aineiston saavutettavuusvaatimukset tarkentuivat.

Voimassa oleviin kaavoihin liittyvä VOOKA-pilottihanke aloitettiin

6/2022

Hankkeen tavoitteena on viedä kaikkien Suomessa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kaavarajat valtakunnalliseen yhteentoimivaan tietomallimuotoon ja siirtää aineisto rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Työ aloitettiin Etelä-Savon alueella pilotilla, jossa mukana olivat kaikki 12 alueen kuntaa, ELY-keskus, konsulttiryhmittymä ja Suomen ympäristökeskus.

Luotiin hallintamalli rakennetun ympäristön tiedoille

Rakennetun ympäristön tiedoille on määriteltiin yhteinen hallintamalli, jolla varmistetaan tietojen tuottamisen, ylläpidon ja kehityksen yhteiset pelisäännöt. Hallintamalli kuvaa, millä tavalla toimitaan, jos esimerkiksi asemakaavan tietomallia on tarpeen päivittää.

Yhteentoimivuustyön tuloksena valmistui tietomalleja

Tiedon määrityksiä tehtiin vaiheittain ja priorisoimalla lakisääteisiä tietoja, joita tarvitaan useimmin.

Tietomallit valmistuivat asemakaavalle ja yleiskaavalle, sitovalle tonttijaolle, maankäytön rajoituksille, rakentamisen lupapäätöksille, kaupunkiseutusuunnitelmalle ja rakennusjärjestykselle.

Tietojärjestelmän toteuttajaksi valittiin Solita-Sitowise-ryhmittymä

12/2022

Suomen ympäristökeskus kilpailutti vuoden aikana tietojärjestelmän teknisen toteuttajan. Valitussa ryhmässä on alihankkijana Ubigu Oy.

2023

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rakennettiin kyky vastaanottaa kaava- ja rakentamistietoja. Tietosuoja- ja tietoturva-auditoinnit jatkuivat. Kunnille ja maakuntien liitoille tarjottiin maksutonta tukea.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tekninen toteutus aloitettiin

Q1/2023

Teknisestä toteutuksessa ovat mukana yritykset Solita, Sitowise ja Ubigu.

Voimassa olevien kaavojen pilotti valmistui

Q1/2023

Pilotissa keskityttiin Etelä-Savon kaavoihin. Työ laajenee myöhemmin valtakunnalliseksi.

Kaavamääräyskokoelmien luonnokset valmistuivat

Q2/2023

Asema-, yleis- ja maakuntakaavoja koskevat kaavamääräyskokoelmien luonnokset valmistuivat. Ne sisältävät alustavat ehdotukset, joiden pohjalta määritellään kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoinen esitystapa sekä tietomallipohjaisten kaavojen laatimisessa hyödynnettävät kaavamääräyskoodistot.

Avustukset kumppanitestaukseen olivat haettavissa

toukokuu–elokuu

Testaukseen osallistuvat kunnat hakivat avustusta ympäristöministeriöstä.

Validointi- ja tallennusrajapintojen luonnokset olivat kommentoitavana

kesäkuu ->

Rajapintakuvaukset kertovat rajapintojen toteutustavasta. Ne auttavat rajapintojen hyödyntäjiä ymmärtämään, miten rajapinnat toimivat ja rakentamaan kytkentöjä järjestelmien välille.

Kulttuuriympäristön tietovarannon esiselvitykset laadittiin

Q3/2023

Selvityksen tuloksena tiedetään muun muassa kulttuuriympäristön tietojen nyky- ja tavoitetila sekä kulttuuriympäristön tietovarannosta syntyvät kustannukset ja säästöt.

Kaavatietojen validointipalvelu valmistui

Q4/2023

Palvelu tarkistaa automaattisesti, onko aineisto yhteisesti sovitussa muodossa. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos aineistossa on puutteita.

Kumppanitestaushankkeet aloitettiin

Q4/2023

Kuntien, maakuntien liittojen, hankkeiden ja järjestelmätoimittajien kanssa testataan valmistuvia ominaisuuksia sekä tiedon välittämistä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Rajapintapalvelu kaava- ja rakennustietojen päivittämiseen valmistui

Q4/2023

Palvelun avulla voidaan päivittää järjestelmässä olevia tietoja.

Kaavatietojen tallennuskäyttöliittymän ensimmäinen versio valmistui

Q4/2023

Tallennuskäyttöliittymän kautta kunnan tai maakunnan työntekijä voi lähettää kaavatietoja valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Käyttöliittymä on vaihtoehto etenkin niille organisaatioille, joilla ei ole käytössään rajapintaa tietojen toimittamiseen.

Uusia tietomalleja valmistui vuoden aikana

Vuoden aikana valmistuvat tietomallit rakennuksen ilmastoselvitykselle ja materiaaliselosteelle. Myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanastotyö valmistuu.

2024

Tietojärjestelmän palvelut otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana. Kuntajärjestelmien kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat käynnissä, ja tekninen toimivuus varmistetaan testauksilla yhdessä kumppanien kanssa. Kuntien ohjelmistotoimittajia tuetaan yhteensopivien rajapintojen toteuttamisessa.

Digitalisaatiota edistävä lainsäädäntö voimaan – järjestelmässä on valmiudet vastaanottaa tietoja

1.1.2024

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin tulevat voimaan. Lain siirtymäajat alkavat. Tietojärjestelmä pystyy ottamaan vastaan tietoa.

Kaavatietomalli hyväksytään

helmikuu

Valtakunnallinen kaavatietomalli sekä siihen liittyvät koodistot hyväksytään(siirryt toiseen palveluun) Voimassa oleva -tilaan.

Kevään avustuskierros kunnille ja maakunnille

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriön avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digimuutokseen. Hakukierros(siirryt toiseen palveluun) on auki 4.3.–15.4.

Kaavatietojen tallennuskäyttöliittymä päivittyy uusilla ominaisuuksilla

Q2/2024

Päivityksen jälkeen käyttöliittymän kautta voi tuoda myös asiakirjoihin ja päätöksiin liittyviä tietoja.

Rajapintapalvelu tonttijakosuunnitelman tallentamiseen valmistuu

Q2/2024

Uusi asemakaavan seurantalomake avautuu Ryhti-tietojärjestelmässä

kesäkuu

Rakennustietojen muutostietopalvelu otetaan tuotantokäyttöön

Q3/2024

Palvelun avulla voidaan seurata muutoksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakennustiedoissa ja päivittää muuttuneet tiedot toiseen järjestelmään.

Pohjois-Savon VOOKA-aineisto viedään tietojärjestelmään

Q2/2024

Rakennustietojen REST-rajapinta on käytettävissä

Q3–Q4/2024

Palvelun eli rajapinnan kautta saa käyttöön tietojärjestelmän rakennustietoja.

Syksyn avustuskierros kunnille ja maakunnille

Q3/2024

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriön avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digimuutokseen.

Rajapintapalvelu alueidenkäytön rajoitusten tallentamiseen valmistuu

Q3-Q4/2024

Tietojärjestelmän karttapalvelu avautuu

Q3-Q4/2024

Selainpohjainen karttapalvelu tietojen katseluun. Palvelussa tulee olemaan sekä avointa tietoa että tunnistautumista edellyttävää tietoa.

Kaavatietojen muutostietopalvelu on käytettävissä

Q4/2024

Palvelun avulla voidaan seurata muutoksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kaavatiedoissa ja päivittää uudet tiedot toiseen järjestelmään. Hyödyntäminen edellyttää, että kunnista on toimitettu kaavatietoja tietojärjestelmään.

Rakennus- ja kaavatietojen paikkatietorajapinnat käytettävissä

Q3–Q4

INSPIRE-direktiivin edellyttämät palvelut tarjolla

Q4/2024

Tietojärjestelmän jatkokehityksen suunnittelu alkaa

2025

Rakentamislaki tulee voimaan

1.1.2025

Lakiin liittyvät siirtymäajat alkavat.

Tietojärjestelmä voi vastaanottaa ja välittää tietomallimuotoisia rakennusjärjestyksiä

Rakennusten materiaaliselosteet ja ilmastoselvitykset osaksi järjestelmää

Järjestelmään voi tallentaa rakennusten materiaali- ja ilmastoselvityksiä, ja niitä myös pystytään luovuttamaan järjestelmästä jatkokäyttöä varten.

Rasterirajapinta kaavoista valmistuu

Kaavakartoista toimitetaan järjestelmään georeferoidut eli koordinaattitiedot sisältävät GeoTIFF-tiedostot. Niiden avulla kootaan WMTS-rasterirajapinta viranomaisten käyttöön.

Rakennusten ominaisuustietoja välitetään Verohallinnolta kunnille

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän avulla kuntien on helpompi saada käyttöönsä Verohallinnolla olevat rakennusten ominaisuustiedot sekä tehdä tietoihin liittyvää vertailua.

2026–2029

Tietojärjestelmä on käytössä ja sitä pyritään laajentamaan uusilla tiedoilla ja ominaisuuksilla

Käyttöönottoa tuetaan avustuksilla

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea siirtymäajan aikana avustusta, joka kattaa muutoksen aiheuttamat kustannukset.

Rakentamisen tietojen siirtymäaika päättyy

1.1.2028

Rakentamisen tiedot tulee laatia yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa jo 1.1.2025 lähtien, mutta tiedot tulee tallentaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2028.

Alueidenkäytön siirtymäaika päättyy

1.1.2029

Laissa määritelty siirtymäaika päättyy. Kuntien ja maakuntien liittojen tulee toimittaa alueidenkäytön tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2029 alkaen.

Voimassa olevat kaavat ovat tietojärjestelmässä

Tavoitevuosi 2029

Kunnat ovat voineet jatkaa työtä VOOKA-hankkeessa syntyneen ohjeen ja ympäristöministeriöltä saadun rahoituksen turvin.

Yhteentoimivuustyö on vakiintunut

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyö on vakiintunut osaksi rakennetun ympäristön tiedonhallintaa. Työ laajenee siten, että lisäksi harmonisoidaan tietoja, joita käytetään monella eri toimialalla.

Tieto virtaa entistä tehokkaammin julkisten tietojärjestelmien välillä, kun rakennuksen elinkaaren aikana syntyvä tieto ja alueidenkäytön suunnitelmien tieto on yhdenmukaistettu.

Tiedot ovat viranomaisten palveluiden ja prosessien pohjana

Useat viranomaiset hyödyntävät rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä olevia tietoja eri tehtävissä. Suunnittelun ja päätöksenteon lisäksi tietoja käytetään esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisemisessä, pelastustyössä ja positiivisen luottorekisterin perustamisessa.

2030

Rakennetun ympäristön tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta

Rakennetun ympäristön tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta ajantasaisina ja tietoturvallisesti. Päätöksenteon pohjalla on laaja ja viimeisin tieto.

Tietojärjestelmät toimivat yhteen

Rakennetun ympäristön tietoa käyttävät tietojärjestelmät toimivat yhteen. Tämän ansiosta kuntien ja maakuntien tarvitsee toimittaa tiedot vain kertaalleen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, mistä ajantasaisen tieto välitetään yhteiskunnan eri tarpeisiin.

Tietojärjestelmää kehitetään

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää kehitetään jatkuvasti, jotta se palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Yhteiset tiedon rakenteet helpottavat työtä

Aina kun rakennetun ympäristön tietoa käytetään, hyödynnetään yhteentoimivia tiedon rakenteita ja pysyviä tunnisteita. Niin varmistetaan, että tieto liikkuu yli organisaatio- ja aluerajojen sujuvasti ja helposti.

Tutustu myös