Siirry sisältöön

Lyhenne tulee sanoista voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Hankkeesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja sen rahoitus tulee ympäristöministeriöltä.

Valtakunnalliseen muotoon viedään kaava-alueen rajat

Hankkeessa keskitytään voimassa oleviin asema- ja yleiskaavoihin. Työhön sisältyvät myös ranta-asemakaavat ja rantayleiskaavat.

Kaavoille annetaan yksilöivät tunnisteet, joihin liitetään keskeiset taustatiedot. Jokaisen kaava-alueen ulkorajat selvitetään ja muunnetaan yhdessä sovittuun valtakunnalliseen tietomallimuotoon. Näin eri alueiden kaavarajat saadaan yhdistettyä samaan hakemistoon.

Kaavojen koko laajaa tietosisältöä työ ei kata, mutta aluerajaukseen linkitetään tärkeimmät kaava-asiakirjat eli kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.

Lopuksi aineisto siirretään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, josta karttapalvelun ja rajapintojen kautta tietoja voi tulevaisuudessa käyttää.

Lopputuloksena on hakemisto, jonka avulla löytää alkuperäiset kaavat.

Aikataulu

VOOKA-hanke aloitettiin pilotilla Etelä-Savossa

kesäkuu 2022

Pilotti valmistui

helmikuu 2023

Pohjois-Savon osuus aloitettiin

kesäkuu 2023

Pohjois-Savon osuus valmistui

tammikuu 2024

Ohje kunnille valmistui

maaliskuu 2024

Ohjeen avulla kunnat voivat muodostaa aineistoa, joka vastaa VOOKA-projektissa tuotettua. Aineiston voi toimittaa itsenäisesti rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Työ laajenee vaiheittain muille alueille

vuodet 2024-2028

Vielä ei ole tiedossa, miten työ laajenee muihin maakuntiin. Toteutukseen vaikuttavat VOOKA-hankkeen saama rahoitus ja kunnille mahdollisesti myönnettävät avustukset.

Todennäköistä on, että kunnat voivat hakea avustusta ja sen avulla itsenäisesti edistää pohjatiedon tuottamista Ryhti-järjestelmään.

Voimassa olevat kaavat kokonaisuudessaan Ryhti-järjestelmässä

tavoitevuosi 2029

Työ Savossa luo pohjan jatkolle

VOOKA-hankkeen pilottivaihe valmistui helmikuussa 2023. Etelä-Savon pilotissa testattiin, miten edellä kuvattu kaavatietojen käsittely toimii käytännössä. Pilotin aikana tunnistettiin hyviä käytäntöjä, kehitettiin aineiston käsittelyyn automaattisia menetelmiä ja tunnistettiin myös aineistoihin liittyviä ongelmia.

Työ jatkui Pohjois-Savossa kesäkuussa 2023. Pohjois-Savon osuudessa työskentelivät samat konsulttiyritykset, ja se valmistui tammikuussa 2024. Sekä Pohjois- että Etelä-Savon toteutuksissa etsittiin keinoja, joilla voimassa olevat kaavat voidaan tuottaa sopivassa muodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

VOOKA on osa Ryhti-hanketta ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämistä

Projektia koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke) ja hankkeen projektipäällikkö Kaarina Vartiainen. Kaavatietojen digitointityö hankitaan konsulttityönä. Rahoitus hankkeelle on haettu ympäristöministeriöltä.

Hankkeen tärkein sidosryhmä ovat kaavoituksesta vastaavat kunnat, joiden kanssa yhteistyössä varmistetaan aineistojen laatu ja kattavuus. Muita sidosryhmiä ovat Kuntaliitto ja projektista kiinnostuneet valtion toimijat ja virastot, kuten ympäristöministeriö, maanmittauslaitos ja ELY-keskukset.

VOOKA-hanke kytkeytyy ympäristöministeriön ja Syken Ryhti-hankkeeseen, joka uudistaa rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hallintaa, käsittelyä ja hyödyntämistä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toteutetaan osana Ryhti-hanketta. Tietojärjestelmään kootaan alueidenkäyttöä ja rakennuksia koskevat tiedot yhteentoimivassa muodossa.

Tavoitteena on, että kaavatiedot ovat Suomen kattavasti saatavissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä vuoden 2029 alussa.

Kerro VOOKA-hankkeesta

Ota yhteyttä

Kaarina Vartiainen

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

050 436 1796