Gå till innehållet

Se på tidslinjen hur utvecklingen framskrider

2021

Det tekniska genomförandet av datasystemet och konkurrensutsättningen av datasystemet förbereddes

Myndigheterna kom överens om informationsöverföringarna

Miljöministeriet kallade andra myndigheter till samtal om målbilden. I dem granskades den riksomfattande informationshanteringen som en helhet och man kom överens om nödvändiga anslutningar mellan systemen. Målet var att underlätta den riksomfattande informationshanteringen.

Interoperabilitetsarbetet framskred parallellt med byggandet av datasystemet

I det kontinuerliga interoperabilitetsarbetet definierades ett format, i vilket informationen i fortsättningen kommer att röra sig mellan organisationerna. Datamodellerna, hanteringsmodellerna, kodsystemen och ordlistorna förenhetligades i ett omfattande och öppet samarbete.

Innehållen som definierats gemensamt samlades i datakomponentbiblioteket för den byggda miljön på Suomi.fi-interoperabilitetsplattformen.

Förberedning av omställningsstödet

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och DigiFinland inleder förberedningen av omställningsstödet till kommunerna.

Definitionen av datasystemet färdigställdes

Genomförandet av det första skedet fastställdes under ledning av Finlands miljöcentral. I arbetet deltog miljöministeriet, intressentgrupperna och ett konsortium som leddes av Ramboll Finland och som bestod av Ubigu Oy, Gravicon Oy och Gofore Oyj.

2022

Lagstiftningen om datasystemet bereddes

Miljöministeriet beredde regeringens proposition med förslag till lagstiftning om datasystemet för den byggda miljön. Remissbehandlingen ordnades på sommaren. På hösten gick behandlingen av lagförslagen vidare till statsrådet och riksdagen.

Kommunerna och landskapsförbunden erbjöds kostnadsfritt förändringsstöd

Kommunerna och landskapsförbunden började erbjudas förändringsstöd. Arbetet inleddes med att tillsammans planera stödets innehåll.

Teamet för förändringsstöd kontaktade alla kommuner och landskapsförbund. På våren genomfördes en nulägesanalys, för vilken information samlades in med en webbenkät. Utifrån analysens resultat utarbetades åtgärdsprogram som stöd för kommunerna. Under året ordnades också en kommunturné och många slags möten om den kommande omställningen. Kommunfaddrarna bistod i förberedelserna inför omställningen.

Interoperabilitet med andra centrala datasystem byggdes upp

Interoperabilitet med bland annat befolkningsdatasystemet, Skatteförvaltningen, den nationella terrängdatabasen, fastighetsdatasystemet, bostadsdatasystemet och adressdatasystemet byggdes upp.

Datasystemets tekniska krav preciserades

Den digitala säkerhetens ramvillkor för genomförandet av datasystemet färdigställdes. Uppgiften om vilka bilagor som ska skickas till systemet med beslutsuppgifterna preciserades. Även tillgänglighetskraven för materialet preciserades.

VOOKA-pilotprojektet för gällande planer inleddes

6/2022

Projektet har som mål att konvertera plangränserna från gällande detaljplaner och generalplaner i hela Finland till det nationella, interoperabla datamodellformatet och föra över dem till datasystemet för den byggda miljön. Arbetet inleddes med ett pilotprojekt i Södra Savolax där alla tolv kommuner i regionen, NTM-centralen, konsultkonsortiet och Finlands miljöcentral deltog.

En hanteringsmodell för uppgifter om den byggda miljön skapades

För uppgifterna om den byggda miljön fastställdes en gemensam informationshanteringsmodell som säkerställer gemensamma spelregler för produktionen, underhållet och utvecklingen av uppgifter. Hanteringsmodellen beskriver tillvägagångssättet om man till exempel måste uppdatera datamodellen för en detaljplan.

Som resultat av interoperabilitetsarbetet färdigställdes datamodeller

Uppgifter definierades stegvis och genom att prioritera sådana lagstadgade uppgifter som oftast behövs.

Datamodeller färdigställdes för detalj- och generalplanen, den bindande tomtindelningen, begränsningarna för markanvändningen, besluten om tillstånd för byggande, stadsregionplanen och byggnadsordningen.

Solita-Sitowise-gruppen valdes till genomförare av datasystemet

12/2022

Finlands miljöcentral konkurrensutsatte under året den tekniska genomföraren av datasystemet. Underleverantören i den valda gruppen är Ubigu Oy.

2023

Det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön inleddes

Q1/2023

I det tekniska genomförandet deltar företagen Solita, Sitowise och Ubigu.

Pilotprojektet med gällande planer färdigställdes

Q1/2023

Pilotprojektet fokuserade på planer i Södra Savolax. Arbetet utvidgas senare till att omfatta hela landet.

Utkast till planbestämmelsesamlingarna färdigställdes

Q2/2023

Utkast till planbestämmelsesamlingarna för detalj-, general- och landskapsplanen färdigställdes.

De förnyade planbestämmelsesamlingarna innehåller ett enhetligt kodsystem för planbestämmelser, utifrån vilket man utarbetar planerna i datamodellformat.

Stöd för partnertestning var tillgängligt för ansökan

maj-augusti

Kommunerna som deltar i testningen kunde ansöka om stödet hos miljöministeriet.

Utkasten till gränssnitt för validering och lagring var öppna för kommentarer

juni->

Beskrivningen anger hur gränssnittet är utfört och hjälper på så sätt gränssnittets användare att förstå hur gränssnittet fungerar och bygga kopplingar mellan systemen.

Förstudier om kulturmiljöns informationsresurs utarbetas

Q3/2023

Som resultat av studierna känner man till bland annat nuläget och målbilden för uppgifterna om kulturmiljön samt vilka kostnader och besparingar kulturmiljöns informationsresurs ger upphov till.

Valideringstjänsten för planläggningsuppgifter färdigställdes

Q4/2023

Tjänsten kontrollerar automatiskt om materialet är i det gemensamt avtalade formatet. Användaren får ett meddelande om det finns brister i materialet.

Partnertestningen inleds

Q4/2023

Egenskaperna som färdigställs samt förmedlingen av uppgifter till datasystemet för den byggda miljön testas tillsammans med kommunerna, landskapsförbunden, projekten och systemleverantörerna.

Gränssnittstjänsten för uppdatering av planläggningsuppgifter och uppgifter om byggandet färdigställdes

Q4/2023

Med hjälp av tjänsten kan uppgifterna som finns i systemet uppdateras.

Den första versionen av användargränssnittet för lagring av planläggningsuppgifter färdigställdes

Q4/2023

Via lagringsgränssnittet kan anställda vid kommuner eller landskap skicka planläggningsuppgifter till det riksomfattande datasystemet. Användargränssnittet är ett alternativ särskilt för de organisationer som inte har ett gränssnitt för uppgiftsöverföring.

Nya datamodeller färdigställdes under året

Under året färdigställdes datamodeller för klimatdeklarationen av och materialbeskrivningen för byggnader. Även terminologiarbetet i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen slutförs.

2024

Lagstiftning som främjar digitalisering träder i kraft – systemet har beredskap att ta emot uppgifter

1.1.2024

Lagen om datasystemet för den byggda miljön och ändringarna i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft. Lagens övergångsperioder inleds. Datasystemet kan ta emot uppgifter.

Plandatamodellen godkänns

februari

Den nationella plandatamodellen samt tillhörande kodsystem godkänns(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om ekonomiskt stöd från miljöministeriet

Ansökningsomgången är öppen 4.3–15.4.

Användargränssnittet för lagring av planläggningsuppgifter uppdateras med nya egenskaper

Q2/2024

Efter uppdateringen kan man via användargränssnittet också hämta uppgifter om handlingar och beslut.

Gränssnittstjänsten för lagring av tomtindelning blir färdig

Q2/2024

En ny uppföljningsblankett för detaljplanen öppnas i datasystemet Ryhti

juni

Ändringsdatatjänsten för byggnadsuppgifter tas i produktionsbruk

Q3/2024

Med hjälp av tjänsten kan man följa ändringar i uppgifterna om byggandet i datasystemet för den byggda miljön och uppdatera uppgifterna som har ändrats i andra system.

VOOKA material från Norra Savolax förs in i datasystemet.

Q2/2024

REST-gränssnittet för byggnadsuppgifter är tillgängligt

Q3–Q4/2024

Via tjänsten, det vill säga gränssnittet, får man tillgång till uppgifterna om byggandet som finns i datasystemet.

Höstens understödsomgång för kommuner och landskap

Q3/2024

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om miljöministeriets understöd för den digitala ändringen av informationshanteringen i den byggda miljön.

Gränssnittstjänsten för lagring av begränsningar i områdesanvändningen färdigställs

Q3-Q4/2024

Datasystemets karttjänst öppnas

Q3-Q4/2024

En webbläsarbaserad karttjänst för visning av uppgifter. Tjänsten kommer att innehålla både öppna data och uppgifter som kräver identifiering.

Ändringsdatatjänsten för planläggningsuppgifter är tillgänglig

Q4/2024

Med hjälp av tjänsten kan man följa ändringar i planläggningsuppgifterna som finns i datasystemet för den byggda miljön och uppdatera de nya uppgifterna till andra system. Användningen av uppgifterna förutsätter att planuppgifter om kommunerna har skickats till datasystemet.

Geodatagränssnitt för byggnads- och planuppgifter är tillgängliga

Q3–Q4

Tjänster enligt INSPIRE-direktivet finns tillgängliga

Q4/2024

Planeringen av den fortsatta utvecklingen av datasystemet inleds

2025

Bygglagen träder i kraft

1.1.2025

Övergångsperioderna i anslutning till lagen inleds.

Informationssystemet kan ta emot och förmedla byggnadsordningar i datamodellformat

Byggnadernas materialbeskrivningar och klimatutredningar blir en del av systemet

I systemet är det möjligt att spara material- och klimatutredningar för byggnader och de kan också överlåtas från systemet för fortsatt användning.

Rastergränssnittet av planerna färdigställs

GeoTIFF-filer levereras från plankartorna. Dessa filer är georefererade till systemet, dvs. innehåller koordinatuppgifter. Med hjälp av dem sammanställs WMTS-rastergränssnittet för myndigheternas bruk.

Uppgifter om byggnadernas egenskaper förmedlas från Skatteförvaltningen till kommunerna

Med hjälp av Datasystemet för den byggda miljön är det lättare för kommunerna att få tillgång till de uppgifter om byggnadernas egenskaper som Skatteförvaltningen har, samt att göra jämförelser av uppgifterna.

2026–2029

Övergångsperioden för uppgifterna om byggandet upphör

1.1.2028

Uppgifterna om byggandet ska utarbetas i interoperabelt och maskinläsbart format redan från och med 1.1.2025, men uppgifterna behöver inte sparas i datasystemet för den byggda miljön förrän 1.1.2028.

Övergångsperioden för områdesanvändningen upphör

1.1.2029

Övergångsperioden som fastställs i lagen upphör. Kommunerna och landskapsförbunden ska publicera uppgifterna om områdesanvändningen i datasystemet för den byggda miljön senast från och med 1.1.2029.

Gällande planer finns i datasystemet

2029

Planer överförs stegvis till systemet redan tidigare. Arbetet utförs som en del av VOOKA-projektet.

Interoperabilitetsarbetet har etablerats

Den byggda miljöns interoperabilitetsarbete har etablerats som en del av hanteringen av uppgifter om den byggda miljön. Arbetet utvidgas så att man dessutom harmoniserar uppgifter som används inom många olika branscher.

Data rör sig allt effektivare mellan de offentliga datasystemen när uppgifterna som uppstår under en byggnads livscykel och uppgifterna i planerna för områdesanvändningen har förenhetligats.

Uppgifterna utgör grunden för myndigheternas tjänster och processer

Flera myndigheter utnyttjar uppgifterna som finns i datasystemet för den byggda miljön i olika arbetsuppgifter. Förutom i planeringen och beslutsfattandet används uppgifterna till exempel i arbetet för att förebygga olyckor, räddningsarbetet och inrättandet av ett positivt kreditregister.

 

2030

Uppgifterna om den byggda miljön finns tillgängliga på ett och samma ställe

Uppgifterna om den byggda miljön finns tillgängliga på ett och samma ställe, tidsenliga och datasäkert. Beslutsfattandet grundar sig på omfattande och senaste uppgifter.

Datasystemen är interoperabla

Datasystemen som använder uppgifter om den byggda miljön är interoperabla. Tack vare detta behöver kommunerna och landskapen skicka uppgifterna till datasystemet för den byggda miljön endast en gång, varefter tidsenliga uppgifter sedan förmedlas vidare härifrån för olika behov i samhället.

Datasystemet utvecklas

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas kontinuerligt så att det betjänar användarna så bra som möjligt.

Gemensamma informationsstrukturer underlättar arbetet

Interoperabla informationsstrukturer och permanenta koder för uppgifterna utnyttjas alltid när uppgifterna om den byggda miljön används. På så sätt säkerställer man att informationen rör sig smidigt och enkelt över organisations- och områdesgränserna.

Bekanta dig också med