Gå till innehållet

Se på tidslinjen hur utvecklingen framskrider

2021

Det tekniska genomförandet av datasystemet och konkurrensutsättningen av datasystemet förbereddes

Myndigheterna kom överens om informationsöverföringarna

Miljöministeriet kallade andra myndigheter till samtal om målbilden. I dem granskades den riksomfattande informationshanteringen som en helhet och man kom överens om nödvändiga anslutningar mellan systemen. Målet var att underlätta den riksomfattande informationshanteringen.

Interoperabilitetsarbetet framskred parallellt med byggandet av datasystemet

I det kontinuerliga interoperabilitetsarbetet definierades ett format, i vilket informationen i fortsättningen kommer att röra sig mellan organisationerna. Datamodellerna, hanteringsmodellerna, kodsystemen och ordlistorna förenhetligades i ett omfattande och öppet samarbete.

Innehållen som definierats gemensamt samlades i datakomponentbiblioteket för den byggda miljön på Suomi.fi-interoperabilitetsplattformen.

Förberedning av omställningsstödet

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och DigiFinland inleder förberedningen av omställningsstödet till kommunerna.

Definitionen av datasystemet färdigställdes

Genomförandet av det första skedet fastställdes under ledning av Finlands miljöcentral. I arbetet deltog miljöministeriet, intressentgrupperna och ett konsortium som leddes av Ramboll Finland och som bestod av Ubigu Oy, Gravicon Oy och Gofore Oyj.

2022

Lagstiftningen om datasystemet bereddes

Miljöministeriet beredde regeringens proposition med förslag till lagstiftning om datasystemet för den byggda miljön. Remissbehandlingen ordnades på sommaren. På hösten gick behandlingen av lagförslagen vidare till statsrådet och riksdagen.

Kommunerna och landskapsförbunden erbjöds kostnadsfritt förändringsstöd

Kommunerna och landskapsförbunden började erbjudas förändringsstöd. Arbetet inleddes med att tillsammans planera stödets innehåll.

Teamet för förändringsstöd kontaktade alla kommuner och landskapsförbund. På våren genomfördes en nulägesanalys, för vilken information samlades in med en webbenkät. Utifrån analysens resultat utarbetades åtgärdsprogram som stöd för kommunerna. Under året ordnades också en kommunturné och många slags möten om den kommande omställningen. Kommunfaddrarna bistod i förberedelserna inför omställningen.

Interoperabilitet med andra centrala datasystem byggdes upp

Interoperabilitet med bland annat befolkningsdatasystemet, Skatteförvaltningen, den nationella terrängdatabasen, fastighetsdatasystemet, bostadsdatasystemet och adressdatasystemet byggdes upp.

Datasystemets tekniska krav preciserades

Den digitala säkerhetens ramvillkor för genomförandet av datasystemet färdigställdes. Uppgiften om vilka bilagor som ska skickas till systemet med beslutsuppgifterna preciserades. Även tillgänglighetskraven för materialet preciserades.

VOOKA-pilotprojektet för gällande planer inleddes

6/2022

Projektet har som mål att konvertera plangränserna från gällande detaljplaner och generalplaner i hela Finland till det nationella, interoperabla datamodellformatet och föra över dem till datasystemet för den byggda miljön. Arbetet inleddes med ett pilotprojekt i Södra Savolax där alla tolv kommuner i regionen, NTM-centralen, konsultkonsortiet och Finlands miljöcentral deltog.

En hanteringsmodell för uppgifter om den byggda miljön skapades

För uppgifterna om den byggda miljön fastställdes en gemensam informationshanteringsmodell som säkerställer gemensamma spelregler för produktionen, underhållet och utvecklingen av uppgifter. Hanteringsmodellen beskriver tillvägagångssättet om man till exempel måste uppdatera datamodellen för en detaljplan.

Som resultat av interoperabilitetsarbetet färdigställdes datamodeller

Uppgifter definierades stegvis och genom att prioritera sådana lagstadgade uppgifter som oftast behövs.

Datamodeller färdigställdes för detalj- och generalplanen, den bindande tomtindelningen, begränsningarna för markanvändningen, besluten om tillstånd för byggande, stadsregionplanen och byggnadsordningen.

Solita-Sitowise-gruppen valdes till genomförare av datasystemet

12/2022

Finlands miljöcentral konkurrensutsatte under året den tekniska genomföraren av datasystemet. Underleverantören i den valda gruppen är Ubigu Oy.

2023

I datasystemet för den byggda miljön byggs förmåga att ta emot planläggningsuppgifter och uppgifter om byggandet. Den tekniska funktionen säkerställs genom testning som görs tillsammans med samarbetspartnerna. Auditeringarna av dataskyddet och informationssäkerheten fortsätter. Kommunernas programleverantörer ges stöd i genomförandet av kompatibla gränssnitt. Kommunerna och landskapsförbunden erbjuds kostnadsfritt stöd.

Det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön inleds

Q1/2023

I det tekniska genomförandet deltar företagen Solita, Sitowise och Ubigu.

Pilotprojektet med gällande planer färdigställs

Q1/2023

Pilotprojektet fokuserade på planer i Södra Savolax. Arbetet utvidgas senare till att omfatta hela landet.

Planbestämmelsesamlingen för detaljplaner och generalplaner färdigställs

Q2/2023

Den förnyade planbestämmelsesamlingen innehåller ett enhetligt kodsystem för planbestämmelser, utifrån vilket man utarbetar planerna i datamodellformat.

Planbestämmelsesamlingen för landskapsplanen färdigställs

Q2/2023

Planbestämmelsesamlingen innehåller ett enhetligt kodsystem för planbestämmelser, utifrån vilket man utarbetar landskapsplanerna i datamodellformat.

Stöd för partnertestning kan sökas

maj-augusti

Kommunerna som deltar i testningen kan ansöka om stödet hos miljöministeriet.

Mer infomation om testning(du blir omdirigerad till en annan tjänst)

Utkasten till gränssnitt för validering och lagring är öppna för kommentarer

juni->

Beskrivningen anger hur gränssnittet är utfört och hjälper på så sätt gränssnittets användare att förstå hur gränssnittet fungerar och bygga kopplingar mellan systemen.

Läs mer om gränssnittsbeskrivningarna

Valideringstjänsten för planläggningsuppgifter färdigställs

Q3/2023

Tjänsten kontrollerar automatiskt om materialet är i det gemensamt avtalade formatet. Användaren får ett meddelande om det finns brister i materialet.

Partnertestningen inleds

Q3/2023

Egenskaperna som färdigställs samt förmedlingen av uppgifter till datasystemet för den byggda miljön testas tillsammans med kommunerna, landskapsförbunden, projekten och systemleverantörerna.

Förstudier om kulturmiljöns informationsresurs utarbetas

Q3/2023

Som resultat av studierna känner man till bland annat nuläget och målbilden för uppgifterna om kulturmiljön samt vilka kostnader och besparingar kulturmiljöns informationsresurs ger upphov till.

Byggnads- och bostadsuppgifter hämtas från befolkningsdatasystemet

Q3/2023

Efter den inledande hämtningen börjar datasystemet för den byggda miljön använda befolkningsdatasystemets ändringsgränssnitt för ändringsdatatjänsten. Via den uppdateras ändringar som gjorts i befolkningsdatasystemet automatiskt i datasystemet för den byggda miljön. Överföringen av uppgifter från kommunerna till befolkningsdatasystemet fortsätter som vanligt.

Gränssnittstjänsten för uppdatering av planläggningsuppgifter och uppgifter om byggandet färdigställs

Q4/2023

Med hjälp av tjänsten kan uppgifterna som finns i systemet uppdateras.

Den första versionen av användargränssnittet för lagring av planläggningsuppgifter färdigställs

Q4/2023

Via lagringsgränssnittet kan anställda vid kommuner eller landskap skicka planläggningsuppgifter till det riksomfattande datasystemet. Användargränssnittet är ett alternativ särskilt för de organisationer som inte har ett gränssnitt för uppgiftsöverföring.

Nya datamodeller färdigställs under året

Under året färdigställs datamodeller för planbeskrivningen och programmet för deltagande och bedömning, planen för allmänt område, klimatdeklarationen av och materialbeskrivningen för byggnader. Även terminologiarbetet i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen slutförs.

2024

De nya lagarna träder i kraft – systemet har beredskap att ta emot uppgifter

1.1.2024

Lagen om datasystemet för den byggda miljön och ändringarna i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft. Lagens övergångsperioder inleds. Datasystemet kan ta emot uppgifter.

Gränssnittet för redigering av uppgifter om byggandet färdigställs

Q1/2024

Via gränssnittet kan kommunanställda redigera uppgifterna om byggandet i datasystemet för den byggda miljön.

Ändringsdatatjänsten för uppgifter om byggandet tas i bruk

Q2/2024

Med hjälp av tjänsten kan man följa ändringar i uppgifterna om byggandet i datasystemet för den byggda miljön och uppdatera uppgifterna som har ändrats i andra system.

Datasystemets karttjänst öppnas

Q2/2024

En webbläsarbaserad karttjänst för visning av uppgifter. Tjänsten kommer att innehålla både öppna data och uppgifter som kräver identifiering.

Söktjänsten för uppgifter om byggandet är tillgänglig (gränssnitt)

Q3/2024

Via tjänsten, det vill säga gränssnittet, får man tillgång till uppgifterna om byggandet som finns i datasystemet.

Ändringsdatatjänsten för planläggningsuppgifter är tillgänglig

Q4/2024

Med hjälp av tjänsten kan man följa ändringar i planläggningsuppgifterna som finns i datasystemet för den byggda miljön och uppdatera de nya uppgifterna till andra system. För att kunna använda systemet måste kommunerna ha lämnat in data till informationssystemet.

Söktjänsten för planläggningsuppgifter är tillgänglig (gränssnitt)

Q4/2024

Via tjänsten får man tillgång till planläggningsuppgifterna som finns i datasystemet.

Tjänster enligt INSPIRE-direktivet finns tillgängliga

Q4/2024

Stöd för ibruktagandet

hela året

Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om stöd som täcker kostnaderna för ändringen.

Planeringen av den fortsatta utvecklingen av datasystemet inleds

Kulturmiljöns informationsresurs har definierats som en del av datasystemet för den byggda miljön. Genomförandet av informationsresursen kan inledas 2025. 

Avsikten är att den nya informationsresursen ska ersätta Finlands miljöcentrals nuvarande GISALU-system. Informationsresursen är kompatibel med bland annat fornlämningsregistret och naturdatasystemet.

2025–2029

Bygglagen träder i kraft

1.1.2025

Övergångsperioderna i anslutning till lagen inleds.

Datasystemet används och byggs ut med nya data och egenskaper

Systemet tar emot och förmedlar följande uppgifter i datamodellformatet:

  • byggnadsordningar
  • planer för allmänna områden (gatu-, torgområdes- och parkplaner)
  • stadsregionplaner (frivilligt att skicka till datasystemet)
  • havsområdesplaner
  • överenskomna uppgifter om kulturmiljön
  • Stöd för ibruktagandet

Kommunerna och landskapsförbunden kan under övergångsperioden ansöka om stöd som täcker kostnaderna för ändringen.

Övergångsperioden för uppgifterna om byggandet upphör

1.1.2028

Uppgifterna om byggandet ska utarbetas i interoperabelt och maskinläsbart format redan från och med 1.1.2025, men uppgifterna behöver inte sparas i datasystemet för den byggda miljön förrän 1.1.2028.

Övergångsperioden för områdesanvändningen upphör

1.1.2029

Övergångsperioden som fastställs i lagen upphör. Kommunerna och landskapsförbunden ska publicera uppgifterna om områdesanvändningen i datasystemet för den byggda miljön senast från och med 1.1.2029.

Gällande planer finns i datasystemet

Planer överförs stegvis till systemet redan tidigare. Arbetet utförs som en del av VOOKA-projektet.

Interoperabilitetsarbetet har etablerats

Den byggda miljöns interoperabilitetsarbete har etablerats som en del av hanteringen av uppgifter om den byggda miljön. Arbetet utvidgas så att man dessutom harmoniserar uppgifter som används inom många olika branscher.

Data rör sig allt effektivare mellan de offentliga datasystemen när uppgifterna som uppstår under en byggnads livscykel och uppgifterna i planerna för områdesanvändningen har förenhetligats.

Uppgifterna utgör grunden för myndigheternas tjänster och processer

Flera myndigheter utnyttjar uppgifterna som finns i datasystemet för den byggda miljön i olika arbetsuppgifter. Förutom i planeringen och beslutsfattandet används uppgifterna till exempel i arbetet för att förebygga olyckor, räddningsarbetet och inrättandet av ett positivt kreditregister.

2030

Uppgifterna om den byggda miljön finns tillgängliga på ett och samma ställe

Uppgifterna om den byggda miljön finns tillgängliga på ett och samma ställe, tidsenliga och datasäkert. Beslutsfattandet grundar sig på omfattande och senaste uppgifter.

Datasystemen är interoperabla

Datasystemen som använder uppgifter om den byggda miljön är interoperabla. Tack vare detta behöver kommunerna och landskapen skicka uppgifterna till datasystemet för den byggda miljön endast en gång, varefter tidsenliga uppgifter sedan förmedlas vidare härifrån för olika behov i samhället.

Datasystemet utvecklas

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas kontinuerligt så att det betjänar användarna så bra som möjligt.

Gemensamma informationsstrukturer underlättar arbetet

Interoperabla informationsstrukturer och permanenta koder för uppgifterna utnyttjas alltid när uppgifterna om den byggda miljön används. På så sätt säkerställer man att informationen rör sig smidigt och enkelt över organisations- och områdesgränserna.

Bekanta dig också med