Siirry sisältöön

Kumppanitestaukset – mahdollisuus olla kehityksen kärjessä

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus kutsuivat kuntia ja maakuntien liittoja mukaan kumppanitestaukseen, jossa kehitetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Kumppanitestaus käynnistyi loppuvuonna 2023 ja se jatkuu vuoden 2025 maaliskuuhun saakka.

Kunnat ja maakuntien liitot vastaavat hankkeista. Kehittämis- ja testaustyö tehdään yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. Ennen testausvaiheeseen pääsemistä hankkeet tekevät merkittävästi kuntajärjestelmien kehittämistyötä.

Kumppanitestaukseen osallistuvat kunnat ja maakuntien liitot ovat ensimmäisiä, jotka ottavat käyttöön uudet tiedon rakenteet ja toimittavat tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kumppanitestaukseen osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa järjestelmää koskeviin ratkaisuihin. Kunta saa samalla ensikäden tietoa sekä tukea muutokseen valmistautumisessa. Laajempi kuntajoukko hyötyy tuloksista.

Valtion talousarvioehdotuksessa on esitetty myös vuodelle 2024 määrärahaa kuntien ja maakuntien liittojen tiedonhallinnan uudistamiseen. Ympäristöministeriö avaa seuraavan avustushaun määrärahan varmistuessa.

Tutustu alueidenkäytön tietoihin liittyviin hankkeisiin

Jämsä

Yrityskumppani: Ubigu Oy
Saatu avustus: 98 075 euroa

Jämsän kaupunki on kehittänyt kuluvan vuoden aikana yhteistyössä Ubigu Oy:n kanssa selain- ja tietomallipohjaisen kaavatuotannon ja yleisen paikkatietohallinnan ohjelmistoa, jolla sujuvoitamme prosesseja ja toimintatapojamme, niin organisaation sisällä kuin ulkoisten asiakkaiden ja konsulttien välillä.
 
Osaltamme kumppanitestaushankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ohjelmistoomme Ryhti-kyvykkyyksiä, testata niitä, raportoida mahdollisista virheistä ja saada varmuutta Ryhdin toimivuudesta. Uuden kaavatuotannon ja paikkatietohallinnan ohjelmiston kehittämisessä on kuitenkin huomioitu lähtökohtaisesti tulevat Ryhti-järjestelmän vaatimukset ja mahdollisuudet. Ryhti-järjestelmän tuomat mahdollisuudet huomioimme niin sisäisen toiminnan kuin myös asiakaskokemuksen kehittämisessä täysipainoisesti.
 
Kehitettävä järjestelmä onkin jo herättänyt mielenkiintoa niin pienemmissä kuin suuremmissa kunnissa.

Yhteyshenkilö
Rainer Nyholm, Jämsän kaupunki, rainer.nyholma@jamsa.fi

Lahti

Yrityskumppani: Trimble Solutions Oy
Saatu avustus: 393 800 euroa

Osallistumme Ryhti-kumppanitestaukseen ”Asema- ja yleiskaavan sekä tonttijaon tuotanto- ja julkaisuprosessin pilotointi Lahden kaupungissa Trimble Locus -ohjelmistolla” -hankkeella, jossa on mukana asiantuntijoita asema- ja yleiskaavoituksesta, kiinteistönmuodostuksesta ja paikkatietopalveluista. Ohjelmistokehitystyötä teemme ohjelmistotoimittaja Trimblen kanssa.

Hankkeemme hyödyttää kaikkia Trimblen kunta-asiakkaita, jotka käyttävät kaava- ja tonttijakotuotannossa Locus-ohjelmistoa tai suunnittelevat sen käyttöönottoa. Tavoitteemme on toteuttaa kansallisen kaavatietomallin ja kansallisen tonttijaon tietomallin mukaiset muutokset Locus-ohjelmistoon, jolla kaavat ja tonttijaot tuotamme. Tarvitsemme myös Locuksen ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän välisiä uusia ohjelmistorajapintoja, jotta tarvittavat alueidenkäytön tiedot siirtyvät Locuksen ja Ryhti-järjestelmän välillä. Kumppanitestauksessa pääpaino hankkeessamme on Ryhti-järjestelmän tarjoamien kaavatietojen ja tonttijakojen tallennus ja validointi -rajapintapalveluiden testauksessa.

Yhteyshenkilö
Maria Vanhala, Lahden kaupunki, maria.vanhala@lahti.fi

Lappeenranta

Kumppanit: Kajaani, Heinola
Yrityskumppani: Symetri Oy
Saatu avustus: 162 185 euroa

Fiksun kaavasuunnittelu-ohjelman kehittämishankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön asema- ja yleiskaavojen sekä tonttijaon kansalliset tietomallit osaksi Symetrin ohjelmistolla tuotettavaa kaavatuotantoprosessia sekä toteuttaa automaattinen kaava- ja tonttijakotietomallien julkaisuprosessi Ryhti-järjestelmään sekä hankekuntien käyttämään Trimble-järjestelmään.

Hankkeessa tehtävä kehitystyö kulkee rinnakkain Ryhti-järjestelmän kehitystyön kanssa. Hankkeen aikana pilotoidaan todellisilla kaavahankkeilla kansallisen kaavatietomallin mukaisten kaavojen laatimista sekä kaavatietojen siirtoa Ryhti-järjestelmään. Hanke parantaa hankekaupunkien kyvykkyyttä tuottaa uusien lakien ja asetusten mukaisia kaavoja ja kaavatietoja. Kehitystyö hyödyttää myös muita samaa ohjelmistoa käyttäviä kuntia ja konsulttiyrityksiä.

Lappeenrannan kaupunki on hankkeen päähakija. Hankkeessa ovat mukana Kajaanin kaupunki ja Heinolan kaupunki sekä ohjelmistotoimittaja Symetri Oy. Hankeaika on 10/2023–3/2025.

Yhteyshenkilö
Tiia Sillgren, Lappeenrannan kaupunki, tiia.sillgren@lappeenranta.fi

Paimio

Kumppanit: Tyrnävä, Joensuu, Asikkala, Heinävesi, Sulkava
Yrityskumppanit: Gispo, PlanDisain Oy, Asiantuntijat n+1 Oy, Et May Oy 
Saatu avustus: 363 300 euroa

OSKaTi-hankkeen (OpenSourceKaavaTieto) tarkoituksena on testata Ryhti-järjestelmän rajapinnan sekä sisääntuontikäyttöliittymän toimivuutta sekä aineiston validointia tietomallimuotoisella yleis- ja asemakaava-aineistolla. Kaava-aineistot tuotetaan avoimen lähdekoodin toteutuksin hyödyntäen QGIS-ohjelmistoa sekä PostgreSQL-tietokantaa PostGIS-laajennoksin. QGIS-ohjelmaan tehdään työtilatoteutus, jonka avulla kaavoittajan on luontevaa laatia tietomallimuotoinen sekä kuvaustekniikaltaan laadukas pdf-/geotiff-muotoinen kaavakartta.

Paimion kaupunki toimii hankkeen koordinoijana ja mukana ovat Joensuun kaupunki ja Tyrnävän kunta. Hankkeen ohjelmistotoimittaja on Gispo. Kaavakonsultti PlanDisain Oy testaa kaavoitusta Asikkalan, Heinäveden ja Sulkavan kuntien osalta.

Toteutus tulee olemaan saatavilla kaikille kunnille avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti. Hankkeen aikana luodaan kehitykseen hallintamalli, jolla varmistetaan tietomalliin tulevien muutosten päivittyminen kuntien tietojärjestelmiin.

Yhteyshenkilö
Pilvi Nummi, Asiantuntijat N+1 Oy, pilvi.nummi@nplus1.fi

Tutustu tarkemmin

Pihtipudas

Kumppani: Ylivieska
Yrityskumppanit: Sweco Finland Oy, Spatineo Oy
Saatu avustus: 145 000 euroa

PIHKA-kumppanitestaushankkeen päähakijana on Pihtiputaan kunta, kumppanina Ylivieskan kaupunki sekä sovelluskehittäjänä Sweco Oy ja asiantuntija Spatineo Oy. Kunnat ovat pitkään käyttäneet ja olleet kehittämässä Sweco Oy:n YTCAD-kaavasovellusta, jonka käyttöä jatketaan edelleen. 

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa kyvykkyys kaavojen tuottamiseen ja tiedon siirtoon Ryhti-järjestelmään uuden lainsäädännön mukaisesti.   

Hankkeessa testataan ja kehitetään:

  • Ryhti-järjestelmän digitaalisia palveluja (Ryhti-käyttöliittymää / kaavojen validointipalvelua, karttapalvelua) sekä kaava- ja tonttijakotietojen julkaisua kunnasta RYHTI-järjestelmään (Ryhti-rajapintapalvelut / kaavatietojen tallennus ja validointi)
  • Ryhti-järjestelmään kytkeytymistä Swecon asiakaskuntien yhteisellä, Suomi.fi-palveluväyläratkaisulla.
  • kaavan tuotantoprosessia kansallisen tietomallin, kuvaustekniikka-asetuksen ja uusien koodistojen mukaan. 
  • kaava-asiakirjojen hallintaa kaavaprosessissa (integraatio Dynasty 10 -järjestelmään).

Hanke hyödyttää lähes sataa YTCAD-organisaatiota (kaavayhdistelmän ylläpito, kaavasovellus).  

Yhteyshenkilö
Helena Raatikainen, Pihtiputaan kunta, helena.raatikainen@pihtipudas.fi

Tutustu tarkemmin

Raasepori

Yrityskumppani: Sitowise Oy
Saatu avustus: 294 750 euroa

Projektin tavoitteena on varmistaa Ryhti-rajapintojen ja tietomallien toimivuus käytännössä kunnalla käytössä olevassa Louhi-karttapalvelussa sekä kuvata, mitä vaikutuksia Ryhti-tietojärjestelmän käyttöönotolla on kunnan toimintaprosesseihin ja -järjestelmiin.

Hankkeessa luodaan ja testataan prosessi, jossa kuvataan, miten voidaan siirtää kaupungin Louhi karttapalvelussa esitetty kaavoitushankkeen valmisteluvaiheen kaava-aineistot ja kaavayhdelmäaineistot Ryhti-rajapintojen kautta Ryhti-järjestelmään.

Louhen ylläpitotyökalujen käyttöliittymiin ei toteuteta tässä projektissa Ryhti-tietomallin ja lainmuutosten vaatimia muutoksia muutoin kuin kumppanitestauksen kannalta välttämättömin osin. Näin olleen hankkeen kustannukset pyritään kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti kaavatietojen kumppanitestaukseen.

Yhteyshenkilö
Niclas Skog,  Raaseporin kaupunki, niclas.skog@raseborg.fi

Tutustu tarkemmin

Seinäjoki

Kumppanit: Porvoo ja Forssa
Yrityskumppanit: Bentley Systems Finland Oy
Saatu avustus: 111 500 euroa

Hankkeen tavoitteena on saada toteutettua Bentleyn kaavasuunnittelusovellukseen kansallisen kaavatietomallin mukaiset toiminnot sekä saada sovellus Ryhti-järjestelmän kanssa yhteentoimivaksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Seinäjoella, Forssalla ja Porvoolla pitkään käytössä olleeseen ja hyväksi havaittuun Bentley-ohjelmistoon kestävät ja toimivat prosessit, joilla tuotetaan ja julkaistaan kansallisesti yhteentoimivaa tietoa jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Kumppanikunnilla on tarkoitus jatkaa nykyisen sovelluksen käyttöä, ja hankkeen jälkeen muidenkin kuntien on helppo ottaa käyttöön yhteentoimivat tietorakenteet Bentleyn ympäristössä. Bentley tulee toteuttamaan tarvittavat toiminnot sovellukseensa yhdessä konsulttinsa GeoIDT:n kanssa.

Hanke tulee hyödyntämään yli 20 kunta-asiakkaan suunnittelutarpeita.

Yhteyshenkilö

Jari Vähätiitto,  Seinäjoen kaupunki, jari.vahatiitto@seinajoki.fi

Tutustu tarkemmin

Vantaa

Yrityskumppani: Esri Finland Oy
Saatu avustus: 221 000 euroa

Vantaan kumppanitestaushankkeessa kehitetään Vantaan MATTI-järjestelmää asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja tonttijakojen sekä alueidenkäytön rajoitusten osalta. Tavoitteena on varmistaa tiedonsiirron edellytykset Ryhti-järjestelmän ja MATTI-järjestelmän välillä sekä rajapintojen toteutus ja testaus. Samalla kehitetään Ryhti-järjestelmän yhteentoimivuutta muiden Esrin asiakaskuntien järjestelmien kanssa. Testauksessa on tarkoitus hyödyntää MATTI-järjestelmästä löytyviä oikeita suunnitteluaineistoja. Hankkeessa on mukana ohjelmiston toimittaja ESRI, mutta lisäksi rajanpintojen toimivuuden arviointia ja tietoturvan konsultointia ostetaan asiantuntijapalveluna.

Yhteyshenkilö
Mika Kekäläinen, Vantaan kaupunki, mika.kekalainen@vantaa.fi

Varsinais-Suomen liitto

Kumppanit: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot
Yrityskumppanit: Gispo Oy ja Esri Finland Oy
Saatu avustus: 275 100 euroa

Maakuntakaavan kumppanitestaus -hankkeen tavoitteena on tuottaa kaavatietomallin mukaiset tietokantarakenteet maakuntien liittojen käyttöön, konvertoida HAME-tietomallin mukaisia maakuntakaava-aineistoja hankkeen testidataksi sekä luoda toimintatavat Ryhti-muotoisen maakuntakaavan tuottamiseen liitoissa. Hankkeen toteuttajia ovat Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot, mutta se on kaikkien liittojen yhteinen kumppanitestaushanke. Liittojen lisäksi hankkeen toteutuksessa ovat mukana Gispo Oy ja Esri Finland Oy.

Yhteyshenkilö

Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi

Tutustu tarkemmin

Tutustu rakennustietoihin liittyviin hankkeisiin

Lieto

Yrityskumppani: Sitowise Oy
Saatu avustus: 318 750 euroa

Liedon kaupungin ja Sitowisen välisen kumppanitestausprojektin tavoitteena on varmistaa Ryhti-rajapintojen ja tietomallien toimivuus käytännössä kunnalla käytössä olevassa Louhi-tuotteessa, sekä kuvata mitä vaikutuksia Ryhti-tietojärjestelmän käyttöönotolla on kunnan toimintaprosesseihin ja -järjestelmiin.

Liedon kaupungin ja Sitowise Oy:n kumppanitestaushankkeessa kehitetään ja testataan Sitowisen Louhi ohjelmaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän edellyttämät rajapinnat. Liedon kaupungin ja Sitowisen kumppanitestaushanke kohdistuu rakennustietoihin, eikä siinä testata kaavoitukseen liittyviä rajapintoja. Sitowise kehittää rajapinnat ja tarvittavat toiminnot Louheen ja Liedon kaupunki tarjoaa tätä varten tarvittavan aineiston, sekä osallistuu testaamiseen. Tässä projektissa testattavana ovat rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkamislupa-, ja poikkeamispäätöksiin liittyvät toiminnot ja rajapinnat.

Hankkeen lopputuloksena on tarkoitus luoda ja testata toimiva rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja Louhen välinen rajapinta siten, että se voidaan ottaa käyttöön Louhi-tuotteessa. Hanke hyödyttää suoraan kaikkia niitä kuntia, joilla on rakennustietojen osalta käytössään Sitowisen Louhi, sekä lisäksi välillisesti muidenkin ohjelmantoimittajien ohjelmistoja käyttävissä kunnissa.

Yhteyshenkilö
Niklas Järvi, Liedon kaupunki, niklas.jarvi@lieto.fi

Turku

Kumppanit: Seinäjoki
Yrityskumppanit: Trimble Solutions Oy
Saatu avustus: 331 000 euroa

Hankkeen tarkoituksena on liittyä Ryhti-järjestelmän rajapintaan Trimblen Locus järjestelmällä. Teknisen toteutuksen jälkeen tiedonsiirtoyhteyttä on tarkoitus testata laajamittaisesti ja raportoida testauksen tuloksista sekä korjata mahdolliset ongelmat, joita testauksen yhteydessä havaitaan. Kehitys saattaa johtaa myös muutoksiin olemassa olevaan Trimble Locus -ohjelmistoon.

Rajapintaan liittymisen lisäksi hankkeen puitteissa testataan rakennetun ympäristön tietojen sisääntuontikäyttöliittymää, tiedostomuotoisen rakennusjärjestyksen latauspalvelua, rakennustietojen muutoskäyttöliittymää, ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tallentamista järjestelmään, tiedon luovutuksen rajapintaa sekä karttapalvelua.

Hankkeen kustannukset koostuvat ensisijaisesti järjestelmien kehityksestä ja rajapintaan liittymisestä ja toissijaisesti kuntien henkilöstökustannuksista. Hanke hyödyttää laajasti Trimblen rakennusvalvontasovellusta käyttäviä kuntia ja mahdollistaa myös heille liittymisen ja tiedon siirron Ryhti-järjestelmään.

Hankkeen vetäjänä toimii Kaleva Latvala Turun rakennusvalvonnasta.

Yhteyshenkilö
Kaleva Latvala, Turun kaupunki, kaleva.latvala@turku.fi

Tarkempaa tietoa testauksesta

Testauksessa käyttäjät pääsevät testaamaan tietojärjestelmää aidontyyppisillä aineistoilla ja todellisilla työtehtävillä. Näin voidaan varmistaa, että tietojärjestelmä tukee tulevien käyttäjien työtä. Testauksessa kunnat ja maakuntien liitot testaavat esitettyjä teknisiä ratkaisuja ja antavat niistä palautetta. Erityisesti on tarkoitus kokeilla, miten kuntien ja maakuntien liittojen järjestelmistä luodaan yhteyksiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään – sekä rakentamiseen että kaavoitukseen liittyvien toimintojen osalta.

Tutustu kumppanitestaukseen

Katso tallenne kumppanitestauksen avoimesta infotilaisuudesta, joka järjestettiin 30.5.2024.

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset

Ryhti-infot ja muut tavat osallistua

Voit osallistua kehittämistyöhön tilaisuuksissa ja valmistuneita osioita kommentoimalla. Myös rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyöhön osallistuminen on tapa vaikuttaa siihen, miten tieto jatkossa liikkuu.

Foorumi tietojärjestelmien kehittäjille

Yrityksille, jotka kehittävät kuntien käyttämiä tietojärjestelmiä, järjestetään säännöllisiä tapaamisia. Niissä käydään läpi kehitystyön etenemistä ja järjestelmien sujuvaa yhteistoimintaa sekä keskustellaan ratkaisuista.

Ota yhteyttä

Satu Reisko

Satu Reisko

kumppanitestauksen koordinaattori

satu.reisko@digifinland.fi

046 921 0722