Siirry sisältöön

Sykellä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Hankepäällikkö
Päivi Malmi
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaava
Juha Ruotsalainen
tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän (tieteellinen tutkimus) suorittamiseksi ja Sykelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohta 1 (e) ja tietosuojalaki (1050/2018) 4 §:n 2 mom. kohta 3).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja tukipyyntöjen ja palautteiden jättäjistä, järjestelmän käyttäjistä ja sidosryhmistä kerätään rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) ylläpito- ja kehittämistarkoituksia varten.

Lisäksi järjestelmään kerätään valtakunnallisesti kaavoitus- ja rakennuslupaprosessissa syntyvää tietoa, jota kunnat ja maakuntien liitot toimittavat järjestelmään.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Alla on tarkemmin eroteltu eri osatehtäviä varten kerättävät henkilötiedot.

1. Tukipyyntöjen ja palautteiden jättäjät

Henkilötiedot kerätään, jotta tukipyyntöihin ja palautteisiin voidaan vastata ja tarjota yhteydenottajille tukea.

2. Tietojärjestelmän käyttäjähakemisto

Henkilötiedot kerätään, jotta käyttäjät voidaan tunnistaa ja antaa heille käyttöoikeudet. Tietoja hyödynnetään ylläpidossa ja kehittämisessä. Henkilötunnusta käytetään käyttäjän tunnistamisessa.

3. Sidosryhmäyhteistyö

Henkilötietoja hyödynnetään sidosryhmäyhteistyön järjestämisessä ja järjestelmän kehittämisessä.

4. API-avainten myöntäminen rajapintakäyttöön

5. Kaavoitus- ja rakennuslupatietojen esittäminen

Alueidenkäytön tietovarantoon ja rakennustietovarantoon kerättävät alueidenkäytön suunnitelmatiedot sekä lupatiedot sisältävät henkilötietoja. Tiedot järjestelmään tuottavat lakisääteisistä prosesseista vastaavat organisaatiot eli kunnat ja maakuntien liitot.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (4§) säätää, että Suomen ympäristökeskus, kunnat ja maakuntien liitot ovat alueidenkäytön tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä. Suomen ympäristökeskus ja kunnat ovat rakennustietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä.

Suurin osa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavista henkilötiedoista siirtyy rakenteisessa muodossa järjestelmien välistä rajapintaa pitkin. Rakenteisessa muodossa oleva henkilötieto pystytään tunnistamaan ja niiden osalta tietojen käsittely hoidetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

Lain mukaan kukin rekisterinpitäjä vastaa rekisterinpitäjille säädetyistä velvollisuuksista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta tallentamiensa ja toimittamiensa tietojen osalta. Syke voi antaa rekisteröidyille tietoa henkilötietojen käsittelystä, mahdollistaa tietoihin tutustumisen, antaa mahdollisuuden tietojen käytön rajoittamiseen, siirtämiseen järjestelmästä toiseen, vastustaa tietojen käsittelyä sekä olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Syke ei voi kuitenkaan mahdollistaa tietojen oikaisua ja poistoa, vaan tämä jää kunnan tai maakunnan liiton vastuulle.

Esimerkkejä tietojärjestelmän sisältämistä tiedoista

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan ryhti.syke.fi-sivustolla julkaistavan tuki- ja palautelomakkeen kautta, johon käyttäjä syöttää tiedot. Tietoja voidaan kerätä myös muilla lomakkeilla, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä saada sähköpostilla tietojärjestelmän sidosryhmiltä.

Alueidenkäytön tietoihin ja rakennustietoihin liittyvät henkilötiedot (5. kohta) tulevat prosesseista vastaavilta organisaatioilta eli kunnilta ja maakuntien liitoilta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Syken rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toimintaan osallistuvien lisäksi myös tietojärjestelmän palveluntarjoajan henkilöstöllä on pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa Syken sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sisältää monenlaista henkilötietoa. Järjestelmän käyttäjistä tallennetaan lokitietoa, joka lain rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 8. §:n mukaan hävitetään viimeistään viiden vuoden kuluttua tietojen tallentamisesta. Myös tietojärjestelmän tietosisällössä on suoraa ja epäsuoraa henkilötietoa. Nämä tiedot säilytetään pysyvästi viranomaistoiminnan ja tutkimuksen tarpeisiin.

Sidosryhmiä koskevat henkilötietoja (kohdat 1 ja 3) säilytetään tarvittava aika, jotta Syke voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Jos käyttötarkoitus lakkaa ja peruste tietojen säilyttämiseen poistuu, sidosryhmiä koskevat henkilötiedot poistetaan välittömästi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai Syken tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kohdassa Rekisterinpitäjä ja Tietosuojavastaava mainituille henkilöille.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Päivitykset ilmoitukseen

Tietosuojailmoitusta on päivitetty 4.1.2024 lisäämällä kuvaus kaavoitus- ja rakentamislupatietojen esittämisestä sekä niihin liityvistä henkilötiedoista.