Siirry sisältöön

Kansallinen kaavatietomalli mahdollistaa kaavatiedon koneluettavuuden ja antaa tiedolle valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen. Tietomallimuotoista kaavaa voidaan tuottaa eri suunnitteluohjelmilla.

Osa kunnista on jo siirtynyt tietomallimuotoiseen suunnitteluun. Kaavatietomalli mahdollistaa joustavan, paikallisesti sopivien kaavaratkaisujen tekemisen ja kaavamääräysten laatimisen siten, että kaavatieto on kuitenkin kansallisesti yhteentoimivaa. Kun kaavojen laatimisessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäistä tietomallia, koneluettavaa kaavatietoa voidaan sujuvammin jakaa eri organisaatioiden välillä.

Kaavan tietomalli on määritelmä kaavatiedon rakenteesta. Sen ansiosta kaavatieto on yhtenäisessä rakenteessa ja koneluettavaa.

Esimerkki tietomallimuotoisesta kaavasta

Kaavan koneluettava tietosisältö

Tietomallimuotoinen kaava koostuu geometrisista kaavakohteista ja niihin liitetyistä kaavamääräyksistä.

Kaavaa laadittaessa luodaan kaavakohde ja siihen liitetään kaavamääräykset, joilla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista. Kaavakohteet ovat alueita, viivoja tai pisteitä, joilla on myös sijaintitieto. Kaavakohde ei itsessään sisällä tietoa kaavan ohjausvaikutuksesta, joten siihen tulee aina liittää kaavamääräys. Esimerkin tapauksessa kaavakohteeseen liitetyt kaavamääräykset kertovat, että kyseessä on asumisen alue ja alueelle suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Kuva 1. Esimerkki kaavan koneluettavasta sisällöstä.

Kaavan ihmisluettava tietosisältö

Tietomallimuotoisesta kaavasta on tarpeen tehdä myös ihmisluettava asiakirja, jonka perusteella kaava hyväksytään. Ihmisluettava versio kaavasta sisältää kuvallisessa muodossa esitettävän kaavakartan ja tekstimuodossa esitettävät kaavamääräykset.

Kaavakartalla näkyvät tuttuun tapaan asumisen aluevarauksen A-kirjainlyhenne sekä kaksikerroksiseen rakentamiseen viittaava roomalainen numero II.

Kuva 2. Esimerkki saman kaavan ihmisluettavista sisällöistä. Tiedot saadaan suoraan tietomallimuotoisesta kaavasta.

Kaavatietomallin keskeiset käsitteet

Näet lisätietoja, kun viet kursorin käsitteiden päälle.

Saavutettava tekstiversio käsitekartasta

Kaaviokuvassa on kuvattu käsitteet, jotka liittyvät kaava-asian sisältöön sekä kaavaprosessiin. Kuvassa esitetään myös käsitteiden välisiä suhteita. Ensimmäiseksi kaava-asian sisältö otsikon alla on seuraavat käsitteet.

Kaava

Kaava on yhteydessä kaavaselostukseen, kaavakarttaan sekä tietoon kaavan voimassaolosta.

Kaavakartta

GeoTIFF-muotoinen kaavakartta. Kaavakartta on yhteydessä sijaintiin sekä liiteasiakirjaan.

Kaavapäätös

Kaava-asian hyväksymistä koskeva päätös. Kaavapäätös on yhteydessä tietoon kaavan voimassaolosta.

Kaavaselostus

Kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Kaavaselostus on yhteydessä liiteasiakirjaan.

Kaava-asia

Alueidenkäyttöasia, jossa valmistellaan kaavoitusmenettelyn mukaisesti kaavasuunnitelma, josta tehdään yksi tai useampia kaavapäätöksiä. Kaava-asia on yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Liiteasiakirja

Kaava-asiaan tai kaavaan liittyvä asiakirja

Lähtötietoaineisto

Asian käsittelyn yhteydessä hyödynnetty tietoaineisto, joka sisältää sellaista päätöksen tulkinnan yhteydessä hyödyllistä tietoa, jota ei luoda ja josta ei päätetä osana asiankäsittelyprosessia. Lähtötietoaineisto on yhteydessä liiteasiakirjaan.

Sijainti

Kohteen sijainti, joka voidaan esittää mm. koordinaattitietona tai tietyn osoitejärjestelmän osoitteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yhteydessä liiteasiakirjaan.

Kaavaprosessi otsikon alla on kuvattu seuraavat käsitteet.

Kaava-asian vaihe

Kaava-asian vaihe on yhteydessä vuorovaikutustapahtumaan ja käsittelytapahtumaan.

Vuorovaikutustapahtuma

Asian käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota asian osallisille tai muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta suunnitelmasta, säännöstöstä tai sen osasta.

Käsittelytapahtuma

Kaavan käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila tyypillisesti muuttuu.

Tieto kaavan voimassaolosta

Aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen

Tieto kaavan voimassaolosta on yhteydessä kaavan kumoamistietoon, kaavan keskeyttämistietoon ja kaavan voimaantulotietoon.

Kaava kumoamistieto

Tieto kaavan hyväksymisen johdosta kumoutuvasta aiemmasta kaavasta, sen sisältämistä yksittäisistä kaavamääräyskohteista tai kaavamääräyksistä.

Kaavan keskeyttämistieto

Tieto keskeytetystä kaavasta.

Kaavan voimaantulotieto

Ajanhetki, jolloin kaava sen valitusajan umpeuduttua ja mahdollisten valitusten ja oikaisukehotusten käsittelyn jälkeen kuulutetaan voimaantulleeksi.

Kaavatietomalli

Voit tutustua tarkemmin kaavojen muodon määrittelevään kaavatietomalliin Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalla. Sivustolta löytyvät myös kaavatietomalliin liittyvät koodistot.

Koodistot

Tietomallimuotoista kaavaa on mahdollista visualisoida eri tavoin

Kaavakohteisiin liitetyissä kaavamääräyksissä noudatetaan vakiomuotoista esitystapaa. Ne kaavakohteet, joihin liittyy tietty kaavamääräys, esitetään kaavoissa valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.

Rakenteisen, koneluettavan kaavatiedon ansiosta piste-, viiva-, alue- ja 3D-kaavakohteet voidaan visualisoida eri tavoin. Kaavasta saa poimittua vain tietyt kaavakohteet ja määräykset, jotka halutaan esittää. Näin kaavatiedon pohjalta voidaan tehdä esimerkiksi teemakartta, johon valitaan vain ne alueet, joilla asuinrakentaminen on sallittua. Kaavakohteiden väritys voidaan määritellä niihin liitetyn sallittua kerroslukua ohjaavan kaavamääräyksen tietojen perusteella.

Kaavakohteisiin kaavamääräyksillä liitettävä tieto voidaan esittää esimerkiksi myös taulukkomuotoisena raporttina. Kaavamääräyksien tietoja voidaan lukea kaavakarttaan liittyvästä kaavamääräysluettelosta tekstinä tai ne voidaan saada karttapalvelussa näkyviin kaavakohdetta klikatessa ponnahdusikkunoina.

Suunnitteluohjelmat kehittyvät ja vastaavat tarpeisiin

Suunnitteluohjelmien valmistajat työskentelevät varmistaakseen, että heidän ohjelmansa tukevat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimaa tietomallimuotoista kaavatuotantoa.

Työ tehdään tällä hetkellä yhdeksässä kumppanitestaushankkeessa. Valtakunnallisen kaavatietomallin mukaisen kaavan tuottamista on aiemmin kehitetty Oulun kaupungin ja 15 muun kunnan tai kaupungin yhteisessä KAATIO-hankkeessa.

Usein kysyttyä

Jatkuuko kunnan lakisääteinen velvollisuus ajantasa-asemakaavan ylläpitoon?

Kuntien lakisääteinen velvollisuus ajantasakaavan ylläpitoon jatkuu samana myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kanssa. Ajantasakaava voi olla kunnan omissa järjestelmissä tai sitä voidaan ylläpitää kansallisessa tietojärjestelmässä. Jälkimmäinen vaatii, että kunta toimittaa tiedot voimassa olevista kaavoista järjestelmään.

Mitä järjestelmässä tapahtuu, jos kaavamuutos kumoaa tietomallimuotoisen kaavan?

Kaavamuutos voi korvata aiemman kaavan kokonaan tai osittain. Kunta toimittaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tiedon, mitä kaavoja, kaavakohteita tai yksittäisiä kaavamääräyksiä uusi kaava kumoaa. Näiden tietojen avulla Ryhti-järjestelmä asettaa kumoutuneille asioille voimassaolon päättymispäivän.

Jos koko kaava kumoutuu

Kunnasta tulee uuden kaavan mukana kumottavan kaavan tunnus ja tieto, että kaava kumotaan kokonaan. Aiemmin voimassa olleen kaavan tila muuttuu Ryhti-järjestelmässä kumoutuneeksi. Vanhat kaavakohteet ja -määräykset saavat päättymispäivämäärän.

Jos uusi kaava kumoaa voimassa olevan kaavan kaavakohteita kokonaan

Kunnasta tulee kaavan mukana tieto kumoutuvien kaavakohteiden ja -määräysten tunnuksista. Aiempi kaava ja osa sen kohteista jää elinkaaren voimassa-tilaan. Kumoutuneet kaavakohteet ja -määräykset saavat päättymispäivämäärän automaattisesti.

Jos uusi kaava kumoaa voimassa olevan kaavan kaavakohteita osittain

Kunnasta tulee kaavan mukana osittain kumottavien kaavakohteiden tunnukset. Kaavan mukana tulee myös uusi geometriatieto osittain kumoutuville kohteille. Osittain kumoutuneet kaavakohteet pysyvät elinkaareltaan voimassa-tilassa, mutta niiden rajaus muuttuu.

Mikä on tulevaisuudessa ”hyväksytty kaava”?

Päätöksentekoprosessia varten tietomallimuotoisesta kaavasta voidaan ottaa ihmisluettava ote eli karttakuva, joka vastaa nykyistä kaavakartan mallia. Tämä ote voidaan antaa hyväksyttäväksi. Tietomallimuotoinen kaava sisältää koneluettavassa muodossa samat tiedot. Tuleva lainsäädäntö ei rajoita sitä, etteikö myös tietomallimuotoista kaavaa voisi hyväksyä.