Gå till innehållet

Förkortningen VOOKA kommer från finskans ”voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään”: gällande planer till datasystemet för den byggda miljön. Finlands miljöcentral ansvarar för projektet som finansieras av miljöministeriet.

Planområdesgränser exporteras till ett nationellt format

Projektet fokuserar på gällande detalj- och generalplaner. I arbetet ingår också stranddetaljplaner och strandgeneralplaner.

Planerna ges individualiserande identifierare till vilka den viktigaste bakgrundsinformationen bifogas. De yttre gränserna för varje planområde utreds och omvandlas till ett gemensamt avtalat, nationellt datamodellformat. På så sätt kan plangränserna för olika områden sammanslås i samma register.

Arbetet täcker inte hela datainnehållet planerna, som är omfattande, men de viktigaste plandokumenten, det vill säga plankartan och planbestämmelserna samt planbeskrivningen, länkas till områdesavgränsningen.

Till slut överförs materialet till datasystemet för den byggda miljön, varifrån uppgifterna i framtiden kan användas via en karttjänst och gränssnitt.

Slutresultatet är ett register med vars hjälp man hittar de ursprungliga planerna.

Tidtabell

VOOKA-projektet inleds med ett pilotprojekt i södra Savolax

Juni 2022

Pilotprojektet slutfört

Februari 2023

Projektet inleds i Norra Savolax

Juni 2023

Pilotprojektet slutfört i Norra Savolax

Januari 2024

Anvisningen till kommunerna färdigställs

April 2024

Med hjälp av anvisningen kan kommunerna skapa material motsvarande det som producerats inom VOOKA-projektet. Materialet kan skickas självständigt till datasystemet för den byggda miljön.

Arbetet utvidgas stegvis till andra regioner

Åren 2024-2028

Det är ännu inte känt hur arbetet utvidgas till andra landskap. På genomförandet inverkar finansieringen till VOOKA-projektet och eventuella understöd som beviljas kommunerna.

Sannolikt kommer kommunerna att kunna ansöka om understöd och med hjälp av det självständigt bidra till produktionen av basuppgifter till Ryhti-systemet.

Planinformationen från hela Finland är tillgängliga i datasystemet

År 2029

Arbetet i Savolax lägger grunden för fortsättningen

VOOKA-projektets pilotskede slutfördes i februari 2023. I pilotprojektet i Södra Savolax testades hur den ovan beskrivna hanteringen av planinformationen fungerar i praktiken. Under pilotprojektet identifierades goda praxis, utvecklades automatiska metoder för hantering av materialet och identifierades också problem i anslutning till materialet.

Arbetet fortsatte i Norra Savolax i juni 2023. I Norra Savolax andel arbetar samma konsultföretag och andelen kommer att färdigställas i januari 2024. I genomförandena i både Norra och Södra Savolax söker man metoder för produktion av de gällande planerna i lämpligt format till datasystemet för den byggda miljön.

VOOKA är en del av Ryhti-projektet och utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral (Syke) och projektledare Kaarina Vartiainen. Digitaliseringen av plandata anskaffas som konsultarbete. Projektfinansiering ansöks hos miljöministeriet.

Projektets viktigaste intressentgrupp är de kommuner som ansvarar för planläggningen och med vilka materialets kvalitet och täckning säkerställs i samarbete. Andra intressentgrupper är Kommunförbundet samt statliga aktörer och ämbetsverk som är intresserade av projektet, såsom miljöministeriet, Lantmäteriverket och NTM-centralerna.

VOOKA-projektet är kopplat till miljöministeriets och Sykes Ryhti-projekt. Projektet reformerar hanteringen, behandlingen och utnyttjandet av information om den byggda miljön. Datasystemet för den byggda miljön genomförs som en del av Ryhti-projektet. I datasystemet samlas information om områdesanvändning och byggnader i ett interoperabelt format.

Målet är att planinformationen från hela Finland ska vara tillgängliga i datasystemet för den byggda miljön i början av 2029.

Material

Ta kontakt

Kaarina Vartiainen

projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796