Gå till innehållet

Du kan delta i utvecklingsarbetet på evenemang och genom att kommentera de färdiga delarna. Att delta i interoperabilitetsarbetet för den byggda miljön är också ett sätt att påverka hur informationen rör sig i fortsättningen.

Partnertester – möjlighet att gå i bräschen för utvecklingen

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral bjöd in kommuner och landskapsförbund att delta i partnertestning där datasystemet för den byggda miljön utvecklas. Partnertestningen inleddes i slutet av 2023 och fortsätter fram till mars 2025.

Kommunerna och landskapsförbunden ansvarar för projekten. Utvecklings- och testningsarbetet utförs tillsammans med systemleverantörerna. Innan testningsfasen inleds utför projekten ett betydande utvecklingsarbete av kommunsystemen.

De kommuner och landskapsförbund som deltar i partnertestningen är de första som tar i användning nya informationsstrukturer och skickar information till datasystemet för den byggda miljön. Medverkan i partnertestningen ger möjlighet att påverka lösningar som gäller systemet. Kommunen får samtidigt förstahandsinformation och stöd i förberedelserna inför förändringen. En större kommungrupp drar nytta av resultaten.

I statens budgetförslag föreslås också anslag för 2024 till förnyande av kommunernas och landskapsförbundens informationshantering. Miljöministeriet öppnar nästa understödsansökan när anslaget har bekräftats.

Bekanta dig med projekt med anknytning till uppgifter om områdesanvändningen

Jämsä

Företagspartner: Ubigu Oy
Erhållet understöd: 98 075 euro

Jämsä stad har under innevarande år i samarbete med Ubigu Oy utvecklat ett program för webbläsar- och datamodellbaserad produktion av planer och allmän geodatahantering, med vilket vi gör processerna och verksamhetssätten smidigare, både inom organisationen och mellan externa kunder och konsulter.

Målet med partnertestningsprojektet är att vidareutveckla Ryhti-förmågor i vårt program, testa dem, rapportera om eventuella fel och få säkerhet om hur väl Ryhti fungerar. I utvecklingen av det nya programmet för produktion av planer och geodatahantering har man dock i princip beaktat kommande krav och möjligheterna i Ryhti-systemet. De möjligheter som Ryhti-systemet medför beaktar vi fullt ut i utvecklingen av såväl den interna verksamheten som kundupplevelsen.

Systemet som ska utvecklas har redan väckt intresse både i mindre och större kommuner.

Kontaktperson
Rainer Nyholm, Jämsä stad, rainer.nyholma@jamsa.fi

Lahtis

Företagspartner: Trimble Solutions Oy
Erhållet understöd: 393 800 euro

Vi deltar i Ryhti-partnertestningen med projektet ”Testning av produktions- och publiceringsprocessen för stations- och generalplanen samt tomtindelningen i Lahtis stad med programvaran Trimble Locus”, där experter på stations- och generalplanering, fastighetsbildning och tjänster för geografisk information deltar. Arbetet med programvaruutvecklingen utförs tillsammans med programleverantören Trimble.

Vårt projekt gagnar alla kommuner som är Trimbles kunder och som använder Locus-programmet i produktionen av plan- och tomtindelningar eller planerar att ta det i användning. Vårt mål är att genomföra ändringar i Locus-programmet enligt den nationella plandatamodellen och datamodellen för den nationella tomtindelningen, med vilken vi producerar planer och tomtindelningar. Vi behöver också nya programgränssnitt mellan Locus och datasystemet för den byggda miljön för att den nödvändiga informationen om områdesanvändningen ska överföras mellan Locus och Ryhti-systemet. I partnertestningen ligger tyngdpunkten i vårt projekt på att testa de gränssnittstjänster för lagring och validering av planuppgifter och tomtindelningar som Ryhti-systemet erbjuder.

Kontaktperson
Maria Vanhala, Lahtis stad, maria.vanhala@lahti.fi

Villmanstrand

Partners: Kajana, Heinola
Företagspartner: Symetri Oy
Erhållet understöd: 162 185 euro

Målet med utvecklingsprojektet för Fiksu kaavasuunnittelu-programmet är att ta i användning de nationella datamodellerna för detaljplaner och generalplaner samt tomtindelningen som en del av den planproduktionsprocess som produceras med Symetris program samt att genomföra en automatisk publiceringsprocess för plan- och tomtindelningsmodellerna i Ryhti-systemet samt i Trimble-systemet som används av projektkommunerna.

Projektets utvecklingsarbete går parallellt med Ryhti-systemets utvecklingsarbete. Under projektets gång testas utarbetandet av planer enligt den nationella plandatamodellen samt överföringen av planuppgifter till Ryhti-systemet genom verkliga planprojekt. Projektet förbättrar projektstädernas förmåga att producera planer och planuppgifter enligt de nya lagarna och förordningarna. Utvecklingsarbetet gynnar också andra kommuner och konsultföretag som använder samma programvara.

Villmanstrands stad är projektets huvudsökande. I projektet deltar Kajana stad och Heinola stad samt programvaruleverantören Symetri Oy. Projekttiden är 10/2023–3/2025. Mer information om projektet: planläggare Tiia Sillgren, tiia.sillgren@lappeenranta.fi.

Kontaktperson
Tiia Sillgren, Villmanstrand stad, tiia.sillgren@lappeenranta.fi

Pemar

Partners: Tyrnävä, Joensuu, Asikkala, Heinävesi, Sulkava
Företagspartners: Gispo Oy, PlanDisain Oy, Asiantuntijat n+1 Oy, Et May Oy
Erhållet understöd: 363 300 euro

Syftet med OSKaTi-projektet (OpenSourceKaavaTieto) är att testa hur Ryhti-systemets gränssnitt och inmatningsgränssnittet fungerar samt att validera materialet med general- och detaljplansmaterial i datamodellform. Planmaterialet produceras med hjälp av öppen källkod med hjälp av QGIS-programmet och PostgreSQL-databasen med PostGIS-tillägg. I QGIS-programmet görs ett arbetsutrymme, med hjälp av vilket det är naturligt för planläggaren att utarbeta en plankarta i datamodellform med högklassig beskrivningsteknik i pdf-/geotiff-format.

Pemar stad koordinerar projektet och Joensuu stad och Tyrnävä kommun deltar. Projektets programvaruleverantör är Gispo. Plankonsult PlanDisain Oy testar planläggningen för kommunerna Asikkala, Heinävesi och Sulkava.

Genomförandet kommer att vara tillgängligt för alla kommuner enligt principerna för öppen källkod. Under projektets gång skapas en hanteringsmodell för utvecklingen, med vilken man säkerställer att kommande ändringar i datamodellen uppdateras i kommunernas informationssystem.

Kontaktperson
Pilvi Nummi, Asiantuntijat N+1 Oy, pilvi.nummi@nplus1.fi

Pihtipudas

Partner: Ylivieska
Företagspartners: Sweco Finland Oy, Spatineo Oy
Erhållet understöd: 145 000 euro

Huvudsökande i PIHKA-partnertestprojektet är Pihtipudas kommun med Ylivieska stad som partner samt applikationsutvecklare Sweco Oy och sakkunnig Spatineo Oy. Kommunerna har länge använt och arbetat med att utveckla Sweco Oy:s YTCAD-planapplikation, vars användning fortsätter.

Målet med projektet är att uppnå förmåga att producera planer och överföra information till Ryhti-systemet i enlighet med den nya lagstiftningen.  

I projektet testas och utvecklas:

  • Ryhti-systemets digitala tjänster (användargränssnittet Ryhti / planernas valideringstjänst, karttjänst) samt publicering av plan- och tomtindelningsuppgifter från kommunen till RYHTI-systemet (Ryhti-gränssnittstjänster / lagring och validering av planuppgifter)
  • Anslutning till Ryhti-systemet med Swecos gemensamma lösning för Suomi.fi-informationsledet för kommunerna.
  • planens produktionsprocess enligt den nationella datamodellen, förordningen om fotograferingsteknik och de nya kodsystemen.
  • hantering av planernas handlingar i planprocessen (integration i Dynasty 10-systemet).

Projektet gagnar nästan hundra YTCAD-organisationer (underhåll av plankombinationen, planapplikation). 

Kontaktperson
Helena Raatikainen, Pihtipudas kommun, helena.raatikainen@pihtipudas.fi

Raseborg

Företagspartner: Sitowise Oy
Erhållet understöd: 294 750 euro

Målet med projektet är att säkerställa att Ryhti-gränssnitten och datamodellerna i praktiken fungerar i kommunens karttjänst Louhi samt att beskriva vilka konsekvenser ibruktagandet av Ryhti-datasystemet har för kommunens verksamhetsprocesser och verksamhetssystem.

I projektet skapas och testas en process där man beskriver hur man kan överföra planmaterial och material av plansammanställning från planläggningsprojektets beredningsskede som presenteras i stadens karttjänst Louhi via Ryhti-gränssnitten till Ryhti-systemet.

I detta projekt genomförs inte de ändringar i användargränssnitten för verktygen för underhåll av Louhi som datamodellen Ryhti och lagändringarna kräver annat än till de delar som är nödvändiga med tanke på partnertestningen. På så sätt strävar man efter att allokera kostnaderna för projektet så effektivt som möjligt till partnertestning av planuppgifterna.

Kontaktperson
Niclas Skog,  Raseborg stad, niclas.skog@raseborg.fi

Läs mer

Seinäjoki

Partners: Borgå och Forssa
Företagspartners: Bentley Systems Finland Oy
Erhållet understöd: 111 500 euro

Projektets syfte är att genomföra verksamheter enligt den nationella plandatamodellen i Bentleys applikation för planering av planer samt att göra applikationen kompatibel med Ryhti-systemet.

Målet med projektet är att utveckla hållbara och fungerande processer för Bentley-programvaran som länge använts och konstaterats fungera i Seinäjoki, Forssa och Borgå och med vilka man kontinuerligt och långsiktigt producerar och publicerar nationellt interoperabel information. Partnerkommunerna har för avsikt att fortsätta använda den nuvarande applikationen och efter projektet är det lätt för andra kommuner att ta i användning interoperabla datastrukturer i Bentleys miljö. Bentley kommer att genomföra nödvändiga funktioner i sin app tillsammans med sin konsult GeoIDT.

Projektet kommer att utnyttja planeringsbehoven hos över 20 kommunala kunder.

Kontaktperson
Jari Vähätiitto,  Seinäjoki stad, jari.vahatiitto@seinajoki.fi

Vanda

Företagspartner: Esri Finland Oy
Erhållet understöd: 221 000 euro

I projektet för partnertestning i Vanda utvecklas MATTI-systemet i Vanda i fråga om detaljplanering, generalplanläggning och tomtindelningar samt begränsningar vid markanvändning. Målet är att säkerställa förutsättningarna för dataöverföring mellan Ryhti-systemet och MATTI-systemet samt att genomföra och testa gränssnitten. Samtidigt utvecklas Ryhti-systemets interoperabilitet med andra av Esris kundkretsars system. Syftet med testningen är att utnyttja rätt planeringsmaterial som finns i MATTI-systemet. Programleverantören ESRI deltar i projektet, men dessutom köps utvärdering av gränssnittens funktion och konsultation om informationssäkerhet som en experttjänst.

Kontaktperson
Mika Kekäläinen, Vanda stad, mika.kekalainen@vantaa.fi

Egentliga Finlands förbund

Partners: Kymenlaakson liitto och Nylands förbund
Företagspartners: Gispo Oy och Esri Finland Oy
Erhållet understöd: 275 100 euro

Målet med projektet för partnertestning av landskapsplanen är att producera databasstrukturer enligt plandatamodellen för landskapsförbundens användning, konvertera material av landskapsplaner enligt HAME-datamodellen till projektets testdata samt skapa verksamhetssätt för att producera landskapsplanen i Ryhti-format i förbunden. Projektet genomförs av Egentliga Finlands och Nylands förbund och Kymenlaakson liitto, men det är ett gemensamt partnertestprojekt för alla förbund. Utöver förbunden deltar Gispo Oy och Esri Finland Oy i genomförandet av projektet.

Kontaktperson
Antti Vasanen, Egentliga Finlands förbund, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi

Läs mer

Bekanta dig med projekt med anknytning till byggnadsuppgifter

Lundo

Företagspartner: Sitowise Oy
Erhållet understöd: 318 750 euro

Målet med partnertestprojektet mellan Lundo stad och Sitowise är att säkerställa att Ryhti-gränssnitten och datamodellerna fungerar i praktiken i den Louhi-produkt som används i kommunen samt att beskriva vilka konsekvenser ibruktagandet av datasystemet Ryhti har för kommunens verksamhetsprocesser och verksamhetssystem.

I Lundo stads och Sitowise Oy:s partnertestningsprojekt utvecklas och testas de gränssnitt som datasystemet för den byggda miljön i Sitowises Louhi-program förutsätter. Lundo stads och Sitowises partnertestprojekt gäller byggnadsuppgifter och testar inte gränssnitt i anslutning till planläggning. Sitowise utvecklar gränssnitt och nödvändiga funktioner i Louhi och Lundo stad erbjuder det material som behövs för detta samt deltar i testningen. Projektet testar funktioner och gränssnitt i anslutning till bygglovs-, åtgärdstillstånds-, rivningslovs- och undantagsbeslut.

Projektets slutresultat är att skapa och testa ett fungerande gränssnitt mellan datasystemet för den byggda miljön och Louhi så att det kan tas i användning i Louhi-produkten. Projektet gagnar direkt alla de kommuner som för byggnadsuppgifternas del har tillgång till Sitowises Louhi samt dessutom indirekt även kommuner som använder andra programleverantörers program.

Kontaktperson
Niklas Järvi, Lundo stad, niklas.jarvi@lieto.fi

Åbo

Partners: Seinäjoki
Företagspartners: Trimble Solutions Oy
Erhållet understöd: 331 000 euro

Syftet med projektet är att ansluta sig till Ryhti-systemets gränssnitt med Trimbles Locus-systemet. Efter det tekniska genomförandet ska förbindelsen för dataöverföring testas i stor skala och testresultaten rapporteras samt eventuella problem som upptäcks i samband med testningen åtgärdas. Utvecklingen kan också leda till förändringar i det befintliga Trimble Locus-programmet.

Utöver anslutningen till gränssnittet testas inom ramen för projektet användargränssnittet för inmatning av uppgifter om den byggda miljön, laddningstjänsten för byggnadsordningen i filformat, ändringsgränssnittet för byggnadsuppgifter, lagringen av klimatutredningen och materialbeskrivningen i systemet, gränssnittet för utlämnande av uppgifter samt karttjänsten.

Projektets kostnader består i första hand av systemutveckling och anslutning till gränssnittet och i andra hand av kommunernas personalkostnader. Projektet gagnar i stor utsträckning de kommuner som använder Trimbles program för byggnadstillsyn och gör det också möjligt för dem att ansluta sig och överföra information till Ryhti-systemet.

Kontaktperson
Kaleva Latvala, Åbo stad, kaleva.latvala@turku.fi

Information och diskussion vid Ryhti-informationsmöten

Under mötena får du höra aktuella nyheter om Ryhti-projektets framskridande.

Materialet från tidigare Ryhti-informationsmöten hittar du i miljöministeriets Projektfönster(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Omställningsstöd och evenemang

Teamet för omställningsstöd ger kommunernas och landskapens representanter stöd i den digitala omställningen. Representanterna för omställningsstödet förmedlar respons och lägesinformation till datasystemets utvecklingsteam.

Forum för datasystemutvecklare

För företag som utvecklar datasystemen som används av kommunerna ordnas regelbundna möten. Under dem behandlas utvecklingsarbetets framskridande och en smidig funktion mellan systemen samt diskuterar lösningar.

Ta kontakt

Satu Reisko

Satu Reisko

koordinator för partnertestning

satu.reisko@digifinland.fi

046 921 0722