Gå till innehållet

Uppgifterna uppstår i kommunernas och landskapsförbundens grundläggande arbete och skickas till det riksomfattande datasystemet i första hand via gränssnittet så automatiskt som möjligt.

Uppgifter tas emot från och med 2024. I lagstiftningen fastställs övergångsperioder inom ramen för vilka uppgifter senast ska börjas överföras.

Uppgifter om byggandet som ska skickas till systemet

Minsta uppgiftsmängd som ska lämnas om byggnader

Före beslutsskedet

  • Ansökan om permanent byggnadsbeteckning

Beslutsskedet

  • Beslutet och informationen i bilagorna i strukturerad form enligt datamodellen
  • Beslut (PDF)
  • Bilder som ingår i bygglovet (PDF och/eller IFC)

Byggnadsskedet

  • Uppgift om startanmälan eller startmöte i enlighet med datamodellen
  • Uppgifter om grundsyn och lägessyn. I enlighet med datamodellen och i anslutning till varje syn.

Slutförandeskedet

  • Uppgifter om partiell slutsyn och slutsyn i enlighet med datamodellen.
  • Utförandemodeller i IFC-format
  • Specialplaner (PDF)
  • Eventuella ändrade tillståndsbilder, s.k. utförandeuppgifter (PDF)

Uppgifter om områdesanvändningen

Datainnehållskraven preciseras i förordningar

Bestämmelser om de uppgifter som ska skickas till systemet finns i bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön. Lagstiftningen gör det också möjligt att publicera uppgifter i karttjänsten som öppna data, som vem som helst kan hämta genom enskilda informationssökningar. Närmare bestämmelser om datainnehållet finns i förordningarna till lagarna.

Det är också möjligt att skicka till datasystemet andra uppgifter utöver de obligatoriska uppgifterna. Till exempel kan man under planberedningen skicka utkastalternativ samt annat material i anslutning till beredningen till datasystemet.

Datainnehållet utvidgas senare

Datasystemet utvecklas så att det är möjligt att lägga till innehåll eller skapa nya anslutningar till andra system i ett senare skede. I nästa etapp planeras datainnehållen som ska finnas i systemet parallellt med implementeringen av datasystemets första etapp.

Enligt planen ska systemet utvidgas 2025–2029 så att bland annat byggnadsordningen, planer för allmänna områden (gatu- och parkplan) och uppgifter om kulturmiljön kan överföras till systemet i datamodellformatet.

Senare blir det också möjligt att skicka stadsregionplanen och havsområdesplanen med det gemensamt avtalade datainnehållet till det riksomfattande datasystemet.

Läs mer