Gå till innehållet

De nationella datamodellernas struktur och datainnehåll har avtalats gemensamt. Redan nu produceras i kommunerna tillståndsmaterial i datamodellformatet, så förändringen är inte stor. Genom det interoperabla datamodellformatet och interoperabla begrepp säkerställer man att informationsöverföringen mellan kommunernas datasystem och datasystemet för den byggda miljön fungerar.

Kommunen ska ha ett elektroniskt system, till exempel ett kommunregister, varifrån uppgifter från byggandets tillståndsprocesser kan skickas till datasystemet för den byggda miljön med hjälp av ett gränssnitt. Kommunen väljer i vilket format den tar emot uppgifterna av den som ansöker om tillstånd. Däremot ska kommunen skicka tillståndsbesluten, byggplanerna och uppgifterna om byggnader till datasystemet för den byggda miljön i det nationella datamodellformatet.

Datamodellerna som utvecklas i den byggda miljöns interoperabilitetsarbete anger en gemensam struktur och ett gemensamt innehåll för uppgifterna. Datamodellen som avses här är inte samma sak som en datamodell för en byggnad, det vill säga en tredimensionell BIM-modell, som till exempel kan vara i IFC-format.

Programmen utvecklas till att tillgodose de förändrade kraven

Kommunernas systemleverantörer, vars program används i kommunerna, har en nyckelposition i säkerställandet av kommunernas tekniska förutsättningar. Kommunerna beslutar självständigt och efter eget övervägande om upphandling av nya systemversioner. På tidsplanen för upphandlingen inverkar tidsplanen för leverantörens tekniska implementering och ibruktagandet.

Många fördelar med interoperabla uppgifter

Interoperabla, tidsenliga uppgifter möjliggör bättre och effektivare planering samt behandling och delning av data. Framför allt myndigheterna behöver uppgifter från datasystemet för den byggda miljön som stöd för beslutsfattandet, olika processer, planer och utredningar.

I fortsättningen behöver uppgifter om byggandet inte skickas till flera olika ställen. Det blir lättare att upprätthålla riksomfattande uppgifter om byggande och samtidigt förbättras informationssäkerheten och dataskyddet vid delning av uppgifter. Kommunerna åläggs skyldigheter på EU-nivå i anslutning till uppgifter om byggandet. Kommunen kan fullgöra dessa skyldigheter i anslutning till värdefullt informationsmaterial och INSPIRE genom datasystemet för den byggda miljön. När tillgången till uppgifter är enhetligare än tidigare fungerar uppgifterna också som en bra grund för nya tjänster och affärsverksamhet. Informationstjänsten kan också utnyttjas av mark- och byggnadsägare, byggare, företag och kommuninvånare.

Fördelarna inom byggnadstillsynen

Den manuella behandlingen av uppgifter för dem som arbetar med byggnadstillsyn minskar när uppgifterna kan sammanställas och levereras snabbare. Bygglov kan handläggas snabbare eftersom modellerna i IFC-format medför möjligheter till automatisering. Med hjälp av datasystemet för den byggda miljön kan man också bekanta sig med andra kommuners tillståndsmaterial och på så sätt få stöd för beslut som fattas i den egna kommunen.

Fördelarna inom byggandet

Byggnadsplaner i IFC-format gör det möjligt att granska illustrativa modeller av byggnader med hjälp av 3D-modellering. Med hjälp av modellerna i IFC-format kan man spara tid i schemaläggningen och samordnandet av olika arbetsmoment i byggprojektet, när till exempel leveransrutter och ordningen för installationsarbeten kan planeras i förväg. Modellerna i IFC-format underlättar kostnadskontrollen samt hanteringen av tilläggs- och ändringsarbeten.

Datamodeller och tillämpningsprofiler

De interoperabla uppgifterna i tillstånden för byggande definieras i datamodellen för beslut om tillstånd för byggande. Varje tillståndstyp har sin egen tillämpningsprofil. Profilen visar vilka uppgifter som ska lämnas i anslutning till tillstånden.

Tillämpningsprofiler

Bekanta dig också med