Gå till innehållet

Syke har rätt att göra tekniska ändringar i detta dataskyddsmeddelande utan att på förhand underrätta de registrerade om detta.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Finlands miljöcentral (SYKE)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
E-post: kirjaamo@syke.fi
Sekretessbelagd e-post: https://securemail.ymparisto.fi

Den personuppgiftsansvariges kontaktpersoner

Projektledare
Päivi Malmi
fornamn.efternamn@syke.fi

Dataskyddsombud
Juha Ruotsalainen
tietosuojaSYKE@syke.fi

Grund för behandlingen/behandlingen grundar sig på

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (vetenskaplig forskning) och för att utöva offentlig makt som tillhör Syke (artikel 6 punkt 1 (e) i den allmänna dataskyddsförordningen och 4 § 2 mom. 3 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

Personuppgifter som samlas in och syftet med behandlingen av dem

Personuppgifter samlas in för ändamål i samband med underhållet och utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Personuppgifterna som samlas in används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Nedan följer en närmare beskrivning av de personuppgifter som samlas in för olika deluppgifter.

Personer som lämnat in begäran om stöd och respons

Personuppgifterna samlas in för att kunna svara på begäran om stöd och på respons samt tillhandahålla stöd till dem som kontaktar oss.

Datasystemets användarkatalog

Personuppgifterna samlas in för att kunna identifiera användarna och bevilja dem användarbehörigheter. Uppgifterna utnyttjas i underhållet och utvecklingen. Personbeteckningen används för att identifiera användaren.

Samarbete med intressentgrupper

Personuppgifterna används för att organisera samarbetet med intressentgrupper och utveckla systemet.

API-nycklar för gränssnittsanvändning

Personuppgiftskällor

Uppgifterna fås via stöd- och responsblanketten som publiceras på webbplatsen ryhti.syke.fi och där användaren anger uppgifterna. Uppgifter samlas också in med ansökningar om användarbehörigheter, andra blanketter och allmänt tillgängliga källor samt fås via e-post från datasystemets intressentgrupper.

Mottagare av personuppgifter

Utöver dem som deltar i verksamheten i datasystemet för den byggda miljön har även personalen hos datasystemets tjänsteleverantör tillgång till personuppgifterna. Tjänsteleverantören är ett personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen och ska följa Sykes anvisningar om behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter överförs eller utlämnas inte till länder utanför EU eller ETA.

Skydd av personuppgifter

Finlands miljöcentral (Syke) har i egenskap av personuppgiftsansvarig vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs och kräver dessa även av de tjänsteleverantörer som organisationen anlitar.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under den tid som behövs för att SYKE ska kunna fullgöra de ändamål för behandlingen som beskrivs i detta meddelande. Uppgifterna raderas omedelbart efter att användningsändamålet har upphört.

Rätten till dataskydd i anslutning till behandlingen av personuppgifter

I detta meddelande strävar vi efter att ge en heltäckande bild av datasystemet för den byggda miljön. Om någon del av vår behandling av personuppgifter emellertid fortfarande är oklar kan du ställa preciserande frågor genom att skicka dem till kontaktpersonen eller Sykes dataskyddsombud.

Du har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter. I detta meddelande strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter. Om någon del av vår behandling av personuppgifter emellertid fortfarande är oklar kan du ställa preciserande frågor genom att skicka dem till de personer som namnges under punkten Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Om dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga kan du be oss korrigera ofullständiga och felaktiga uppgifter. Om vi korrigerar uppgifterna på basis av din begäran är vi skyldiga att alltid när det är möjligt lämna information om rättelsen till alla som tidigare har fått uppgifter. Du har dessutom rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Som registrerad har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. I Finland är tillsynsmyndigheten dataombudsmannens byrå.

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

Uppdateringar

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades den 4.9.2023 med ett avsnitt om beviljande av API-nycklar.