Gå till innehållet

Tillämpningsprofilen för hela systemet

Tillämpningsprofilen för datasystemet för den byggda miljön presenterar en sammanfattning av det kommande datasystemets datainnehåll.

Datamodeller

I den första etappen genomförs i datasystemet för den byggda miljön gränssnitt för mottagning av information från följande datamodeller.

Datamodellerna är färdiga för implementering, men små ändringar kan göras i dem under partnertestningarna. Därför godkänns en mer bestående status för datamodellerna först hösten 2023.

Gemensamma definitioner av systemet

Systemets kodlistor

Datalager för områdesanvändning

Plandatamodell

Bindande tomtindelning

Begränsningar av markanvändningen

Plandatamodellens kodsystem

Byggnadsdatalagret

Suomi.fi-interoperabilitetsplattformen

Datamodellerna, ordlistorna och kodlistorna för den byggda miljön publiceras på Suomi.fi-interoperabilitetsplattformen som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Enligt principerna för interoperabilitetsmetoden kan färdiga specifikationer fritt utnyttjas som underlag för det egna arbetet.

Datakomponentsbibliotek för den byggda miljön

En samling av datadefinitioner i anslutning till markanvändningen och byggobjekten som uppdateras kontinuerligt. Till datakomponentsbiblioteket har man samlat de centrala resultaten av den byggda miljöns interoperabilitetsarbete för utnyttjande.

Ändringar i datamodellen görs i växelverkan och kontrollerat

Datamodellerna är byggda på så sätt att de kan uppdateras, med andra ord ändras på ett kontrollerat sätt.

För hanteringen av information om den byggda miljön och uppgifternas interoperabilitet ansvarar i huvudsak miljöministeriet som har tillsatt en samarbetsgrupp för datainteroperabilitet för den byggda miljön. Samarbetsgruppen och dess temagrupp som fokuserar på semantisk interoperabilitet behandlar datamodelländringar i en omfattande växelverkan. Samarbetsgruppen för samman aktörer från fastighets- och byggbranschen samt från planeringen av områdesanvändningen i den privata och offentliga sektorn.