Gå till innehållet

Skickandet av tillståndsuppgifter om byggandet till datasystemet för den byggda miljön medför inga stora förändringar till kommunernas tillståndsprocesser. Ansvaren förblir oförändrade.

För närvarande skickar kommunerna uppgifter om byggandet till befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I fortsättningen kommer mängden information att öka en aning och även datainnehållet att förändras delvis, när uppgifter skickas till datasystemet för den byggda miljön.

I fortsättningen kommer byggnadsplaner i första hand att produceras i IFC-format. Kommunens skyldighet att skicka uppgifter om byggandet till datasystemet för den byggda miljön gäller endast nya tillståndspliktiga projekt, men om man vill kan kommunen också uppdatera uppgifter om gamla byggnader.

Informationshanteringen blir tydligare och lättare

Statens organisationer har kommit överens om hur informationsöverföringarna. Kommunerna övergår en i taget till att överföra uppgifter till datasystemet för den byggda miljön, varvid skyldigheten att lämna uppgifter till befolkningsdatasystemet upphör.

I fortsättningen kommer arbetet att underlättas när uppgifter inte behöver lämnas till flera statliga myndigheter. Bland annat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen och försvarsministeriet får de uppgifter som de behöver från datasystemet för den byggda miljön.

Det räcker att uppgifterna kommer från kommunen till ett riksomfattande system.

Många saker förblir oförändrade i byggnadstillsynsprocessen

Ansökan om bygglov lämnas till byggnadstillsynen på samma sätt som tidigare. Byggnadsplanerna och uppgifterna om byggnadsobjektet bifogas ansökan antingen som en BIM-modell av byggnaden (IFC) eller i något annat maskinläsbart format. Förfarandena för höranden och begäranden om utlåtanden som krävs för handläggning av bygglovsansökan kommer inte att ändras.

När kommunen har övergått till datasystemet för den byggda miljön hämtas den permanenta byggnadsbeteckningen och lägenhetsbeteckningen från datasystemet för den byggda miljön, dit också uppgifterna skickas. Under byggtiden utförs de syner som krävs enligt tillståndsbeslutet på samma sätt som tidigare.

Övergångsperioden medför flexibilitet i förändringen

Bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Kommunerna ska börja föra över uppgifter om byggandet till datasystemet för den byggda miljön senast från och med 1.1.2028. Kommunerna är dock skyldiga att utfärda bygglov i datamodellformatet redan när lagen träder i kraft 2025.

I fortsättningen används ett gemensamt format och gemensamma begrepp

Genom datasystemets interoperabla dataformat och begrepp säkerställer man att informationsöverföringen mellan kommunernas datasystem och datasystemet för den byggda miljön fungerar. Dessutom säkerställs att datainnehållet är kompatibelt på riksnivå. Byggnadsplanerna ska utarbetas som en datamodell i IFC-format eller i något annat maskinläsbart format. Man kan alltså skicka planer i 3D-format till systemet. Andra filformat kan vara till exempel PDF eller TIFF.

Före byggandet

  • Beslut om bygglov jämte bilagor
  • Beslut om tillstånd för miljöåtgärder
  • Beslut om rivningstillstånd
  • Beslut om undantagslov
  • Planmodell för byggnaden
  • Uppgifterna om byggnaden eller annat byggnadsobjekt

Under byggtiden

  • Specialplaner, om sådana har förutsatts i tillståndsprocessen
  • Eventuella ändringar under byggnadstiden och ändringstillstånd som gäller dem
  • Byggnadens utförandemodell

Nuvarande uppgifter överförs som basuppgifter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar de befintliga byggnadsprojekt-, byggnads- och lägenhetsuppgifterna för alla kommuner i Finland som basuppgifter till datasystemet för den byggda miljön. Som basuppgifter hämtas dessutom undantagsbeslut från GISALU-materialet i Finlands miljöcentrals informationstjänst Liiteri.

Om kommunen vill, kan den uppdatera uppgifter om gamla byggnader i datasystemet. Uppdateringen av gamla uppgifter kan påverka till exempel fastighetsbeskattningen.

I målsituationen förmedlas uppgifterna automatiskt från kommunens system till datasystemet för den byggda miljön.

Läs mer