Gå till innehållet

Den nya uppföljningsblankettens egenskaper motsvarar den tidigare använda blanketten. Blanketten för upplföljning är endast synlig för användare som har behörighet och som har loggat in. Finlands miljöcentral har kontaktat kommunerna och ger hjälp med införandet av den nya tjänsten.

Så här ansöker kommunen om användarrättigheter för den nya blanketten

Kommunen fyller i ansökan

Kommunen fyller i Finlands miljöcentrals ansökan om tillstånd att använda blanketten för uppföljning av detaljplanen. Ansökan behöver bara fyllas i en gång.

Finlands miljöcentral beviljar tillstånd

Kommunen får per e-post information om att ansökan har godkänts och tillståndet har beviljats.

Så här befullmäktigas användarna i kommunen

Fullmaktsrätt söks från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ryhti-tjänsten används Suomi.fi-fullmakter(du blir omdirigerad till en annan tjänst). Fullmaktsrätt söks för en kommunanställd så att hen kan bevilja fullmakt till andra anställda eller konsulter. Fullmaktsrätten behövs för fullmakt som kallas anmälan av uppgifter på uppföljning av detaljplanen(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Anvisningar från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Den som fyller i blanketten befullmäktigas

En person som har fullmaktsrätt beviljar en kommunanställd eller konsult fullmakt att fylla i blanketten för uppföljning av detaljplanen.

Personen som fyller i uppföljningsblanketten behöver fullmakt som kallas
anmälan av uppgifter på uppföljning av detaljplanen(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Den befullmäktigade personen fyller i blanketten

Blanketten för uppföljning av detaljplanen fylls i på adressen https://ryhti-palvelut.syke.fi/(du blir omdirigerad till en annan tjänst). Inloggning till tjänsten sker via Suomi.fi-autentisering.

Vad innebär nya blanketten för konsulten?

En konsult som fyller i blanketten på kommunens vägnar behöver inte fylla i ansökan om användning av uppföljningsblanketten för detaljplanen. Konsulten behöver Suomi.fi-befogenhet att meddela uppföljningsuppgifter om detaljplanen i fullmaktsärenden. Kommunens representant beviljar konsulten de befogenheter som behövs. Det lönar sig att förhandla med kommunen om de fullmakter som behövs.

Uppgifterna finns även i fortsättningen i Liiteri

Uppgifterna på blanketterna för uppföljning av detaljplanen kan läsas i informationstjänsten för livsmiljön Liiteri. Numera tar det en natt att överföra uppgifterna till Liiteri. Nu sparas uppgifterna direkt i Liiteri och kan alltså omedelbart ses där.

Vad är blanketten för uppföljning av detaljplanen?

Den som utarbetar planen fyller under planprocessen i uppgifter om planens innehåll och ändringar i den tidigare plansituationen på detaljplanens uppföljningsblankett. De uppgifter som samlas in på blanketten används för att utarbeta årsstatistik över planläggningen och för forskningsändamål.

Frågor om ändringen

Hur fungerar Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för stark autentisering. Arbetstagare använder certifikatkort, mobilcertifikat eller nätbankskoder för att identifiera sig.

Det är enklast att logga in i tjänsten om kommunen eller konsulten har ett organisations- eller certifikatkort. Om certifikatkort saknas lönar det sig att ta reda på om organisationens telefonabonnemang möjliggör användning av mobilcertifikat. Om det inte är möjligt att använda mobilcertifikat kan inloggningen också ske med personliga bankkoder.

Suomi.fi-identifikation används i stor utsträckning i tjänster där användarens identitet måste verifieras. Identifieringstjänsten sörjer för integritetsskyddet och personuppgifterna förmedlas via en skyddad förbindelse.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation(du blir omdirigerad till en annan tjänst)

Varför används Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-tjänsterna är statsförvaltningens gemensamma lösning för elektronisk identifiering och uträttande av ärenden på andras vägnar. Implementeringen av datasystemet för den byggda miljön har förutsatt att Suomi.fi-tjänsterna används till fullo.

I informationssystemet behandlas även sekretessbelagt datainnehåll, vilket förutsätter stark autentisering (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 6 §). Blanketten för uppföljning av detaljplanen sparas i anslutning till datasystemet för den byggda miljön, så samma krav på identifiering gäller även blanketten.

Ramvillkor för definition och genomförande av datasystem för den byggda miljön(du blir omdirigerad till en annan tjänst), PDF (på finska)

Vad händer med TYVI-tjänstens gamla användarnamn? Behövs användarnamn och lösenord för den nya tjänsten?

Användarnamnen blir onödiga. De behövs inte i den nya tjänsten. Du loggar in i Datasystemet för den byggda miljön via Suomi.fi-identifikation.

Först fyller kommunen i en ansökan med vilken den ansöker om tillstånd att anmäla uppgifter för blanketten för uppföljning av detaljplanen. Detta skede görs endast en gång när tjänsten tas i bruk. Därefter beviljar kommunen arbetstagaren eller konsulten fullmakt att fylla i blanketten för uppföljning av detaljplanen. Efter det loggar denne in i tjänsten via Suomi.fi-identifikation.

Vad innebär ändringen för NTM-centralerna?

Blanketterna för uppföljning av detaljplanen finns tillgängliga i Liiteri-tjänsten precis som förut, så det sker inga förändringar i verksamheten ur NTM-centralernas synvinkel.

En positiv utveckling är att de uppföljningsblanketter som kommunerna sparat i fortsättningen syns genast i tjänsten Liiteri. Tidigare syntes uppgifterna först följande dag.

Vad händer med de uppgifter som sparats på den gamla blanketten om planprocessen är pågående?

Alla tidigare sparade blanketter, inklusive ofullständiga, är tillgängliga även i den nya tjänsten.

Kan uppföljningsuppgifterna skickas som XML-fil?

Det går inte att skicka uppgifterna på blanketten för uppföljning av detaljplanen som XML-fil(du blir omdirigerad till en annan tjänst) till datasystemet för den byggda miljön. I TYVI-tjänsten som kommer att försvinna gick det att skicka uppgifterna i XML-format, men att skicka information i XML-format har varit minimal.

Bekanta dig också med

Ta kontakt

Kundsupport för datasystemet för byggda miljön

ryhti@syke.fi

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831

Kaarina Vartiainen

projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796