Gå till innehållet

Den nationella plandatamodellen gör det möjligt att utarbeta planläggningsuppgifterna i maskinläsbart format och ger informationen en nationellt enhetlig struktur. Planer i datamodellformatet kan produceras med olika planeringsprogram.

En del av kommunerna har redan övergått till planering i datamodellformatet. Plandatamodellen gör det möjligt att utarbeta flexibla planlösningar och planbestämmelser som passar de lokala förhållandena, men ändå på ett sätt som ger nationellt interoperabla data om planläggningen. När man utnyttjar en nationellt enhetlig datamodell i utarbetandet av planer kan maskinläsbara planläggningsuppgifter delas smidigare mellan olika organisationer.

Planens datamodell är en definition av planinformationens struktur. Tack vare datamodellen är planläggningsuppgifterna enhetliga och maskinläsbara.

Exempel på en plan i datamodellformatet

Planens maskinläsbara datainnehåll

Planen i datamodellformatet består av geometriska planobjekt och tillhörande planbestämmelser.

När planen utarbetas skapar man ett planobjekt och fogar till planobjektet planbestämmelserna som styr områdesanvändningen och byggandet. Planobjekten är områden, linjer eller punkter som också inkluderar positionsdata. Planobjektet i sig innehåller ingen information om planens styrande effekt och därför måste man alltid foga en planbestämmelse till det. I exemplet anger planbestämmelserna som fogats till planobjektet att det är fråga om ett område för bostäder och att det högsta tillåtna våningstalet i området är två.

Bild 1. Exempel på maskinläsbart innehåll i en plan.

Människoläsbart datainnehåll i en plan

En plan i datamodellformatet måste också omvandlas till ett människoläsbart dokument baserat på vilket planen godkänns. Den människoläsbara versionen av planen innehåller en visuell plankarta och planbestämmelser i textform.

På plankartan syns som vanligt bokstavsförkortningen A för områdesreserveringen för boende samt den romerska siffran II som hänvisar till byggande i två våningar.

Bild 2. Exempel på innehåll i människoläsbart format i samma plan. Uppgifterna fås direkt från planen i datamodellformat.

Plandatamodell

Du kan bekanta dig närmare med plandatamodellen som definierar formatet för planerna på Suomi.fi-interoperabilitetsplattformen. På webbplatsen finns också kodsystemen i anslutning till plandatamodellen.

Kodsystem

En plan datamodellformatet kan visualiseras på olika sätt

Planbestämmelserna som fogas till planobjekten presenteras i ett standardformat. Planobjekt som inkluderar en viss planbestämmelse visas i planerna på ett nationellt enhetligt sätt.

Tack vare de strukturerade, maskinläsbara planläggningensuppgifterna kan punkt-, linje-, områdes- och 3D-planobjekten visualiseras på olika sätt. Man kan välja ut enbart vissa planobjekt och planbestämmelser för visningen. På så sätt kan man utifrån planläggningsuppgifterna till exempel ta fram en tematisk karta till vilken man endast väljer ut de områden där bostadsbyggande är tillåtet. Färgen på planobjekten kan fastställas utifrån uppgifterna i den tillhörande planbestämmelsen som styr det tillåtna våningstalet.

Uppgifter som ska fogas till planobjekt genom planbestämmelser kan också presenteras som till exempel en rapport i tabellformat. Uppgifterna i planbestämmelserna kan läsas som text i en planbestämmelseförteckning som bifogas till plankartan eller visas som popupfönster i karttjänsten när man klickar på planobjektet.

Planeringsprogrammen utvecklas och motsvarar behoven

Tillverkarna av planeringsprogrammen arbetar för att säkerställa att deras program stöder den datamodellbaserade produktionen av planer som datasystemet för den byggda miljön kräver.

Arbetet utförs för närvarande i nio partnertestningsprojekt. Produktionen av en plan enligt den nationella plandatamodellen har tidigare utvecklats i projektet KAATIO som bedrivs av Uleåborgs stad och 15 andra kommuner och städer.