Siirry sisältöön

Sivua on päivitetty viimeksi 30.5.2024, sivun muutoshistoria

Looginen sitovan tonttijaon tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON).

Yleistä

Sitovan tonttijaon tiedot

SitovanTonttijaonAsia

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivisionMatter

Kuvaa käsitteen SitovanTonttijaonAsia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
niminameLanguageString1asian nimi
kuvausdescriptionLanguageString0..1asian kuvausteksti
lajibindingPlotDivisionTypekoodisto1sitovan tonttijaon tyyppi
pysyväSitovanTonttijaonTunnuspermanentBindingPlotDivisionIndentifierCharacterString1sitovan tonttijaon pysyvä tunnus
tuottajanSitovanTonttijaonTunnusproducerBindingPlotDivisionIndentifierCharacterString0..1kunnan antama sitovan tonttijaon tunnus
asianhallintaTunnuksetcaseIdentifiersCharacterString0..*kunnassa käytössä oleva asian yksilöivä ja pysyvä, keskitetysti myönnetty tunnus
diaarinumerotrecordNumbersCharacterString0..*kunnassa käytössä oleva kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
vireilletulopäivämäärätimeOfInitiationDate1päivämäärä, jona asia on tullut vireille
hallinnollisenAlueenTunnusadministrativeAreaIdentifierCharacterString1hallinnollisen alueen tunnus (kuntanumero), jota asia koskee
/digitaalinenAlkuperädigitalOriginkoodisto1tieto sitovan tonttijaon digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään vaan on johdettavaa tietoa.
asianLiitteetmatterAnnexesLiiteasiakirja (Datatype)0..*asian kuvaamiseen tai käsittelyyn olennaisesti kuuluva liitetty asiakirja.

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
vaiheetphasesSitovanTonttijaonAsianVaihe1..*sitovan tonttijaon asian vaihe
vastuutahoresponsiblePartyToimija0..1vastuutaho, joka on vastuussa asian käsittelystä
liittyvätSitovanTonttijaonAsiatrelatedBindingPlotDivisionMattersSitovanTonttijaonAsia0..*sitovan tonttijaon asiaan liittyvät sitovan tonttijaon asiat

SitovanTonttijaonAsianVaihe

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivisionMatterPhase

Kuvaa käsitteen SitovanTonttijaonAsianVaihe, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
elinkaaritilalifeCycleStatuskoodisto1asian elinkaaren tila (mahdolliset arvot 05 tai 09)
sitovanTonttijaonAsianVaiheAvainbindingPlotDivisionMatterPhaseKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
hyväksyttyKaavaPäätösapprovedPlanDecisionURI0..1vittaustunnus asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä sitova tonttijaon päätötkseen

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
asiamatterSitovanTonttijaonAsia1sitovan tonttijaon asia
päätösdecisionSitovanTonttijaonAsianPäätös0..1alueidenkäyttöasiaan liittyvä päätös
sitovatonttijakobindingPlotDivisionSitovaTonttijako0..*sitova tonttijako, johon kohde kuuluu.

Liiteasiakirja

Englanninkielinen nimi: AttachmentDocument

Kuvaa käsitteen Liiteasiakirja, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeOfAttachmentAsiakirjanLaji1tieto, joka kuvaa tuotettavan asiakirjan lajia. Asiakirjoja tuotetaan yleensä asiankäsittelyyn liittyvissä yksittäisissä toimissa tai tapahtumissa (toimenpide). Asiakirjatyyppi noudattaa yhteistä luokitusta/koodistoa, esimerkkejä arvoille ovat raportti, päätös, ilmoitus, muistio, tiedote…
asiakirjanLajinTarkennedocumentSpecificationLanguageString0..1 
tiedostoAvainfileKeyGUID1liiteasiakirjan tiedosto
asiakirjanTunnusdocumentIdentifierCharacterString1asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
asiasanatdescriptorsAsiasana0..*tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa ”asiasana” -ominaisuutta.
niminameLanguageString1asiakirjan nimi
henkilötietosisältöpersonalDataContentHenkilotietosisallonLaji1kuvaa asiakirjan henkilötietosisällön
julkisuusluokkacategoryOfPublicityAsiakirjanJulkisuusluokka1kuvaa asiakirjan julkisuusluokan
säilytysaikaretentionTimeSäilytysaika1asiakirjan säilytysaika vuosina ennen sen hävittämistä
saavutettavuusaccessibilityboolean1asiakirjan saavutettavuustieto
asiakirjanPäivämäärädocumentDateDate1asiakirjan päiväys
saapumispäivämääräarrivedDateDate0..1asiakirjan saapumispäivämäärä
vahvistuspäivämääräconfirmationDateDate0..1asiakirjan vahvistuspäivämäärä
kieletlanguagesRyhtikielet1..*asiakirjan kieli tai sisältämät kielet
liiteasiakirjaAvainattachmentDocumentKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus  

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
asiakirjanLaatijatdocumentCreatorOperatorsToimija0..*asiakirjan laatijat
liittyvätSitovanTonttijaonLiiteasiakirjatrelatedBindingPlotDivisionAttachmentDocumentsAttachmentDocuments0..*liiteasiakirjaan liittyvät muut liiteasiakirjat

Asiasana

Englanninkielinen nimi: Descriptor

Kuvaa käsitteen Asiasana, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
asiasananTunnusdescriptorIdentifierURI0..1asiasanan URI, joka viittaa suoraan esimerkiksi FINTO:ssa julkaistuun ontologiaan.
asiasanastovocabularyCharacterString0..1tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa ”asiasana” -ominaisuutta.
asiasanadescriptorCharacterString0..1indeksointiin käytettävä sana tai sanaliitto, joka kuvaa tiettyä aihealuetta tai käsitettä.

Toimija

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivisionOperator

Kuvaa käsitteen Toimija stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
etunimifirstNameCharacterString0..1toimijan etunimi
sukunimilastNameCharacterString0..1toimijan sukunimi
nimiketitleCharacterString0..1toimijan nimike
organisaationNimiorganizationNameCharacterString0..1toimijan organisaation nimi
Y-tunnusbusinessIdCharacterString0..1toimijan organisaation y-tunnus
toimijaAvainbindingPlotDivisionOperatorKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus

SitovanTonttijaonAsianPäätös

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivisionMatterDecision

Kuvaa käsitteen SitovanTonttijaonAsianPäätös, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
päätöspäivämäärädecisionDateDate1päätöksen päivämäärä.
päätöksenantopäivämäärädateOfDecisionDate1päätöksen antopäivämäärä, joka määrittää esimerkiksi valitusajan.
lainvoimaisuuspäivämäärädateOfValidityDate1päivämäärä, jolloin päätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi.
päätösasiakirjatdecisionDocumentsLiiteasiakirja (Datatype)1..*päätökseen liittyvät asiakirjat.
päätöspykälädecisionArticleLanguageString1päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä.
päätöstekstidecisionTextLanguageString1päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
niminamekoodisto1päätöksen nimitys, joka kertoo mitä päätös koskee.
päättäjänLajitypeOfDecisionMakerkoodisto1päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija.
päätösTunnusdecisionIdentifierCharacterString0..1tiedon tuottajatahon antama päätöksen yksilöivä tunnus
ohjaavasäädösstatuteSäädösviite (Datatype)0..1säädös, johon päätös perustuu.
sitovanTonttijaonAsianPäätösAvainbindingPlotDivisionMatterDecisionKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus.

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
vaihephaseSitovanTonttijaonAsianVaihe1asia, johon päätös liittyy
päätöksentekijädecisionMakerToimija0..1päätöksentekijä, joka on tehnyt päätöksen asiasta

Säädösviite

Englanninkielinen nimi: Statute

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
säädöksenNiminameOfStatuteLanguageString1säädöksen nimi
säädöskokoelmanNumeronumberOfStatuteCollectionInt1säädöskokoelman numero
säädöskokoelmanVuosiyearOfStatuteCollectionInt1säädöskokoelman vuosi
lukuchapterInt0..1säädöksen luku
pykäläsectionInt0..1säädöksen pykälä
momenttisubsectionInt0..1säädöksen momentti
kohtaparagraphInt0..1säädöksen kohta
alakohtasubparagraphCharacterString0..1säädöksen alakohta

SitovaTonttijako

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivision

Kuvaa käsitteen SitovaTonttijako, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
sitovanTonttijaonKumoutumistietobindingPlotDivisionCancellationInfoSitovanTonttijaonKumoutumistieto(Datatype)1voimassa oleva sitova tonttijako tai sen osa, jonka tämä sitova tonttijako kumoaa
/elinkaaritilalifeCycleStatuskoodisto1sitovan tonttijaon elinkaaritila. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään vaan on johdettavaa tietoa.
/hyväksymispäivämääräapprovalDateDate1sitovan tonttijaon hyväksymispäivä. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään vaan on johdettavaa tietoa.
voimassaoloAikaperiodOfValidityTM_Period1sitovan tonttijaon voimassaoloaika
aluerajausgeographicalAreaGeometry1kuvaa tonttijakotonttien muodostaman suunnittelualueen
rajapisteboundaryPointRajapiste3..*rajapisteet, jotka muodostavat tonttijakotontin ulottuvuuden.
/rakennuskiellossaKokonaanfullyBuildingForbidboolean0..1tieto sitovan tonttijaon rakennuskiellon tilasta. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään osana sitovan tonttijaon tietoa, vaan on johdettavaa tietoa.
sitovaTonttijakoAvainbindingPlotDivisionKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
tonttijakotontitplotDivisionPlotsTonttijakotontti1..*tonttijakoon sisältyvä tonttijakotontti

Rajapiste

Englanninkielinen nimi: BoundaryPoint

Kuvaa käsitteen Rajapiste, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
rajapisteenTaiPyykinTunnusboundaryPointOrPegIdCharacterString1sitovassa tonttijaossa osoitetun rajapisteen tai pyykin tunnus
geometriageometryPoint1sitovassa tonttijaossa osoitettu pistemäinen kohde, joka kuvaa kiinteistönmuodostustoimituksessa osoitettavaa rajapistettä tai rajamerkkiä
rajapisteAvainboundaryPointKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
tonttijakotontitplotDivisionPlotsTonttijakotontti1..*tonttijakoon sisältyvä tonttijakotontti

SitovanTonttijaonKumoutumistieto

Englanninkielinen nimi: BindingPlotDivisionCancellationInfo

Kuvaa käsitteen SitovanTonttijaonKumoutumistieto, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kumoutuvanSitovanTonttijaonTunnuscancelledBindingPlotDivisionIdURI1sitova tonttijako johon kumoutuminen kohdistuu
kumoaaSitovantonttijaonKokonaancancelsEntireBindingPlotDivisionboolean1jos arvo on true, kumoaa sitovan tonttijaon kokonaisuudessaan, muuten muiden ominaisuuksien yksilöimällä tavalla
kumoutuvanTonttijakoTontinTunnuscancelledPlotDivisionPlotIdURI0..*tonttijakotontin yksilöivätunnus, jota kumoaminen koskee

Tonttijakotontti

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionPlot

Kuvaa käsitteen Tonttijakotontti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
tonttijakotontinTunnusplotDivisionPlotIdentifierTunnusarvo1sitovassa tonttijaossa osoitetun tonttijakotontin tunnus
/elinkaarentilalidecycleStatuskoodisto1tonttijakotontin elinkaaren tila. Arvot Voimassa,Kumoutunut. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään vaan on johdettavaa tietoa.
muodostajakiinteistötmotherPropertiesMuodostajakiinteistö (Datatype)1..*tieto muodostajakiinteistöistä, josta/joista tonttijakotontti muodostetaan
/voimassaoloAikaperiodOfValidityTM_Instant1Aikaväli, jona tonttijakotontti on lainvoimainen. Arvoina käytetään tonttijakotontin voimassaolon alkamispäivämäärä ja kumoutumis päivämäärä. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään vaan on johdettavaa tietoa.
pintaAlaareaPositiivinenNumeerinenArvo0..1tonttijakotontin pinta-ala.
projisoituPintaAlaprojectedAreaPositiivinenNumeerinenArvo0..1kolmiulotteisen tonttijakotontin projisoitu pinta-ala.
aluevarauksetareaReservationsKoodisto1..*kaavassa osoitettu aluevaraus.
aluevarauksenKirjaintunnusareaReservationLetterIdentifierCharacterString1kaavassa osoitetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen aluevarauksen kirjaintunnus.
rakentamisenMäärävolumeOfBuildingNumeerinenArvo1absoluuttinensallittu kerrosala.
liittyvätKaavatrelatedPlansLiittyväKaava1..*tonttijakotonttiin alueelle kohdistuvan kaavan pysyvä kaavatunnus.
suhdePeruskiinteistöönrelationToBasicPropertyKoodisto0..1luokittelu tonttijakotontin sijoittumisesta suhteessa peruskiinteistöön, joka merkitään vain 3D-tonttijakotonttikohteelle.
pystysuuntainenRajausverticalLimitKorkeusväli0..1tonttijakotontin pystysuuntaisen ulottuvuuden alin ja ylin korkeus, joka merkitään vain 3D-tonttijakotonttikohteelle
geometriageometryGeometry1geometria-attribuutin arvon tulee olla alue, 3-ulotteinen kappale, monialue tai monikappale.
/rakennuskiellossabuildingForbidboolean0..1tieto tonttijakotontin rakennuskiellon tilasta. Tätä tietoa ei tarvitse tallentaa Ryhti-järjestelmään osana sitovan tonttijaon tietoa, vaan on johdettavaa tietoa.
tonttijakoTonttiAvainPlotDivisionPlotKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
aluevarausMääräyksetareaReservationRegulationsURI0..*viittaustunnus (https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/planregulation/{planregulationkey}) kaavassa osoitettuun aluevarauksen kaavamääräykseen.
rakentamisenMääränMääräyksetvolumeOfBuildingRegulationsURI0..*viittaustunnus (https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/planregulation/{planregulationkey}) kaavassa osoitettuun rakentamisen määrän kaavamääräykseen.
sitovaTonttijakobindingPlotDivisionSitovaTonttijako1sitova tonttijako johon tonttijakotontti kuuluu.

Muodostajakiinteistö

Englanninkielinen nimi: MotherProperty

Kuvaa käsitteen Muodostajakiinteistö, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kiinteistötunnuspropertyIdentifierTunnusarvo1kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus
sisältyväPintaAlacontainedAreaPositiivinenNumeerinenArvo1tonttijakotontin alueelle kohdistuvan muodostavan rekisterikiinteistön pinta-alan määrä neliömetreissä
sisältyyKokonaanfullyIncludedboolean1jos arvo on true, sisältyy muodostavan rekisterikiinteistön pinta-ala kokonaisuudessan tonttijakotonttiin

Liittyvä kaava

Englanninkielinen nimi: RelatedPlan

Kuvaa käsitteen LiittyväKaava, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
liittyvänKaavanTunnusrelatedPlanIdentifierURI0..1tonttijakotontin alueelle kohdistuvan kaavan viittaustunnus.
tuottajanKaavaTunnusproducerPlanIdentifierCharacterString0..1tonttijakotonttiin alueelle kohdistuvan kaavan tuottajan kaavatunnus.

Sivun muutoshistoria

30.5.2024 Päivitetty sivun sisältöä.

1.3.2024 Tonttijakotontti-kohdassa muutettu ominaisuudet taulukosta muodostajakiinteistön toistuvuus muotoon 1..*.

29.2.2024 Sivu julkaistu