Siirry sisältöön

Sivua on päivitetty viimeksi 31.5.2024, sivun muutoshistoria

Johdanto

Ryhti-järjestelmä vastaanottaa kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin (eli Yhteentoimivuusalustan loogisen tason sitovan tonttijaon tietomallin(siirryt toiseen palveluun)) mukaisesti määriteltyä tonttijakotietoa.

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin mukaan tonttijaot tallennetaan Ryhti-järjestelmään ainoastaan voimassa elinkaaren vaiheessa. Tätä määrittelyä varten Ryhti-järjestelmän kehittämisen yhteydessä on laadittu tonttijaon tiedoille elinkaarisäännöt.

Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti voimaan tulevien tonttijakojen ja kumoutuvien tonttijakojen ja niiden tonttijakotonttien elinkaaren hallintaan, eli miten voimaan tulevat tonttijaot

Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu julkishallinnon suosituksessa JHS 193 –(siirryt toiseen palveluun). Nämä sitoville tonttijaoille yhteiset elinkaari- ja laatusäännöt toimivat lähtökohtana Ryhti-järjestelmän validointisäännöille, jotka kuvataan yleiset tietomääritykset ja laatusäännöt -sivulla.

Tunnukset ja niiden hallinta

Pysyvä ihmisluettava sitovan tonttijaon tunnus

Pysyvä sitovan tonttijaon tunnus sitovalle tonttijaolle ennakolta Ryhti-järjestelmästä haettava kansallisesti pysyvä yksilöivä tunnus. Tällöin voidaan tarkistaa, onko tallennettavaksi tarkoitettu pysyvä sitovan tonttijaon tunnus myönnetty organisaatiolle, jonka sitovaa tonttijakoa ollaan tallentamassa. Pysyvä sitovan tonttijaon tunnus voidaan hakea Ryhti-järjestelmästä hyödyntämällä rajapintoja kuntien tietojärjestelmistä tai hakemalla Ryhti-käyttöliittymän kautta.

Kansallisessa sitovan tonttijaon tietomallissa sitovan tonttijaon tunnus kuvataan SitovanTonttijaonAsia-luokan attribuutilla pysyväSitovanTonttijaonTunnus.
Tuottava tietojärjestelmä vastaa sitovan tonttijaon tunnuksen asettamisesta SitovanTonttijaonAsia-luokan pysyväSitovanTonttijaonTunnus-attribuutiksi. Se tulee olla asetettuna sitovan tonttijaon Ryhti-järjestelmään tehtävän tallennuksen yhteydessä.

Pysyvän sitovan tonttijaon tunnuksen rakenne muodostuu kahdesta alkukirjaimesta (TJ) ja kuudesta juoksevasta numerosta.

Esimerkki sitovan tonttijaon pysyvästä tunnuksesta: TJ-000001

Rajapinta uuden pysyvän sitovan tonttijaon tunnuksen hakemiseen:
POST /api/BindingPlotDivisionMatter/PermanentBindingPlotDivisionIdentifier

HTTP-URI-tunnisteet

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin(siirryt toiseen palveluun) perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun (DNS, Domain Name System) rekisteröityjen verkkotunnusten avulla.

Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä verkkotunnuksella (esim. uri.suomi.fi, uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. verkkotunnuksen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. verkkotunnusta käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esimerkiksi https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/tonttijakotontti/(siirryt toiseen palveluun)). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis verkkotunnusten ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset(siirryt toiseen palveluun) määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus} , jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Kansallisessa sitovan tonttijaon tietomallissa on käytetty tunnusmuotoa https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/{class}/{permanentidentifier(siirryt toiseen palveluun)}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Kansallisessa sitovan tonttijaon tietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään attribuuteissa, joiden arvoina esiintyy koodistot.suomi.fi-koodiston arvoja sekä viitattaessa kaava-asiaan tai yksittäisten luokkien yksilöihin Ryhti-järjestelmän ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset toimivat erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Kansallisessa sitovan tonttijaon tietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia käytetään GUID (Globally Unique Identifier) -toteutuksena. UUID:n GUID-toteutus on 128-bittinen satunnaisluku, joka esitetään yleensä 32 heksalukuna yhdysmerkein ryhmiteltynä. Esim. {21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D}. GUID-toteutusta käytetään Ryhti-järjestelmän luokkien avainattribuuttien arvoina esim. sitovanTonttijaonAvain (bindingPlotDivisionKey), jotka luodaan sitovia tonttijakoja tuottavissa järjestelmissä.

Luokkakohtainen avaintunnus

Luokkakohtainen avaintunnus yksilöi luokan mukaisen yksilön yhden tallennusversion Ryhti-järjestelmän sisällä.

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallissa luokkakohtainen avaintunnus kuvataan attribuutilla {luokka}Avain. Kaikilla Ryhti-järjestelmän saman luokan yksilöillä (ml. saman luokan yksilöiden eri vaiheiden tallennusversiot) tulee olla eri {Luokka}Avain-attribuutin arvo.

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallissa luokkien avain attribuuttien arvoina käytetään GUID-toteutusta.

Esimerkki: sitovanTonttijaonAvain (bindingPlotDivisionKey): 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Nimiavaruus

Nimiavaruus määrää kansallisen sitovan tonttijaon tietomallissa kaikkien luokkien viittaustunnusten alkuosan. Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti) ei tallenneta nimiavaruutta, vaan nimiavaruutta käytetään uudelleen ohjaamaan kutsuttavaan luokkakohtaiseen Ryhti-järjestelmän rajapintapalveluun (HTTP redirect) (Tulossa myöhemmässä vaiheessa).

Ryhti-järjestelmän nimiavaruus: https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi

Viittaustunnus

Viittaustunnus yksilöi Ryhti-järjestelmään tallennetun luokan yksilön tallennusversion globaalisti.

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, luokasta ja luokan avaintunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Esimerkki: https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/individual/bindingplotdivision/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1(siirryt toiseen palveluun)

Tiedontuottajan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa viittaustunnuksia Ryhti-järjestelmään eikä itselleen seuraavia tallennuksia varten. Poikkeuksena tästä sitovan tonttijaon kumoutumistiedon välittäminen Ryhti-järjestelmälle.
Viittaustunnus ohjautuu aina ko. luokan yksilön tallennusversion tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa Ryhti-järjestelmän latauspalvelussa. (Tulossa myöhemmässä vaiheessa)

Luokkien yksilöihin viittaaminen

Saman sitovan tonttijaon luokkien keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan yksilön {Luokka}Avain-attribuuttia käyttäen.

Luokkakohtaiset assosiaatiot eri sitovien tonttijakojen välillä tai sitovien tonttijakojen ja muiden alueidenkäyttöpäätösten luokkien välillä toteutetaan viitattavan luokan viittaustunnusta käyttäen.

Pysyvät viittaukset Ryhti-järjestelmän ulkopuolelta sitovan tonttijaon tietomallin luokkiin toteutetaan viitattavan luokan yksilön viittaustunnusta käyttäen.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Kullakin koodiston koodilla on pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erillistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierarkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi, vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin luokkakohtaisten attribuuttien koodistojen arvoina käytetään HTTP URI -muotoa.

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat tietomallin tietokohteiden tallentamisen ja muuttamisen hallitusti voimassaolovaiheessa. Kansallisten tietomallien mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja elinkaaren hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat kansallisten tietomallien elinkaaren hallintaa:

Tietojen tuominen ja muokkaaminen 

Sitovan tonttijaon asian tallennusoperaatio Ryhti-järjestelmään muodostaa uuden tallennusversion tallennettavista luokkien yksilöistä.

Sitovan tonttijaon kaikkien luokkakohtaisten yksilöiden viittaustunnukset viittaavat aina vain tiettyyn, sisällöllisesti muuttumattomaan tallennusversioon viitatusta yksilöstä.

Sitovan tonttijaon voimaantulo

Sitovan tonttijaon asian tallennusversio luo kokonaisuudessaan tietomallin mukaiset luokkien yksilöt voimassa olevasta sitovasta tonttijaosta Ryhti-järjestelmään. Kullakin SitovanTonttijaonAsia-luokan yksilöllä on pysyvä sitovan tonttijaon tunnus (pysyväSitovanTonttijaonTunnus-attribuutti, permanentBindingPlotDivisionIdentifier).

Rajapinta sitovan tonttijaon asian luomiseen:

POST /api/BindingPlotDivisionMatter/{permanentBindingPlotDivisionIdentifier}

Sitova tonttjako voi tulla voimaan asemakaavan hyväksymisen tai erillisen tonttijaon yhteydessä.

Erillisen sitovan tonttijaon voimaan tulo

SitovaTonttijako-luokan voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin sitova tonttijako sen nähtävilläoloajan umpeuduttua ja mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden käsittelyn jälkeen tulee voimaan.

Voimaantullut sitova tonttijako tallennetaan Ryhti-järjestelmään tallennusversiona, jossa sen

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävän sitovan tonttijaon voimaan tulo

SitovaTonttijako-luokan voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin sitova tonttijako sen nähtävilläoloajan umpeuduttua ja mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden käsittelyn jälkeen tulee voimaan.

Voimaantullut sitova tonttijako tallennetaan Ryhti-järjestelmään tallennusversiona, jossa sen

Liiteasiakirjojen lisääminen sitovan tonttijaon asialle

Tallennettavalle sitovan tonttijaon asialle voidaan lisätä liiteasiakirjoja niille luokille missä liiteasiakirjoja esiintyy. Liiteasiakirjoja esiintyy seuraavilla luokilla:

Liiteasiakirjoja lisätään Ryhti-järjestelmään kuntien tietojärjestelmistä rajapinnan tai tallentamalla Ryhti-järjestelmän käyttöliittymän kautta. Tietojärjestelmän näkökulmasta tiedostojen lisääminen toteutetaan kahdessa vaiheessa:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa tiedosto tallennetaan Ryhti-järjestelmään
    Rajapinta uusien tiedostojen lisäämiseen:
    POST /api/File
  2. Tiedoston tallennuksen yhteydessä saatu tiedostoavain (GUID) arvo annetaan Liiteasiakirja-luokan tiedostoAvain-attribuutille
  3. Lisätään sitovan tonttijaon asia

Tiedostojen sallitut koot ja tiedostotyypit kuvataan laatusäännöissä.

Sitovan tonttijaon kumoutuminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (Alueidenkäyttölaki 2025) säädetään sitovan tonttijaon kumoutumisesta.

Voimassaoleva sitova tonttijako voi kumoutua uudella sitovalla tonttijaolla osittain tai kokonaan. Sitova tonttijako voidaan kumota, jos alueelta kumoutuu kokonaan tai osittain se asemakaava, jonka toteuttamiseksi sitova tonttijako on tehty, kumoutuu myös sitova tonttijako kyseisen alueen osalta.

Sitovilla tonttijaoilla kumoutuvat aiemmin hyväksyttyjen sitovien tonttijakojen tonttijakotontit. Kumoutuvat tonttijakotontit tulee yksilöidä kumoavassa sitovassa tonttijaossa. Kutakin sitovaa tonttijakoa kohti tulee antaa yksi SitovaTonttijako-luokan attribuutin kumoamistieto arvo tyyppiä SitovanTonttijaonKumoamistieto, jonka kumoutuvanSitovanTonttijaonTunnus-attribuutin arvo on kumoutuvan sitovan tonttijaon viittaustunnus. Kumoutumisessa tonttijakotontit kuvataan kumoutuvanTonttijakotontinTunnus-attribuutin arvojen avulla. Attribuutin arvo on kumoutuvan Tonttijakotontti-luokan viittaustunnus.

Kun sitovasta tonttijaosta tallennetaan versio, jonka SitovanTonttijaonAsia-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, Ryhti-järjestelmä generoi ajantasaisen sitovan tonttijakotilanteen niiden siinä kumoutuviksi asetettujen tonttijakotonttien osalta, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, seuraavasti luomatta niistä uusia tallennusversioita Ryhti-järjestelmään:

Lisäksi Ryhti-järjestelmä asettaa kumoutuvan tonttijaon SitovaTonttijako-luokan elinkaaritila-attribuutin arvoksi Kumoutunut osittain.  SitovaTonttijako-luokan elinkaaritila-attribuutin arvoksi asetetaan Kumoutunut, jos yhtään Voimassa olevaa Tonttijakotontti-luokan yksilöä ei enää ole.

Sitova tonttijako voidaan kumota kokonaan myös erillisellä päätöksellä. Kumoutunut sitovan tonttijaon asia tallennetaan Ryhti-järjestelmään tallennusversiona, jossa sen

Rajapinta sitovan tonttijaon kumoamiseen:

POST /api/BindingPlotDivisionMatter/{permanentBindingPlotDivisionIdentifier}

Asemakaavan suhde tonttijakotonttiin

Voimassa olevan sitovan tonttijaon tonttijakotontit voi kumoutua kaavamuutoksen tai vaiheasemakaavan voimaan tullessa tonttijakotontin alueella.

Tonttijakotonteille tulee yksilöidä sitovassa tonttijaossa siihen liittyvät hyväksytyt asemakaavat. Kutakin tonttijakotonttia kohti tulee antaa yksi tai useampi pysyväKaavaTunnus-attribuutin arvo, joka on tonttijakotonttiin liittyvän KaavaAsia-luokan(siirryt toiseen palveluun) viittaustunnus.

Asemakaavan määräysten muuttuessa tulee tulkita sitovan tonttijaon kaavan mukaisuus. Jos sitova tonttijako ei ole asemakaavan mukainen, tulee sitovan tonttijaon sisältämät ei kaavan mukaiset tonttijakotontit asettaa rakennuskieltoon, kun asemakaava hyväksytään. Kaavakohteen rajojen muutos asettaa tonttijakotontin aina rakennuskieltoon.

Tonttijakotontit-asetetaan rakennuskieltoon alueidenkäyttörajoitusten rajapinnan kautta. Rakennuskiellon asettaminen tonttijakotontille kuvataan alueidenkäyttörajoitusten laatu- ja elinkaarisäännöissä [tulossa Q2/2024].

Ryhti-järjestelmä generoi ajantasaisen sitovan tonttijaon tilanteen Ryhti-järjestelmään tallennettujen alueidenkäyttörajoitustietojen perusteella, esittäen ajantasaiset rakennuskietotiedot tonttijakotonteilla, luomatta niistä uusia tallennusversioita Ryhti-järjestelmään.

Rakennuskiellon asettaminen edellyttää aina uuden sitovan tonttijaon laatimista niiltä osin, mitä tonttijakotontteja rakennuskielto koskee.

Tonttijakotontin kumoutuminen asemakaavalla

Jos asemakaavalla tonttijakotontin rajat muuttuvat kokonaan tai osittain yleiseksi alueeksi, kumoaa asemakaava tonttijakotontin. Näin tonttijakotontti muuttuu ei-kortteliksi, ja kumoaminen sitovalla tonttijaolla ei ole mahdollista. 

Asemakaavalla kumoutuvat tonttijakotontit tulee yksilöidä asemakaavassa SitovanTonttijaonKumoutusmistieto-luokan attribuuttien arvojen avulla. Tämä kuvataan kaavan laatu- ja elinkaarisäännöissä. [Tulossa Q2/2024]

Ryhti-järjestelmä generoi ajantasaisen sitovan tonttijakotilanteen asemakaavassa kumoutuviksi asetettujen tonttijakotonttien osalta, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, seuraavasti luomatta niistä uusia tallennusversioita Ryhti-järjestelmään:

Tämä edellyttää uuden sitovan tonttijaon laatimista kumoutuneen tonttijakotontin alueelle.

Sitovan tonttjiaon elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttö

Sitovan tonttijaon elinkaareen liittyvää tilaa hallitaan ko. luokkien elinkaaritila-attribuutin ja sen mahdolliset arvot kuvaavan Elinkaaren tila-koodiston avulla.  SitovanTonttijaonAsianVaihe-, SitovaTonttijako-,  Tonttijakotontti-luokkien elinkaaritila-attribuutit ovat pakollisia.

Elinkaaritila-koodisto kuvaa kolme mahdollista tilaa, joissa sitova tonttijako voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

Sallitut sitovan tonttijaon elinkaaren tilan muutokset

Sitovan tonttijaon elinkaaritila voi sen voimassaolo- ja kumoutumisvaiheissa esiintyä ja muuttua vain tässä luvussa kuvatuilla tavoilla.

Sitovaa tonttijakoa tallennettaessa Ryhti-järjestelmään tulee sitovan tonttijaon SitovanTonttijaonAsia-luokan digitaalinenAlkupera-attribuutin arvo olla asetettu tilaan Tietomallin mukaan laadittu.

SitovanTonttijaonAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo voi muuttua vain seuraavilla tavoilla:


SitovaTonttijako-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo voi muuttua vain seuraavilla tavoilla:

Tonttijakotontti-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo voi muuttua vain seuraavilla tavoilla:

Laatusäännöt

Tämä dokumentti laajentaa Ryhti-järjestelmän yleisiä laatusääntöjä seuraavin osin:

Kansallisten tietomallin mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien fyysisten tietomallien tulee noudattaa kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin kuvauksia.

API-kuvausten mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien tallennussanomien tulee noudattaa API-kuvauksia.

Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys

Ryhti-järjestelmään tallennettavilla luokkien yksilöillä tulee olla yksilöivät luokkakohtaiset avaintunnukset, joiden luomisessa ja käyttämisessä viittaamiseen toisiin luokkiin tulee noudattaa luvun Tunnukset ja niiden hallintavaatimuksia.

Elinkaarisääntöjen mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien aineistojen tulee noudattaa kansallisen sitovan tonttijaon elinkaarisääntöjen ja validointisääntöjen vaatimuksia ja suosituksia.

Merkkijonojen käyttö

Tonttijakotontin tunnuksen muoto

Tonttijakotontti-luokan tonttijakotontinTunnus-attribuutin arvon rakenne tulee vastata kiinteistötunnuksen rakennetta, joka on määritelty kiinteistörekisteriasetuksen (5.12.1996/970) 1 §:ssä.

Ryhti-järjestelmään tallennettava rakenne tulee muodostua 14 merkkiä pitkästä numerosarjasta ilman väliviivoja: 00000000000000

Tiedostojen koot ja tiedostotyypit

Kansallisen sitovan tonttijaon tietomallin edellyttämien tiedostojen tallentaminen Ryhti-järjestelmään toteutetaan /api/File -rajapinnan kautta, ennen tietomallin mukaisten tallennusversioiden tallentamista. Rajapinta palauttaa tiedostoavaimen arvon (GUID), joka annetaan Liiteasiakirja-luokkien tiedostoAvain-attribuutin arvoksi. Tallennettaville tiedostoille on asetettu seuraavat vaatimukset:

Liiteasiakirja-luokka
content-type image/pdf;
Max koko 1 Gb;

Lisäksi tiedostojen tallennustapahtumassa tiedostoille tehdään virustarkistus.

Sivun muutoshistoria

31.5.2024 Päivitetty dokumentti, joka sisältää tonttijaon validointisäännöt ja paluuarvot.

29.2.2024 Sivu julkaistu