Siirry sisältöön

Sivua on päivitetty viimeksi 29.5.2024, sivun muutoshistoria

Johdanto

Ryhti-järjestelmä vastaanottaa kansallisen kaavatietomallin (siirryt toiseen palveluun)(eli yhteentoimivuusalustan loogisen tason kaavatietomallin) mukaisesti määriteltyä kaavatietoa.

Kansallisen kaavatietomallin mukaan kaava-asioille, kaavoille sekä kaavojen sisältämille kaavamääräyksille, kaavakohteille sekä mahdollisille kaavasuosituksille tulee määritellä elinkaaren tila. KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin avulla määritellään, missä kaavan laatimisen vaiheessa kyseinen aineisto on. Elinkaaren vaihe kertoo, onko kyseessä vireillä olevan, hyväksytyn vai kumoutuneen kaavan aineisto. Ryhti-järjestelmä hyödyntää tietoa kaava-aineiston elinkaaren tilasta määritelläkseen mihin kaavan laatimisen vaiheeseen aineisto liittyy. Tätä määrittelyä varten Ryhti-järjestelmän kehittämisen yhteydessä on laadittu kaavatiedolle elinkaarisäännöt, joiden avulla voidaan määritellä samaan kaavaprosessiin liittyvien eri vaiheissa toimitettavien kaavatietojen välinen suhde.

Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti luokkien yksilöiden elinkaaren hallintaan, eli miten elinkaaren aikana muodostettavia versioita voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla.

Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu julkishallinnon suosituksessa JHS 193. Nämä kaavoille yhteiset elinkaari- ja laatusäännöt toimivat lähtökohtana Ryhti-järjestelmän validointisäännöille, jotka kuvataan yleiset tietomääritykset ja laatusäännöt -sivulla.

Tunnukset ja niiden hallinta

Pysyvä ihmisluettava kaavatunnus

Pysyvä kaavatunnus on kaavalle ennakolta Ryhti-järjestelmästä haettava, kaavan kansallisesti pysyvä yksilöivä tunnus. Tällöin voidaan tarkistaa, onko tallennettavaksi tarkoitettu pysyvä kaavatunnus myönnetty organisaatiolle, jonka kaavaa ollaan tallentamassa. Pysyvä kaavatunnus voidaan hakea Ryhti-järjestelmästä hyödyntämällä rajapintoja kuntien tietojärjestelmistä tai hakemalla Ryhti-käyttöliittymän kautta.

Kansallisessa kaavatietomallissa kaavatunnus kuvataan KaavaAsia(siirryt toiseen palveluun)-luokan attribuutilla pysyväKaavaTunnus.

Tuottava tietojärjestelmä vastaa kaavatunnuksen asettamisesta KaavaAsia(siirryt toiseen palveluun)-luokan pysyväKaavaTunnus-attribuutiksi. Se tulee olla asetettuna kaavan ensimmäisen Ryhti-järjestelmään tehtävän tallennuksen yhteydessä.

Pysyvä kaavatunnus on KaavaAsia-luokan yksilölle globaalisti yksilöivä eikä muutu saman kaava-asian eri elinkaaren aikaisten tallennusten yhteydessä.

Pysyvän kaavatunnuksen rakenne muodostuu kahdesta kaavalajikohtaisesta alkukirjaimesta seuraavasti

 • asemakaava = AK
 • yleiskaava = YK
 • maakuntakaava = MK 

ja kuudesta kaavalajikohtaisesta juoksevasta numerosta.

Esimerkki asemakaavan pysyvästä kaavatunnuksesta: AK-000001

Rajapinta uuden pysyvän kaavatunnuksen hakemiseen asemakaavalle:

POST /api/LocalDetailedPlanMatter/PermanentPlanIdentifier

Rajapinta uuden kaavatunnuksen hakemiseen yleiskaavalle:

POST /api/LocalMasterPlanMatter/PermanentPlanIdentifier

Rajapinta uuden pysyvän kaavatunnuksen hakemiseen maakuntakaavalle: POST /api/RegionalPlanMatter/PermanentPlanIdentifier

HTTP-URI tunnisteet

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin(siirryt toiseen palveluun) perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun (DNS, Domain Name System) rekisteröityjen verkkotunnusten avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä verkkotunnuksella (esim. uri.suomi.fi, uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. verkkotunnuksen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. verkkotunnusta käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esimerkiksi  https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/invidual/kaava/). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis verkkotunnusten ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset(siirryt toiseen palveluun) määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen(siirryt toiseen palveluun) tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Kansallisessa kaavatietomallissa on käytetty tunnusmuotoa https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/individual/{class}/{permanentidentifier}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.
Kansallisessa kaavatietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään attribuuteissa, joiden arvoina esiintyy koodistot.suomi.fi-koodiston arvoja sekä viitattaessa kaava-asiaan tai yksittäisten luokkien yksilöihin Ryhti-järjestelmän ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset toimivat erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Kansallisessa kaavatietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia käytetään GUID (Globally Unique Identifier) -toteutuksena. UUID:n GUID-toteutus on 128-bittinen satunnaisluku, joka esitetään yleensä 32 heksalukuna yhdysmerkein ryhmiteltynä. Esim. {21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D}. GUID-toteutusta käytetään Ryhti-järjestelmän luokkien avainattribuuttien arvoina esim. kaavaAvain (planKey), jotka luodaan kaavatietoja tuottavissa järjestelmissä.

Luokkakohtainen avaintunnus

Luokkakohtainen avaintunnus yksilöi luokan mukaisen yksilön yhden tallennusversion Ryhti-järjestelmän sisällä.

Kansallisen kaavatietomallin luokkakohtainen avaintunnus kuvataan attribuutilla {luokka}Avain. Kaikilla Ryhti-järjestelmän saman luokan yksilöillä (ml. saman luokan yksilöiden eri vaiheiden tallennusversiot) tulee olla eri {Luokka}Avain-attribuutin arvo.

Kansallisen kaavatietomallin luokkien avain attribuuttien arvoina käytetään GUID-toteutusta.

Esimerkki: kaavaAvain (planKey): 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Nimiavaruus

Nimiavaruus määrää kansallisen kaavatietomallin kaikkien luokkien viittaustunnusten alkuosan. Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen. Ryhti-järjestelmään ei tallenneta nimiavaruutta, vaan nimiavaruutta käytetään uudelleen ohjaamaan kutsuttavaan luokkakohtaiseen Ryhti-rajapintapalveluun (HTTP redirect) (Tulossa myöhemmässä vaiheessa).

Ryhti-järjestelmän nimiavaruus: https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi

Viittaustunnus

Viittaustunnus yksilöi Ryhti-järjestelmään tallennetun luokan yksilön tallennusversion globaalisti.

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, luokasta ja luokan avaintunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Esimerkki: https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/individual/planobject/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Tiedontuottajan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa viittaustunnuksia Ryhti-järjestelmään eikä itselleen seuraavia tallennuksia varten. Poikkeuksena tästä kaavan kumoutumistiedon välittäminen Ryhti-järjestelmälle.
Viittaustunnus ohjautuu aina ko. luokan yksilön tallennusversion tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa Ryhti-järjestelmän latauspalvelussa. (Tulossa myöhemmässä vaiheessa)

Luokkien yksilöihin viittaaminen

Saman kaavan luokkien keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan yksilön {Luokka}Avain-attribuuttia käyttäen.

Luokkakohtaiset assosiaatiot eri kaavojen välillä tai kaavojen ja muiden alueidenkäyttöpäätösten luokkien välillä toteutetaan viitattavan luokan viittaustunnusta käyttäen.

Pysyvät viittaukset Ryhti-järjestelmän ulkopuolelta kaavatietomallin luokkiin toteutetaan viitattavan luokan yksilön viittaustunnusta käyttäen.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Kullakin koodiston koodilla on pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erillistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierarkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi, vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Kansallisen kaavatietomallin luokkakohtaisten attribuuttien koodistojen arvoina käytetään HTTP URI -muotoa.

Kansallisen kaavatietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Kansallisen kaavatietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat tietomallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat kansallisen kaavatietomallin elinkaaren hallintaa:

 • Jokaiselle Ryhti-järjestelmään tallennetulle kaavalle on tallennettu tiedontuottajan toimesta kansallinen pysyvä ihmisluettava kaavatunnus.
 • Jokaisen Ryhti-järjestelmään tallennetun kansallisen kaavatietomallin luokan mukaiselle yksilölle on tallennettu tallennusversio kohtainen pysyvä yksilöivä UUID-tunnus, jonka tiedontuottajan tietojärjestelmä on luonut.
 • Jokaiseen Ryhti-järjestelmään tallennettuun luokan mukaiseen yksilöön voidaan viitata sen pysyvän HTTP-URI muotoisen tunnisteen avulla.
 • Kansallisen kaavatietomallin luokkien väliset viittaukset toteutetaan yksilöiviin UUID-tunnuksiin perustuen hallitusti kaavatietoa tuottavissa tietojärjestelmissä ja Ryhti-järjestelmässä.
 • Ryhti-järjestelmä vastaa pysyvien ihmisluettavien kaavatunnusten luomisesta ja antamisesta.
 • Lainvoiman saaneita kaavoja ei voi muuttaa Ryhti-järjestelmässä muilta osin kuin niiden tai niiden osien kumoutumiseen liittyen.

Tiedontuottajan järjestelmässä tai Ryhti-järjestelmän käyttöliittymäpalvelussa tulee tallentaa jokaiselle kaavalle kansallinen pysyvä ihmisluettava kaavatunnus. Lisäksi jokaiselle luokalle on tallennettu tallennusversio kohtainen pysyvä yksilöivä UUID-tunnus tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Muutoin kansallinen kaavatietomalli ei aseta vaatimuksia kaavatietoa tuottavien tietojärjestelmien tunnusten ja versioiden hallintaan.

Kansallisessa kaavatietomallissa on varauduttu siihen, että Ryhti-järjestelmään tallennettavia tietoja on muokattu ja tallennettu sisäisesti tiedontuottajan tietojärjestelmissä tuntematon määrä kertoja ennen ensimmäistä viemistä Ryhti-järjestelmään, ja samoin tuntematon määrä kertoja jokaisen Ryhti-järjestelmään vietävän kaavavaiheen välillä. Näin ollen on mahdollista, että kaavasta voi olla joissain tietojärjestelmissä tallennettuna paikallisia versiota, joita ei ole koskaan viety Ryhti-järjestelmään.

Tietojen tuominen ja muokkaaminen

Kukin kaavan tai sen osien tallennusoperaatio Ryhti-järjestelmään muodostaa uuden tallennusversion tallennettavista luokkien yksilöistä.

Kaavan kaikkien luokkakohtaisten yksilöiden viittaustunnukset viittaavat aina vain tiettyyn, sisällöllisesti muuttumattomaan tallennusversioon viitatusta yksilöstä. Kaikki tallennusversiot pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskinäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Yksittäisen kaavan elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset

Kansallinen kaavatietomalli erottaa kaavaprosessin vaiheet toisistaan kaava-asian vaiheiden avulla. Kaavan ensimmäinen tallennusversio luo KaavaAsia-luokan yksilön Ryhti-järjestelmään sisältäen ensimmäisen kaava-asian vaiheen tiedot. Kullakin KaavaAsia-luokan yksilöllä on pysyvä kaavatunnus (pysyväKaavaTunnus-attribuutti, permanentPlanIdentifier).

Rajapinta ensimmäisen kaava-asian (asemakaava) luomiseen:
POST /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}

Seuraavat tallennusversiot ovat vain ja ainoastaan kaava-asian vaiheen ja siihen liittyvien luokkien yksilöiden (mm. käsittelytapahtumat, vuorovaikutustapahtumat, kaava-asian päätös, kaava ja sen kohteet, -määräykset ja -suositukset) tallentamista mahdollistaen kaavan laadinnan eri vaiheiden erottamisen toisistaan.

Tallennettaessa uutta tallennusversiota samasta kaava-asiasta, tallennetaan vain uusi kaava-asian vaihe ja siihen liittyvien luokkien yksilöt, joiden {luokka}Avain-attribuuttien (planMatterPhaseKey) arvot ovat aina vaihe kohtaisesti yksilöllisiä. Kertaalleen luodun KaavaAsia-luokan pysyväKaavaTunnus pysyy aina muuttumattomana.

Rajapinta uuden elinkaarivaiheen lisäämiseen olemassa olevalle kaava-asialle (asemakaava):
POST /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/phase/{planMatterPhaseKey}

Ryhti-järjestelmään kullekin kaavalajille (asema-, yleis- ja maakuntakaava) on toteutettu oma validoinnin ja tallennuksen rajapinta, jotka on kuvattu API-kuvauksessa.

Kaava-asian tietojen lisääminen ja muokkaaminen

Ryhti-järjestelmään tallennetun kaava-asian tietoja voidaan lisätä, muokata tai poistaa. Vastuutaho-, Lähtötietoaineisto- tai OsallistumisJaVuorovaikutus-luokan yksilöitä voidaan lisätä olemassa olevalle kaava-asian yksilölle.

Tiedontuottajan järjestelmän tulee tallentaa muokatessa Vastuutaho-, Lähtötietoaineisto- tai OsallistumisJaVuorovaikutus-luokan yksilöt edellisen tallennusversion samoilla {luokka}Avain-attribuutin arvoilla Ryhti-järjestelmään. Muokkausoperaatio historioi edellisen KaavaAsiaVaihe-luokan ja sen aliluokien yksilöiden tallennusversiot.

Rajapinta kaava-asian (asemakaava) tai siihen liittyvien luokkien yksilöiden lisäämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen:
PUT /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/

Kaava-asian vaiheen ja sen aliluokkien yksilöiden muokkaaminen ja historiointi (tulossa Q1/2024)

Kaava-asian eri vaiheissa Ryhti-järjestelmään tallennettujen luokkien yksilöitä voidaan lisätä, muokata tai poistaa (PUT-metodi). Tiedontuottajan järjestelmän tulee tallentaa KaavaAsianVaihe-luokan yksilö ja sen aliluokkien yksilöt edellisen tallennusversion samoilla {luokka}Avain-attribuutin arvoilla Ryhti-järjestelmään. Muokkausoperaatio historioi edellisen KaavaAsiaVaihe-luokan ja sen aliluokien yksilöiden tallennusversiot.

Rajapinta kaava-asian (asemakaava) vaiheen muokkaukseen:
PUT /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/phase/{planMatterPhaseKey}

 Ryhti-järjestelmän historioimiin tallennusversion yksilöihin voidaan viitata myöhemmin seuraavalla viittaustunnuksella

https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/individual/{class}/{permanentidentifier}/{version(siirryt toiseen palveluun)} (Luokkakohtaiset muokkausrajapinnat määritellään Q1/2024)

Esimerkki version sisältävästä viittaustunnuksesta: Esimerkki: ”https://uri.rakennetunymparistontietojarjestelma.fi/individual/planobject/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1/1”

Käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat kaava-asian eri vaiheissa

Kaavaprosessin vaiheiden muodostama historia kuvataan käsittelytapahtuman ja vuorovaikutustapahtuman avulla. Jokaisen KaavaAsianVaihe-luokan yksilön tallennuksen yhteydessä tallennetaan Käsittely- ja vuorovaikutustapahtuma -luokkien yksilöitä. Käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien uusina tallennusversiona tallennettavat muutokset jo tallennetulle kaava-asian vaiheelle eivät koskaan johda uuden tallennusversion luomiseen kaava-asian vaiheesta siihen liittyvistä päätöksistä, kaavasta, sen kaavakohteista, kaavamääräyksistä tai -suosituksista. Syy tähän on se, että käsittely- ja vuorovaikutustapahtumia on tärkeä pystyä lisäämään samalle kaava-asian vaiheelle kaavan laadinnan aikana. Käsittely- ja vuorovaikutustapahtumia lisätään kaava-asian vaiheelle edellisessä luvussa kuvatulla tavalla (PUT-metodi).

Kulloinkin nähtävillä olevien kaavojen poimiminen on eräs Ryhti-järjestelmän keskeisistä käyttötapauksista. Tietyllä ajanhetkellä nähtävillä olevat tai nähtävillä olleet kaavojen tallennusversiot voidaan poimia valitsemalla ne kaavat, joihin kohdistuu Vuorovaikutustapahtuma-luokka, jonka laji-attribuutin arvo on nähtävilläolo, tapahtumaAika-attribuutin aikaväli kattaa halutun ajankohdan ja peruttu-attribuutin arvo on false.

Kerran tallennettuja tapahtumia ei voi poistaa Ryhti-järjestelmästä. Mikäli suunniteltu vuorovaikutustapahtuma ei syystä tai toisesta toteudu tai käsittelytapahtumaan liittyvä päätös kumotaan, tulee tapahtuma tallentaa uutena tallennusversiona ja sen attribuutti peruttu asettaa arvoon true.

Liiteasiakirjojen lisääminen kaava-asialle tai asian vaiheelle

Tallennettavalle kaava-asialle tai sen vaiheelle voidaan lisätä liiteasiakirjoja niille luokille missä liiteasiakirjoja esiintyy. Liiteasiakirjoja esiintyy seuraavilla luokilla:

Liiteasiakirjoja lisätään Ryhti-järjestelmään kuntien tietojärjestelmistä rajapinnan tai tallentamalla Ryhti-järjestelmän käyttöliittymän kautta. Tietojärjestelmän näkökulmasta tiedostojen lisääminen toteutetaan kahdessa vaiheessa:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa tiedosto tallennetaan Ryhti-järjestelmään
  Rajapinta uusien tiedostojen lisäämiseen:
  POST /api/File
 2. Tiedoston tallennuksen yhteydessä saatu tiedostoavain (GUID) arvo annetaan Liiteasiakirja-luokan tiedostoAvain-attribuutille
 3. Lisätään kaava-asia tai kaava-asian vaihe tai muokataan jo tallennettuja luokkien yksilöitä.

Tiedostojen sallitut koot ja tiedostotyypit kuvataan laatusäännöissä.

Kaavan voimaantulo

Kaava-luokan voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin kaava sen valitusajan umpeuduttua ja mahdollisten valitusten ja oikaisukehotusten käsittelyn jälkeen kuulutetaan voimaantulleeksi.

Voimaantulemisen kuuluttamisen yhteydessä kaavasta tallennetaan Ryhti-järjestelmään uusi tallennusversio, jossa sen

Kaava, kaavakohde, kaavamääräysryhmien kohdistukset, kaavamääräykset ja -suositukset ovat voimassa voimassaoloAika-attribuuttien määräämillä aikaväleillä. Mikäli voimassaoloAika-attribuutin loppuaika puuttuu, on objekti voimassa toistaiseksi.

Kaava, kaavakohde, kaavamääräykset ja -suositukset voivat olla elinkaaritilassa Voimassa ainoastaan, mikäli niiden voimassaoloAika on annettu ja sisältää vain alkuajan ilman loppuaikaa. Kaavan, kaavakohteen, kaavamääräysten ja -suositusten voimassaoloAika voi olla annettu vain, mikäli ne ovat joko elinkaaritilassa Voimassa tai Kumoutunut. Kaavan, kaavakohteen, kaavamääräysten ja -suositusten voimassaoloAika sisältää sekä alku- että loppuajan vain, kun ne ovat elinkaaritilassa Kumoutunut.

Kaavan kuuluttaminen voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta

MRL 201 §:n (Alueidenkäyttölaki alkaen 2025) mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.
Tallennettaessa ennen kaavan lainvoimaisuutta voimaan määrättävää kaavaa, tulee tiedontuottajan tietojärjestelmässä asettaa KaavaAsianVaihe- ja Kaava-luokan ja sen sisältämien kohdetyyppien attribuuttien arvot seuraavasti:

Kaavakohteiden, Kaavamääräysten ja -suositusten kumoutuminen Kaavan hyväksyminen voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta päätöksen yhteydessä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tietyn Kaavakohde-luokan yksilön alueelle ei enää kohdistu lainkaan kumoutumattomia määräyksiä tai suosituksia. Tästä ei kuitenkaan automaattisesti aiheudu ”reikää” kaava-alueeseen, sillä kaavan yleismääräykset voidaan edelleen haluta saattaa voimaan myös ko. kaavakohteen alueella.

Kaava-luokan yksilön uuden tallennusversion aluerajaus-attribuutin arvo päivitetään poistamalla siitä ainoastaan kumoutuvien kaavakohteiden geometriat vain siinä tapauksessa, että kyseinen osa kaavan alkuperäisestä alueesta halutaan jättää kokonaan kaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Kaava-luokan ulkopuolelle jätettävälle alueelle ei saa olla kohdistua kumoamattomia kaavakohteita.

Kumoutuminen (kaavamuutos ja vaihekaava)

Hyväksyttyjen kaavojen sisältämiä kaavamääräyksiä voidaan kumota tai korvata laatimalla kaavamuutos tai vaihekaava. Kansallisessa kaavatietomallissa sekä kaavamuutos että vaihekaava toteutetaan KaavaAsia-luokan avulla samoin kuin ensimmäinenkin tietylle alueelle laadittava kaava. Vaihekaavat sisältävät rajattuja muutoksia kaavoihin, joita niillä muutetaan. Muutettavien kaavojen kaavamääräykset säilyvät vaihekaavan alueella tyypillisesti pääosin ennallaan, ja niitä kumotaan ja korvataan vaihekaavassa vain tarpeellisilta osin. Kaavamuutos puolestaan kumoaa voimaan tullessaan tyypillisesti yhden tai useamman aiemmin hyväksytyn kaavan kaikki tai osan kaavakohteista ja niihin liittyvistä määräyksistä.

Sekä kaavamuutosten että vaihekaavojen tapauksessa kaavalla kaikki kumoutuvat, aiemmin hyväksyttyjen kaavojen kaavamääräykset tulee yksilöidä kumoavassa kaavassa. Kutakin kaavaa kohti tulee antaa yksi Kaava-luokan attribuutin kumoamistieto arvo tyyppiä KaavanKumoamistieto, jonka kumottavanKaavanTunnus-attribuutin arvo on kumoutuvan kaavan viittaustunnus.

Kumottavat kaavakohteet, kohdistukset, kaavamääräykset tai -suositukset kuvataan ensisijaisesti kumoattavanKaavakohteenTunnus-, kumoattavanRyhmänKohdistus-, kumoattavanMääräyksenTunnus- tai kumoattavanSuosituksenTunnus-attribuutin arvojen avulla. Attribuutin arvo on kumoutuvan luokan yksilön viittaustunnus(siirryt toiseen palveluun). Kumoutuvat koko kaavaa koskevat yleismääräykset tai -suositukset yksilöidään vastaavasti kumottavanMääräyksenTunnus-attribuutilla.

Mikäli kaavamuutoksella tai vaihekaavalla halutaan kumota kokonainen hyväksytty kaava kaikkine kaavamääräyksineen, käytetään kumoaaKaavanKokonaan-attribuutin arvoa true. Tällöin attribuutteja kumoattavanKaavakohteenTunnus-, kumoattavanRyhmänKohdistus-, kumoattavanMaarayksenTunnus ja kumoattavanSuosituksenTunnus ei käytetä.

Mikäli esimerkiksi kumoutuvalle kaavakohteelle ei ole määritelty yksilöivää ja yksiselitteistä avaintunnusta, ei kumoutumista voida kohdistaa siihen Kaava-luokan kumoutumistieto-arvon avulla. Näin voi olla esimerkiksi, kun kumoutuva kaava tai sen yksittäiset kaavamääräykset eivät ole saatavissa kansallisen kaavatietomallin mukaisessa muodossa.

Kun kaavamuutoksesta tai vaihekaavasta tallennetaan versio, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, Ryhti-järjestelmä generoi ajantasaisen kaavatilanteen niiden siinä kumoutuviksi asetettujen kaavakohteiden, kohdistuksen, kaavamääräysten ja -suositusten, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, seuraavasti luomatta niistä uusia tallennusversioita Ryhti-järjestelmään:

Vaihekaavoilla voi kumoutua kaavamääräysryhmän kohdistus kaavakohteelta esimerkiksi tehokkuusluku. Tällöin Voimaan tulevan uuden kaavan KaavanKumoamisTieto-luokan kumoattavanRyhmänKohdistus-attribuutin perusteella Ryhti-järjestelmä ei näytä enää Kumoutuvan määräyksen kohdistusta kaavakohteella. Tulee kuitenkin huomata, että saman Kaavamääräysryhmän tehokkuusluku voi tässä tapauksessa olla voimassa muilla kaavakohteilla.

Vaihekaavat, jotka kumoaa kaavamääräyksiä tai -suosituksia ilman, että kaavakohde kumoutuu Vaihekaavalla, viitataan Vaihekaavan kaavakohteen liittyväKohde-attribuutilla Kumoutuvaksi kohdistetun kaavamääräyksen tai -suosituksen kaavakohteeseen. Viittaus tehdään viittaustunnuksella. Tällöin vältetään toisteellisen kaavakohdegeometrian tallentaminen Ryhti-järjestelmään. Tässä tapauksessa validointisäännöt sallivat Vaihekaavan kaavakohteen geometria-attribuutin tyhjän arvon.

Kaavakohteen osittainen kumoutuminen

Kaavamuutoksella voi kaavakohde kumoutua osittain. Tällöin osittain kumoutuvaan kaavakohteeseen viitataan kumoavan kaavan OsittainKumottavanKaavaKohteenTieto-luokan attribuuteilla seuraavasti:

Kaavan elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttö

Kaavan elinkaareen liittyvää tilaa hallitaan ko. luokkien elinkaaritila-attribuutin ja sen mahdolliset arvot kuvaavan Elinkaaren tila-koodiston avulla. KaavaAsianVaihe-, Kaava-, Kaavakohde-, Kaavamääräys-, ja Kaavasuositus-luokkien elinkaaritila-attribuutit ovat pakollisia.

Elinkaaritila-koodisto kuvaa 14 mahdollista tilaa, joissa kaava voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

 • Vireilletullut
 • Valmistelu
 • Kaavaehdotus
 • Muutettu kaavaehdotus
 • Hyväksytty kaava
 • Oikaisukehotuksen alainen
 • Valituksen alainen
 • Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen
 • Lainvoimainen
 • Voimassa
 • Kumoutunut
 • Rauennut
 • Hylätty
 • Keskeytetty

Kaavat, joiden elinkaaritila on Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Oikaisukehotuksen alainen tai Valituksen alainen, laadinta- ja päätösprosessi on kesken, eli niiden kaavamääräykset eivät (vielä) ole lainvoimaisia. Kaavat, jotka ovat elinkaaritilassa Voimassa sisältävät nykyajanhetkellä rajaamallaan alueella voimassa olevia kaavamääräyksiä. Koodit Kumoutunut, Rauennut, Hylätty ja Keskeytetty kuvaavat kaavan tiloja, joissa olevan kaavan elinkaari on päättynyt.

Sallitut elinkaaren tilan muutokset

Kaavan elinkaaritila voi sen vireilläolo-, päätös-, valitus-, voimassaolo- ja kumoutumisvaiheissa esiintyä ja muuttua vain tässä luvussa kuvatuilla tavoilla.
Tallennettaessa kaavaa ensimmäistä kertaa Ryhti-järjestelmään voi kaavan elinkaaritila olla jokin seuraavista riippuen KaavaAsia-luokan digitaalinenAlkupera-attribuutin arvosta:
• Tietomallin mukaan laadittu: tilat Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen tai Voimassa
• Kaavan rajaus digitoitu: tila Voimassa.

Ryhti-järjestelmän sallimissa tallennusvaiheissa KaavaAsianVaihe- ja Kaava-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo voi kahden sen peräkkäisen tallennusversion välillä muuttua seuraavilla tavoilla:

Kaava ei ole lainvoimainen kun siitä on valitettu. Valitustilanteessa MRL 201 §:n (Alueidenkäyttölaki alkaen 2025) mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kaava ei siis ole lainvoimainen kun kunta on kuuluttanut kaavan voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta. Kaava on lainvoimainen vasta kun oikeus on käsitellyt tulleet valitukset ja antanut päätöksensä ja tämä päätös on lainvoimainen.

Kaavakohteiden, kaavamääräysten ja -suositusten elinkaaren tila

Tavallisesti Kaava-luokan sisältämien kaavakohteiden, kaavamääräysten ja -suositusten elinkaaritilan arvo on sama kuin KaavaAsianVaihe- ja Kaava-luokalla, mutta ne voivat erota toisistaan kahdessa tapauksessa:

Kaavan elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Kun kaavasta tallennetaan Ryhti-järjestelmään uusi tallennusversio, jossa sen elinkaaritila on muuttunut, liittyy kyseisen kaavan version syntymiseen aina jokin käsittelytapahtuma.

KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvon seuraaviin muutoksiin tulee aina liittyä Kasittelytapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo tulee olla elinkaarimuutosta vastaava:

Yllä luetellut käsittelytapahtumat tulee tallentaa samaan aikaan elinkaaritilaltaan muuttuneen kaavan kanssa.

KaavaAsianVaihe-luokan  elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Vireilletullut arvoon Valmistelu vaatii, että Ryhti-järjestelmässä on Käsittelytapahtuma lajia Kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen ja Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo.

KaavaAsianVaihe-luokan  elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Vireilletullut tai Valmistelu tilasta arvoon Kaavaehdotus vaatii, että Ryhti-järjestelmässä on sekä Kasittelytapahtuma lajia Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo.

KaavaAsianVaihe-luokan  elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Vireilletullut tai Valmistelu tilasta arvoon Muutettu kaavaehdotus  vaatii, että Ryhti-järjestelmässä on sekä Käsittelytapahtuman lajia Muutetun kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo. 

Vuorovaikutustapahtumien attribuutin tapahtumaAika tulee kuvata aikaväli, jonka aikana kaavaehdotus on ollut nähtävillä.

Mikäli kaavaehdotus tai muutettu kaavaehdotus on nähtävillä tietyssä fyysisessä paikassa, on suositeltavaa ilmaista kyseisen paikan sijainti Vuorovaikutustapahtuma-luokan attribuutin sijainti-attribuutin avulla.

Huomaa, että muutos tilaan Kumoutunut voi liittyvä joko käsittelytapahtuman lajiin Kaavan kumoaminen (siirryt toiseen palveluun)tai kaavan kumoamiseen kaavamuutokseen tai vaihekaavan lainvoimaiseksi tulon yhteydessä.

Laatusäännöt

Tämä dokumentti laajentaa Ryhti-järjestelmän yleisiä laatusääntöjä seuraavin osin:

Kansallisen kaavatietomallin mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien fyysisten tietomallien tulee noudattaa kansallisen kaavatietomallin kuvauksia.

API-kuvausten mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien tallennussanomien tulee noudattaa API-kuvauksia.

Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys

Ryhti-järjestelmään tallennettavilla luokkien yksilöillä tulee olla yksilöivät luokkakohtaiset avaintunnukset, joiden luomisessa ja käyttämisessä viittaamiseen toisiin luokkiin tulee noudattaa luvun Tunnukset ja niiden hallintavaatimuksia.

Elinkaarisääntöjen mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien aineistojen tulee noudattaa kansallisen kaavatietomallin yhteisiä elinkaarisääntöjen ja validointisääntöjen vaatimuksia ja suosituksia.

Soveltamisohjeiden mukaisuus

Ryhti-järjestelmään tallennettavien aineistojen tulee noudattaa niiden kaavalajikohtaisten soveltamisprofiilien (Asemakaava, Yleiskaava) vaatimuksia ja suosituksia.

Merkkijonojen käyttö

Tekstiarvojen käyttö

Tekstimuotoisina annettujen kaavamääräysten koneellinen tulkittavuus on monimutkaisempaa kuin kuvattaessa sama ohjausvaikutus koodistojen arvojen tai numeeristen arvojen avulla. Tekstimuotoiset arvot ovat kuitenkin usein tarpeen, koska kaikkia mahdollisia yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä ei ole mielekästä tai edes mahdollista koodittaa. Ihmisen tulee todennäköisesti aina tarkistaa tekstimuotoisten kaavamääräysten tulkinta, mikä heikentää kaavatiedon koneellista tulkintaa. Tämän vuoksi tekstimuotoisia kaavamääräysten ja niiden lisätietojen arvoja tulee käyttää kuvaamaan vain näitä täydentävää tai täsmentävää sisältöä.

Mikäli Kaavamaarays- tai Lisatieto-luokkien arvo-attribuuteille on annettu TekstiArvo-tyyppinen arvo, tulee niitä käyttää lähtökohtaisesti täydentämään tai täsmentämään kaavamääräyksen tai lisätiedon muiden attribuuttien avulla kuvattua merkitystä.

Kaavakohde-luokkien yksilöiden mahdolliseen ei-oikeusvaikutteiseen otsikointiin tulee käyttää niiden nimi-attribuutteja.

Tiedostojen koot ja tiedostotyypit

Kansallisen kaavatietomallin edellyttämien tiedostojen tallentaminen Ryhti-järjestelmään toteutetaan /api/File -rajapinnan kautta, ennen tietomallin mukaisten tallennusversioiden tallentamista. Rajapinta palauttaa tiedostoavaimen arvon (GUID), joka annetaan Liiteasiakirja- ja Kaavakartta-luokkien tiedostoAvain-attribuutin arvoksi. Tallennettaville tiedostoille on asetettu seuraavat vaatimukset:

Liiteasiakirja-luokka
content-type image/pdf;
Max koko 1 Gb;

Kaavakartta-luokka
content-type image/tiff tai image/tif;
options application/geotiff;
Max koko 1 Gb;

Lisäksi tiedostojen tallennustapahtumassa tiedostoille tehdään virustarkistus.

Kaavakartan GeoTIFF

Vaatimusten tavoitteena on, että kaikki GeoTIFF-tiedostot onnistutaan varmasti lukemaan oikein. Lisäksi tavoitteena on, että tiedostoja pystytään hyödyntämään laadukkaasti ja mahdollisimman alkuperäisenä (niiden sisältämän datan osalta) ETRS-TM35FIN tiilimatriisisarjan mukaisissa tiilissä esitettynä.

Katso tarkemmat kaavakartan GeoTIFF-vaatimukset

Katso myös

Sivun muutoshistoria

29.5.2024 Päivitetty kaavatiedon validointisäännöt ja paluuarvot -tiedosto. Taulukkoon on lisätty säännöt 166–189.

4.3.2024 Päivitetty kaavatiedon validointisäännöt ja paluuarvot -tiedosto. Taulukkoon on lisätty säännöt 161–165.

7.2.2024 Poistettu sivulta laatusäännöt, jotka sisältyvät yleisiin laatusääntöihin.

6.2.2024 Kaavatiedon validointisäännöt ja paluuarvot -tiedosto päivitetty. Neljä viimeistä riviä ovat uusia.