Gå till innehållet

Förkortningen VOOKA kommer från finskans ”voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään”: gällande planer till datasystemet för den byggda miljön. Finlands miljöcentral ansvarar för projektet som finansieras av miljöministeriet.

Planområdesgränser exporteras till ett nationellt format

Projektet fokuserar på gällande detalj- och generalplaner. I arbetet ingår också stranddetaljplaner och strandgeneralplaner.

Planerna ges individualiserande identifierare till vilka den viktigaste bakgrundsinformationen bifogas. De yttre gränserna för varje planområde utreds och omvandlas till ett gemensamt avtalat, nationellt datamodellformat. På så sätt kan plangränserna för olika områden sammanslås i samma register.

Arbetet täcker inte hela datainnehållet planerna, som är omfattande, men de viktigaste plandokumenten, det vill säga plankartan och planbestämmelserna samt planbeskrivningen, länkas till områdesavgränsningen.

Till slut överförs materialet till datasystemet för den byggda miljön, varifrån uppgifterna i framtiden kan användas via en karttjänst och gränssnitt.

Slutresultatet är ett register med vars hjälp man hittar de ursprungliga planerna.

Tidtabell

VOOKA-projektet inleds med ett pilotprojekt i södra Savolax

Juni 2022

Pilotprojektet slutfört

Februari 2023

Projektet inleds i Norra Savolax

Juni 2023

Pilotprojektet slutfört i Norra Savolax

Januari 2024

Arbetet kommer gradvis att utvidgas till andra områden

År 2024-2028

Planinformationen från hela Finland är tillgängliga i datasystemet

År 2029

Pilotprojektet i kommunerna i Södra Savolax föregick arbetet på riksnivå

VOOKA-projektet inleddes med ett pilotprojekt som blev klart i februari 2023. I pilotprojektet testades hur den ovan beskrivna hanteringen av planinformation fungerar i praktiken. Under pilotprojektet identifierades god praxis, utvecklades automatiska metoder för behandling av materialet och identifierades också problem i anslutning till materialet.

Nästa steg i arbetet kommer att utvidgas till Norra Savolax, där arbetet inleddes i juni 2023. Delen i Norra Savolax kommer att utföras av samma konsulter och kommer att slutföras i januari 2024.

VOOKA är en del av Ryhti-projektet och utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral (Syke) och projektledare Kaarina Vartiainen. Digitaliseringen av plandata anskaffas som konsultarbete. Projektfinansiering ansöks hos miljöministeriet.

Projektets viktigaste intressentgrupp är de kommuner som ansvarar för planläggningen och med vilka materialets kvalitet och täckning säkerställs i samarbete. Andra intressentgrupper är Kommunförbundet samt statliga aktörer och ämbetsverk som är intresserade av projektet, såsom miljöministeriet, Lantmäteriverket och NTM-centralerna.

VOOKA-projektet är kopplat till miljöministeriets och Sykes Ryhti-projekt. Projektet reformerar hanteringen, behandlingen och utnyttjandet av information om den byggda miljön. Datasystemet för den byggda miljön genomförs som en del av Ryhti-projektet. I datasystemet samlas information om områdesanvändning och byggnader i ett interoperabelt format.

Målet är att planinformationen från hela Finland ska vara tillgängliga i datasystemet för den byggda miljön i början av 2029.

Material

Ta kontakt

Kaarina Vartiainen

specialforskare, VOOKA projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796