Siirry sisältöön

Sivua on päivitetty viimeksi 15.5.2024, sivun muutoshistoria

Yleistä

Loogisen tason Ryhti-kaavatietomalli pohjautuu kansalliseen kaavatietomalliin(siirryt toiseen palveluun). Viimeisimmät kehitysversiot Ryhti-järjestelmän rajapintakuvauksista löydät GitHubista.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Tällä sivulla määritellään kaikille kaavalajeille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan kaavatiedon ilmaisemiseen kullekin kaavalajille laadittujen soveltamisohjeiden (asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava) ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen Ryhti-kaavatietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON)

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit auttavat tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Looginen Ryhti-kaavatietomalli perustuu ISO 19109(siirryt toiseen palveluun)-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Ryhti-kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109(siirryt toiseen palveluun) -standardin lisäksi Ryhti-kaavatietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103(siirryt toiseen palveluun) (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107(siirryt toiseen palveluun) (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108(siirryt toiseen palveluun) (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapintatyyppisenä ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

Esimerkki: AK-1

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601(siirryt toiseen palveluun)-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Toistuvuus (kardinaliteetti)

Määre, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa tietyn tietoelementin voi liittää tai kuinka monta kertaa se tulee liittää kohteeseen tai metatietoon.

1 (’täsmälleen yksi’),

1..* (’vähintään yksi’),

0..1 (’ei yhtään tai yksi’)

0..* (’ei yhtään, yksi tai useampia’).

Kaavatiedot

KaavaAsia

Englanninkielinen nimi: PlanMatter

Kuvaa käsitteen KaavaAsia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kaavalajiplanTypeKaavalaji1kaavan tyyppi
pysyväKaavaTunnuspermanentPlanIdentifierCharacterString1kaavan yksilöivä ja pysyvä tunnus
tuottajanKaavaTunnusproducerPlanIdentifierCharacterString0..1kunnan tai maakunnan antama kaavatunnus
niminameLanguageString1asian nimi
kuvausdescriptionLanguageString0..*asian kuvausteksti
asianhallintaTunnuksetcaseIdentifiersTunnusarvo0..*kunnassa käytössä oleva asian yksilöivä ja pysyvä, keskitetysti myönnetty tunnus.
diaarinumerotrecordNumbersCharacterString0..*kunnassa käytössä oleva kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
vireilletulopäivämäärätimeOfInitiationDate1päivämäärä, jona asia on tullut vireille
asianLiitteetmatterAnnexesLiiteasiakirja0..*asian kuvaamiseen tai käsittelyyn olennaisesti kuuluva liitetty asiakirja.
hallinnollisenAlueenTunnuksetadministrativeAreaIdentifiersCharacterString1..*hallinnollisen alueen tunnus (kuntanumero tai maakuntanumero), jota asia koskee
digitaalinenAlkuperädigitalOriginDigitaalinenAlkuperä1tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
pysyväSitovanTonttijaonTunnuspermanentBindingPlotDivisionIndentifierCharacterString0..*sitovan tonttijaon pysyvä tunnus
KaavaAsia, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
vaiheetplanMatterPhasesKaavaAsianVaihe1..*kaava-asian vaihe
vastuutahoresponsiblePartyToimija0..1vastuutaho, joka on vastuussa asian käsittelystä
lähtötietoaineistotsourceDatasLähtotietoaineisto0..*lähtötietoaineisto, jota asian valmistelussa ja käsittelyssä on hyödynnetty
liittyvätKaavaAsiatrelatedPlanMattersKaavaAsia0..*kaava-asiaan liittyvät liittyvät kaava-asiat.
osallistumisJaArviointisuunnitelmaParticipatioAndAssessmentSchemeOsallistumisJaArviontisuunnitelma0..1kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
KaavaAsia, assosiaatiot

OsallistumisJaArviointisuunnitelma

Englanninkielinen nimi: ParticipationAndAssessmentScheme

Kuvaa käsitteen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Ryhti-kaavatietomallin tässä versiossa kuvattu vain viittauksena suunnitelman muodostaviin asiakirjoihin. Tulevissa tietomallin kehitysversiossa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan rakenteistaa pidemmälle tämän luokan avulla.

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
tiedostotfilesLiiteasiakirja0..*osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedosto. suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä vaikutusten arviointitavat
osallistumisJaArviointiSuunnitelmaAvainParticipatioAndAssessmentSchemeKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
OsallistumisJaArviointisuunnitelma, ominaisuudet

KaavaAsianVaihe

Englanninkielinen nimi: PlanMatterPhase

Kuvaa käsitteen KaavaAsianVaihe, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
elinkaaritilalifeCycleStatusKaavanElinkaaritila1asian elinkaaren tila
aluerajausgeographicalAreaGeometry1maantieteellinen alue, jota maankäyttöasia koskee. Voimassa olevista kaavoista (VOOKA-aineistot), joista digitoitu vain kaavarajaus, käytetään myös KaavaAsianVaiheen aluerajauksena.
KaavaAsianVaiheAvainPlanMatterPhaseKeyGUID1 tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
KaavaAsianVaihe, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
kaavaAsiaplanMatterPlanMatter1kaava-asia
päätösplanDecisionKaavaAsian päätös0..1Kaava-asian vaiheeseen liittyvä päätös
liittyvätVuorovaikutustapahtumatinteractionEventsVuorovaikutustapahtuma0..*Kaava-asian vaiheeseen liittyvä vuorovaikutustapahtuma
liittyväKäsittelytapahtumaplanHandlingEventKäsittelytapahtuma0..1Kaava-asian vaiheeseen liittyvä käsittelytapahtuma
KaavaAsianVaihe, assosiaatiot

Liiteasiakirja

Englanninkielinen nimi: AttachmentDocument

Kuvaa käsitteen Liiteasiakirja, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeOfAttachmentAsiakirjanLaji1tieto, joka kuvaa tuotettavan asiakirjan lajia. Asiakirjoja tuotetaan yleensä asiankäsittelyyn liittyvissä yksittäisissä toimissa tai tapahtumissa (toimenpide). Asiakirjatyyppi noudattaa yhteistä luokitusta/koodistoa, esimerkkejä arvoille ovat raportti, päätös, ilmoitus, muistio, tiedote…
asiakirjanLajinTarkennedocumentSpecificationLanguageString0..1 
tiedostoAvainfileKeyGUID1Ryhti-järjestelmän luoma GUID-muotoinen tunnus tiedostolle.
asiakirjanTunnusdocumentIdentifierCharacterString1asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
asiasanatdescriptorsAsiasana0..*tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa ”asiasana” -ominaisuutta.
niminameLanguageString1asiakirjan nimi
henkilötietosisältöpersonalDataContentHenkilotietosisallonLaji1kuvaa asiakirjan henkilötietosisällön
julkisuusluokkacategoryOfPublicityAsiakirjanJulkisuusluokka1kuvaa asiakirjan julkisuusluokan
säilytysaikaretentionTimeSäilytysaika1asiakirjan säilytysaika vuosina ennen sen hävittämistä
saavutettavuusaccessibilityboolean1asiakirjan saavutettavuustieto
asiakirjanPäivämäärädocumentDateDate1asiakirjan päiväys
saapumispäivämääräarrivedDateDate0..1asiakirjan saapumispäivämäärä
vahvistuspäivämääräconfirmationDateDate0..1asiakirjan vahvistuspäivämäärä
kieletlanguagesRyhtikielet1..*asiakirjan kieli tai sisältämät kielet
liiteasiakirjaAvainattachmentDocumentKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Liiteasiakirja, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
asiakirjanLaatijatdocumentCreatorOperatorsToimija0..*asiakirjan laatija
liittyvätKaavaAsianLiiteasiakirjat relatedPlanMartterAttachmentDocuments AttachmentDocument 0..* liiteasiakirjaan liittyvät kaava-asian liiteasiakirjat 
Liiteasiakirja, assosiaatiot

Asiasana

Englanninkielinen nimi: Descriptor

Kuvaa käsitteen Asiasana, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
asiasananTunnusdescriptorIdentifierURI0..1asiasanan URI, joka viittaa suoraan esimerkiksi FINTO:ssa julkaistuun ontologiaan.
asiasanastovocabularyCharacterString0..1tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa ”asiasana” -ominaisuutta.
asiasanadescriptorCharacterString0..1indeksointiin käytettävä sana tai sanaliitto, joka kuvaa tiettyä aihealuetta tai käsitettä.
Asiasana, ominaisuudet

Toimija

Englanninkielinen nimi: PlanOperator

Kuvaa käsitteen Toimija stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
etunimifirstNameCharacterString0..1toimijan etunimi
sukunimilastNameCharacterString0..1toimijan sukunimi
nimiketitleCharacterString0..1toimijan nimike
organisaationNimiorganizationNameCharacterString0..1toimijan organisaation nimi
Y-tunnusbusinessIdCharacterString0..1toimijan organisaation y-tunnus
toimijaAvainplanOperatorKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Toimija, ominaisuudet

Lähtotietoaineisto

Englanninkielinen nimi: SourceData

Kuvaa käsitteen Lahtotietoaineisto stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
niminameLanguageString0..1aineiston nimi
lajitypeLähtötietoaineistonLaji1aineiston tyyppi
aluerajausgeographicalAreaGeometry0..1maantieteellinen alue, jota aineisto koskee
tiedostotfilesLiiteasiakirja0..*lähtötietoaineistoon liittyvä asiakirja
lisätietolinkkiadditionalInformationLinkURI0..1viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
lähtötietoaineistoAvainsourceDataKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Lähtotietoaineisto, ominaisuudet

Tapahtuma

Englanninkielinen nimi: Event

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
niminameLanguageString0..1tapahtuman nimi
tapahtumaAikaeventTimeTM_Object0..1tapahtuman aika (hetki tai aikaväli)
kuvauksetdescriptionsLanguageString0..*tapahtuman tekstimuotoinen kuvaus
sijaintilocationGeometry0..1tapahtumapaikka
lisatietolinkkiadditionalInformationLinkURI0..1viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen tapahtumasta
peruttucancelledboolean = false1onko tapahtuma peruttu (oletus: false)
liittyvätAsiakirjatrelatedDocumentsLiiteasiakirja0..*tapahtumaan liittyä asiakirja.
Tapahtuma, ominaisuudet

Käsittelytapahtuma

Englanninkielinen nimi: HandlingEvent

Kuvaa käsitteen Käsittelytapahtuma,  erikoistaa luokkaa Tapahtuma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeKasittelytapahtumanLaji1käsittelytapahtuman tyyppi
käsittelytapahtumaAvainhandlingEventKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Käsittelytapahtuma, ominaisuudet

Vuorovaikutustapahtuma

Englanninkielinen nimi: InteractionEvent

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutustapahtuma, erikoistaa luokkaa Tapahtuma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeVuorovaikutustapahtumanLaji 1vuorovaikutustapahtuman tyyppi
vuorovaikutustapahtumanAvainiteractionEventKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Vuorovaikutustapahtuma, ominaisuudet

KaavaAsianPäätös

Englanninkielinen nimi: PlanMatterDecision

Kuvaa käsitteen KaavaAsianPäätös, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
päätöspäivämäärädecisionDateDate1päätöksen päivämäärä
päätöksenantopäivämäärädateOfDecisionDate1päätöksen antopäivämäärä, joka määrittää esimerkiksi valitusajan
lainvoimaisuuspäivämäärädateOfValidityDate0..*päivämäärä, jolloin päätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi.
päätösasiakirjadecisionDocumentLiiteasiakirja0..*päätökseen liittyvät asiakirjat
päätöspykälädecisionArticleLanguageString0..1päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
päätöstekstidecisionTextLanguageString0..1päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
niminamePäätoksennimi1päätöksen nimitys, joka kertoo mitä päätös koskee
päättäjänLajitypeOfDecisionMakerPäätöksentekijä1päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
päätösTunnusdecisionIdentifierCharacterString0..1tiedon tuottajatahon antama päätöksen yksilöivä tunnus
ohjaavatsäädöksetstatutesSäädosviite0..*säädös, johon päätös perustuu.
kaavaAsianPäätösAvainplanMatterDecisionKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
KaavaAsianPäätös, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
vaihephaseKaavaAsianVaihe1asia, johon päätös liittyy
päätöksentekijädecisionMakerToimija0..1päätöksentekijä, joka on tehnyt päätöksen asiasta
kaavatplansKaava0..*kaava, johon kohde kuuluu
KaavaAsianPäätös, assosiaatiot

Säädösviite

Englanninkielinen nimi: Statute

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
säädöksenNiminameOfStatuteLanguageString1säädöksen nimi
säädöskokoelmanNumeronumberOfStatuteCollectionInt1säädöskokoelman numero
säädöskokoelmanVuosiyearOfStatuteCollectionInt1säädöskokoelman vuosi
lukuchapterInt0..1säädöksen luku
pykäläsectionInt0..1säädöksen pykälä
momentitsubsectionsInt0..*säädöksen momentti
kohdatparagraphsInt0..*säädöksen kohta
alakohdatsubparagraphsCharacterString0..*säädöksen alakohta
Säädösviite, ominaisuudet

Kaava

Englanninkielinen nimi: Plan

Kuvaa käsitteen Kaava(siirryt toiseen palveluun), stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kaavaKuvausplanDescriptionCharacterString0..1sanallinen kuvaus kaavasta
elinkaaritilalifecycleStatusKaavanElinkaaritila1kaavan elinkaaren tila
mittakaavascaleInt0..1kertoo kaavan mittakaavan
yleiskaavanOikeusvaikutuslegalEffectOfLocalMasterPlanYleiskaavanOikeusvaikutus0..1yleiskaavan oikeusvaikutteisuuden määritys. Käytössä ainoastaan yleiskaavan yhteydessä.
kaavakartatplanMapsKaavakartta0..*viittaus kaavatietomallin mukaiseen kaavatiedostoon (geotiff)
aluerajausgeographicalAreaGeometry1kuvaa kaavan suunnittelualueen
keskeytystiedotplanInterruptedInfosKeskeytystieto0..*tämän kaavan kaavakohteet, mitkä keskeytetään kaavan laatimisen aikana
kaavanLiitteetplanAnnexesLiiteasiakirja0..*kaavaan olennaisesti kuuluva liitetty asiakirja
kumoamistiedotplanCancellationInfosKaavanKumoamistieto0..*voimassa oleva kaava tai sen osa, jonka tämä kaava kumoaa
osittainKumottavaKaavakohdepartiallyCancellationPlanObjectsOsittainKumottavaKaavakohde0..*voimassa olevan kaavan kaavakohteet, jonka tämä kaava kumoaa osittain
hyväksymispäivämääräapprovalDateDate0..1kaavan hyväksymispäivämäärä
voimassaoloAikaperiodOfValidityTM_Period0..1kaavan voimassaoloaika
kaavaAvainplanKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaava, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
päätösdecisionKaavaAsianPäätös1päätös, jossa kaavasta on päätetty
selostusplanReportKaavaselostus0..1kaavaselostus
laatijatplannersKaavanLaatija0..*kaavan laatimiseen tietyssä roolissa osallistunut suunnittelija
muutKaavaAineistototherPlanMaterialsMuuKaavaAineisto0..*ei-asiakirjaksi luokiteltavat muut kaava-aineistot esimerkiksi havainnollistavat videot tai kuvatiedostot
kaavakohteetplanObjectsKaavakohde0..*paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
yleismääräysryhmätgeneralRegulationGroupsYleismääräysryhmä0..*kaavan yleismääräys, yleissuositus tai niiden muodostama ryhmä, joka koskee koko kaavaan aluetta
Kaava, assosiaatiot

Kaavaselostus

Englanninkielinen nimi: PlanReport

Kuvaa käsitteen Kaavaselostus, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaavaselostus on Ryhti-kaavatietomallin tässä versiossa kuvattu vain viittauksena kaavaselostuksen muodostaviin asiakirjoihin. Tulevissa tietomallin kehitysversiossa kaavaselostusta voidaan rakenteistaa pidemmälle tämän luokan avulla.

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
tiedostotfilesLiiteasiakirja0..*liiteasiakirja, joka on kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot
kaavaSelostusAvainplanReportKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaavaselostus, ominaisuudet

MuuKaavaAineisto

Englanninkielinen nimi: OtherPlanMaterial

Kuvaa käsitteen MuuKaavaAineisto, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
niminameLanguageString1muun kaava-aineiston nimi
tiedostoAvainfileKeyGUID1muun kaava-aineiston tiedosto
muuKaavaAineistoLinkkiotherPlanMaterialLinkURI0..1linkki kaavaan liittyvään muuhun aineistoon
henkilötietosisältöpersonalDataContentHenkilotietosisallonLaji1kuvaa muun kaava-aineiston henkilötietosisällön
julkisuusluokkacategoryOfPublicityAsiakirjanJulkisuusluokka1kuvaa muun kaava-aineiston julkisuusluokan
MuuKaavaAineisto, ominaisuudet

Kaavakartta

Englanninkielinen nimi: PlanMap

Kuvaa käsitteen Kaavakartta, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
niminameLanguageString1kaavakartan nimi
tiedostoAvainfileKeyGUID1kaavakartan GeoTIFF-tiedosto
koordinaatistocoordinateSystemETRS89Koordinaattijärjestelmä1kaavakartan koordinaatiston EPSG-koodi URI-muodossa. Tulee käyttää ETRS-TM35FIN –koordinaatiston URI-muotoa http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/ETRS89/code/EPSG3067
Kaavakartta, ominaisuudet

Kaavakohde

Englanninkielinen nimi: PlanObject

Kuvaa käsitteen Kaavakohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
elinkaaritilalifecycleStatusKaavanElinkaaritila1kaavakohteen elinkaaren tila
lähtötietoaineistoAvaimetrelatedPlanSourceDataKeysGUID0..*Viittaus (lähtötietoaineistoAvain -attribuutin arvo – GUID) kaavan mukana toimitettavaan lähtötietoaineistoon sisältyvään tietokohteeseen, joka liittyy kaavakohteeseen. Esim. Pohjavesialue.
voimassaoloAikaperiodOfValidityTM_Period0..1maankäyttöasiasssa tehdyn päätöksen voimassaoloaika
maanalaisuusundergroundStatusMaanalaisuudenLaji0..1luokittelu maanalaista ja maanpäällistä maankäyttöä koskeviin kaavakohteisiin
niminameLanguageString0..1kohteen tunnistamiseen käytettävä nimi
kuvausdescriptionLanguageString0..1kohteen kuvaus
geometriageometryGeometry1
kohteen sijainti  
pystysuuntainenRajausverticalLimitNumeerinenArvovali0..1kohteen alueen pystysuuntainen rajaus
kohdenumeroobjectNumberint0..1 
kaavakohdeAvainplanobjectKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaavakohde, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
kaavaplanKaava1kaava, johon kohde kuuluu
kaavamääräysryhmätplanRegulationGroupsKaavamääräysryhmä1..*yhdestä tai useammasta kaavamääräyksen ja/tai kaavasuosituksen tietokomponentista koostuva ryhmä, joka muodostaa kaavakohdetta tai koko kaavaa koskevan kaavamääräyksen tietosisällön tai tietosisällön osan
 

liittyvätKaavaKohteetrelatedPlanObjectsKeysKaavakohde0..*kohde, joka liittyy tähän kohteeseen. 
Kaavakohde, assosiaatiot

Kaavamääräysryhmä

Englanninkielinen nimi: PlanRegulationGroup

Kuvaa käsitteen Kaavamääräysryhmä, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kaavamääräyksenOtsikkotitleOfPlanRegulationLanguageString0..1kaavamääräyksen arvojen perusteella muodostettu otsikko, joka kuvaa kaavamääräyksen sisältöä
kirjainTunnusletterIdentifierCharacterString0..1kaavamääräysryhmän kirjaintunnus
värikoodicolorNumberCharacterString0..1kunnan antama kaavakohteen värikoodi
ryhmänumerogroupNumberint0..1kaavamääräysryhmälle kunnassa annettu järjestysnumero
kaavamääräysryhmäAvainplanRegulationGroupKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaavamääräysryhmä, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
määräyksetplanRegulationsKaavamääräys1..*kaavamääräys, joka kuuluu kaavamääräysryhmään
suosituksetplanRecommendationsKaavasuositus0..*kaavasuositus, joka kuuluu kaavamääräysryhmään
kaavakohteetplanObjectsKaavakohde1..*kaavakohde, johon määräys, suositus tai niiden muodostama ryhmä kohdistuu
Kaavamääräysryhmä, assosiaatiot

Yleismääräysryhmä

Englanninkielinen nimi: GeneralRegulationGroup

Kuvaa käsitteen Yleismääräysryhmä, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kaavamääräyksenOtsikkotitleOfPlanRegulationLanguageString0..1kaavamääräyksen otsikko
ryhmänumerogroupNumberint0..1yleismääräysryhmälle kunnassa annettu järjestysnumero  
yleismääräysryhmäAvaingeneralRegulationGroupKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Yleismääräysryhmä, ominaisuudet

Assosiaatiot

RoolinimiRole nameKohdeToistuvuusKuvaus
määräysregulationKaavamääräys0..*kaavamääräys, joka kuuluu yleismääräysryhmään
suositusrecommendationKaavasuositus0..*kaavasuositus, joka kuuluu yleismääräysryhmään
Yleismääräysryhmä, assosiaatiot

Kaavamääräys

Englanninkielinen nimi: PlanRegulation

Kuvaa käsitteen Kaavamääräys, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeKaavamaaraysLaji1määräys tai määräyksen osa, jolla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista
arvovalueOminaisuudenArvo0..1kaavamääräystä tarkentava arvo
elinkaaritilalifecycleStatusKaavanElinkaaritila1kaavamääräyksen elinkaaren tila
teematPlanthemesAbstraktiKaavoitusteema0..*kaavamääräyksen teemoittelu
lisätiedotadditionalInformationsLisätieto0..*määräystä täydentävä tieto, jolla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista
voimassaoloAikavalidityTimeTM_Period0..1kaavamääräyksen lainvoimaisuusaika
aihetunnisteetsubjectIdentifiersCharacterString0..*kaavamääräyksen aihetunniste
sanallisetMääräyksetverbalRegulationsSanallisenMääräyksenLaji0..*Sanallisen kaavamääräyksen luokittelu
liittyvätAsiakirjatrelatedDocumentsAsiakirja0..*asiakirja, joka perustelee kaavamääräystä tai liittyy siihen muulla tavalla.
määräysnumeroregulationNumberint0..1kaavamääräykselle kunnassa annettu järjestysnumero  
kaavamääräysAvainplanRegulationKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaavamääräys, ominaisuudet

Kaavasuositus

Englanninkielinen nimi: PlanRecommendation

Kuvaa käsitteen Kaavasuositus, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
arvovalueLanguageString1kaavasuosituksen sanallinen kuvaus
elinkaaritilalifecycleStatusKaavanElinkaaritila1kaavasuosituksen elinkaaren tila
teematthemesAbstraktiKaavoitusteema0..*kaavasuosituksen teemoittelu
voimassaoloAikavalidityTimeTM_Period0..1kaavasuosituksen lainvoimaisuusaika
liittyväAsiakirjatrelatedDocumentsLiiteasiakirja0..*liiteasiakirja, joka perustelee kaavasuositusta tai liittyy siihen muulla tavalla.
suositusnumerorecommendationNumberint0..1suositukselle kunnassa annettu järjestysnumero  
kaavasuositusAvainplanRecommendationKeyGUID1tiedon tuottajatahon tietojärjestelmän generoima kohteen versioriippumaton tunnus
Kaavasuositus, ominaisuudet

Lisatieto

Englanninkielinen nimi: SupplementaryInformation

Kuvaa käsitteen Lisätieto, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
lajitypeLisätiedonLaji1määräystä täydentävä tieto, jolla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista
arvovalueOminaisuudenArvo0..1lisätiedon lajia tarkentava arvo
Lisatieto, ominaisuudet

KaavanKumoamistieto

Englanninkielinen nimi: PlanCancellationInfo

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kumoamistieto yksilöi mitä kaavoja tai niiden osia kaava kumoaa lainvoimaiseksi tullessaan.

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kumottavanKaavanTunnuscancelledPlanIdURI1kaava, johon kumoaminen kohdistuu
kumoaaKaavanKokonaancancelsEntirePlanboolean1jos arvo on true, kumoaa kaavan kokonaisuudessaan, muuten muiden ominaisuuksien yksilöimällä tavalla
kumottavaKaavanAlueareaToCancelGeometry0..1alue, jonka sisällä kokonaan olevia kaavamääräyksiä ja -suosituksia kumoaminen koskee
kumottavanKaavakohteenTunnuscancelledPlanObjectIdURI0..*kaavakohteen yksilöivätunnus, jota kumoaminen koskee
kumottavanRyhmänKohdistuksetcancelledGroupRelationsKumottavanRyhmänKohdistus0..*kuvaa kaavakohteesta kumoutuvat kaavamääräysryhmät
kumottavanMaarayksenTunnuscancelledRegulationIdURI0..*kaavamääräyksen yksilöivätunnus, jota kumoaminen koskee
kumottavanSuosituksenTunnuscancelledGuidanceIdURI0..*kaavasuosituksen yksilöivätunnus, jota kumoaminen koskee
KaavanKumoamistieto, ominaisuudet

KumottavanRyhmänKohdistus

Englanninkielinen nimi: CancelledGroupRelations

Kuvaa käsitteen Kohdistus, stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
kaavamääräysryhmänTunnusplanRegulationGroupKeyURI1kaavamääräysryhmän kohdistamiseen käytettävä tunnus
kaavakohteenTunnusplanObjectKeyURI1kaavakohteen kohdistamiseen käytettävä tunnus
KumottavanRyhmänKohdistus, ominaisuudet

OsittainKumottavanKaavakohteenTieto

Englanninkielinen nimi: PartiallyCancellationPlanObjectInfo

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Osittain kumottavan kaavakohteen kumoamistieto yksilöi mitä kaavakohteita kaava kumoaa osittain uuden kaavan lainvoimaiseksi tullessaan.

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
osittainKumottavanKaavakohteenTunnuspartiallyCancelledPlanObjectIdURI1kaavakohteen yksilöivätunnus, jota osittainen kumoutuminen koskee
voimassaolevaGeometriavalidityGeometryGeometry0..*osittain kumottavan kaavakohteen voimaan jäävän alueen geometria
OsittainKumottavanKaavakohteenTieto, ominaisuudet

KaavanKeskeytystieto

Englanninkielinen nimi: PlanInterruptedInfo

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kaavan keskeytystieto yksilöi mitä kaavakohteita keskeytetään kaavan laatimisen aikana.

Ominaisuudet

NimiNameTyyppiToistuvuusKuvaus
keskeytettyKaavanAlueinterrupted PlanObjectGeometryGeometry1keskeytetty kaava-alue
keskeytetynKaavakohteenTunnusinterrupted PlanObjectIdURI1keskeytettyjen kaavakohteiden tunnukset
KaavanKeskeytystieto, ominaisuudet

Koodistot

AsiakirjanLaji

Englanninkielinen nimi: DocumentType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_AsiakirjanLaji_YKAK(siirryt toiseen palveluun)

HenkilotietosisallonLaji

HenkilotietosisallonLaji

Englanninkielinen nimi: personalDataContent

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/henkilotietosisalto(siirryt toiseen palveluun)

AsiakirjanJulkisuusluokka

Englanninkielinen nimi: personalDataContent

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/julkisuus(siirryt toiseen palveluun)

Päätoksennimi

Englanninkielinen nimi: NameOfDecision

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavpaatnimi(siirryt toiseen palveluun)

Päätöksentekija

Englanninkielinen nimi: DecisionMaker

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/PaatoksenTekija(siirryt toiseen palveluun)

Kaavalaji

Englanninkielinen nimi: planType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavalaji(siirryt toiseen palveluun)

KaavanElinkaaritila

Englanninkielinen nimi: planLifecycleStatus

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari(siirryt toiseen palveluun)

MaanalaisuudenLaji

Englanninkielinen nimi: GroundRelativenessKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji(siirryt toiseen palveluun)

Kaavoitusteema

Kaavamaarayslaji

Englanninkielinen nimi: PlanRegulationType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji(siirryt toiseen palveluun)

LisatiedonLaji

Englanninkielinen nimi: AdditionInformationType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa(siirryt toiseen palveluun)

http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji(siirryt toiseen palveluun)

SanallisenMääräyksenLaji

YleiskaavanOikeusvaikutukset

KasittelytapahtumanLaji

Katso myös

Sivun muutoshistoria

15.5.2024 päivitykset

Array-tyyppiset attribuutit muutettu monikkomuotoon, joka vastaa nyt Ryhdin JSON-tallennussanoman muotoa.

 • Säädösviiteluokasta momentti, kohta ja alakohta
 • Kaavaluokasta Kaavanliite ja kumoamistieto
 • LiittyvanLahtotietokohteenTunnukset muutettu muotoon lähtötietoainestoAvaimet

12.4.2024 päivitykset

 • Päätösluokan ja käsittelytapahtumaluokan kardinaliteetit muutettu 0..1 ja nimetty vastaamaan ryhdin JSON-tallennussanoman muotoa planDecision ja planHandlingevent.
 • Kaava-asia-luokka muutettu muotoon planMatter.
 • bindingPlotDivisionIndentifier-attribuutti muutettu muotoon permanentBindingPlotDivisionIndentifier.

13.3.2024 päivitykset

 • Korjattu alueidenkäyttöpäätös-termi tietomallin mukaisesti kaava-asian päätös termillä ja täydennetty kuvauksia. 
 • Liittyvä asia -assosiaation osalta tarkennettu kuvausta ja muutettu assosiaation nimeä relatedCases –> relatedPlanMatters. 
 • Lisätty liiteasiakirjalle assosiaatio liittyvä liiteasiakirja. 

29.2.2024 päivitys

Muutettu KaavaAsianVaiheen ominaisuudet taulukossa kohtaa aluerajauksen kuvaus.

20.2.2024 päivitykset

Vastuutahon käännös korjattu vastaamaan ryhdin JSON-tallennussanoman muotoa, eli muotoon responsibleParty (aiemmin responsibleOrganisation).

6.2.2024 päivitykset

 • Lisätty linkit koodistoihin
 • Array-tyyppiset attribuutit muutettu monikkomuotoon. Vastaa nyt Ryhdin JSON-tallennussanoman muotoa.
 • Muutamia kuvauksia täydennetty selkeämmiksi.

8.1.2024 Pieniä muutoksia tyyppeihin