Siirry sisältöön

Sivua on päivitetty viimeksi 6.2.2024, sivun muutoshistoria

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit auttavat tietomääritysten täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Loogiset Ryhti-järjestelmän tietomallit perustuvat ISO 19109(siirryt toiseen palveluun)-standardin yleiseen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM). Se määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Ryhti-kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType). Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109(siirryt toiseen palveluun) -standardin lisäksi Ryhti-järjestelmän pohjana olevat tietomallit perustuvat muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103(siirryt toiseen palveluun) (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107(siirryt toiseen palveluun) (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108(siirryt toiseen palveluun) (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapintatyyppisenä ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

Esimerkki: AK-1

Boolean

Tietotyypin arvo ilmaisee totuuden arvon, joka voi olla true (tosi) tai false (epätosi).

Decimal

Laajentaa Number(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Integer

Laajentaa Number(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601(siirryt toiseen palveluun)-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant(siirryt toiseen palveluun)-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Merkkijonojen käyttö

Merkistöt

Kaikki tekstimuotoiset sisällöt on tiedonsiirtoa varten koodattava käyttäen UTF-8-merkistökoodausta.

Monikielinen sisältö ja kielikoodit

Kaikki tekstimuotoinen sisältö ilmaistaan ISO 19103 -standardin määrittelemän LanguageString-luokan avulla.

Jokaisen LanguageString-luokan yksilön tulee toteuttaa language-attribuutti, jonka arvona on ISO 639-2 -standardin mukainen terminologinen, kolmekirjaiminen kielikoodi code (ISO 639-2/T).

ISO 639-2/T -koodilistan mukaiset koodit Suomen virallisille kielille ovat fin (suomi), swe (ruotsi), eng (englanti), smn (inarinsaame), sms (koltansaame) ja sme (pohjoissaame).

Tekstimuotoiset attribuutit on määritelty siten, että ne sisältävät nolla tai enemmän LanguageString-tyyppisiä arvoja.

Jokaisen tekstimuotoista sisältöä kuvaavan attribuutin arvoina tulee olla enintään yksi LanguageString-tyyppinen arvo kaikkia kielikoodeja (language-attribuutti) kohti.

Toistuvuus eli kardinaliteetti

Määre, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa tietyn tietoelementin voi liittää tai kuinka monta kertaa se tulee liittää kohteeseen tai metatietoon.

1 (’täsmälleen yksi’),

1..* (’vähintään yksi’),

0..1 (’ei yhtään tai yksi’)

0..* (’ei yhtään, yksi tai useampia’).

Geometriat

Geometriatyypit

Pistemäiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Point-rajapinnan.

Viivamaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Curve-rajapinnan.

Aluemaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.

3-ulotteiset kappalegeometriat toteuttavat joko ISO 19107 -standardin määrittelemän Solid-rajapinnan.

Geometriakokoelmat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monipiste (multipoint) -geometriat rakentuvat Point-rajapinnan, moniviiva (multicurve) -geometriat Curve-rajapinnan, monialue (multisurface) -geometriat Surface-rajapinnan ja monikappale (multisolid) -geometriat Solid-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).

Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys

Ryhti-järjestelmän sallitut validoinnin ja tallennuksen tasokoordinaattijärjestelmät ovat seuraavat: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/ETRS89(siirryt toiseen palveluun)

Sallittu korkeusjärjestelmä on N2000 (EPSG:3900).

Tallennussanomassa edellytetään käytettäväksi ainoastaan EPSG-koodin numero-osaa sekä koordinaattien desimaalien tulee olla annettu kolmen desimaalin tarkkuudella.

Esimerkki: ”srid”: ”3879”, ”coordinateSystem”: ”3879”

Geometrioiden ilmaisemisessa tulee noudattaa kunkin koordinaatiston määritelmässä annettua virallista koordinaattijärjestystä.

Geometrinen ja topologinen eheys

Geometrian tyypin tulee vastata odotettua tyyppiä.

Mikäli viiva on osa aluemaisen geometrian reunaviivaa, on sen oltava suljettu, eli sen alku- ja loppupisteiden on oltava samat.

Viivamainen geometria ei saa leikata itseään.

Viivamainen geometrian tulee sisältää vähintään kaksi pistettä.

Aluemaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaan lukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä.

Aluemaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä. Aluemaisen geometrian sisäosan pinta-ala on oltava mitattavissa, eli alueeseen tulee sisältyä pisteitä, jotka eivät ole osa alueen ulkoreunaa.

Päivämäärät ja kellonajat

Kansallisen kaavatietomallin yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ovat ISO 19108 -standardin määrittämää tyyppiä TM_Instant ja aikavälejä kuvaavat attribuutit tyyppiä TM_Period. Päivämäärät annetaan käyttäen gregoriaanista kalenteria ja kellonajat käyttäen 24 tunnin kelloaikamuotoa alkaen kellonajasta 00:00:00.000 ja päättyen ajanhetkeen 23:59:59.999 (tunti, minuutti, sekunti, millisekunti).

Yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ilmaistaan joko pelkän päivämäärän tai päivämäärän ja kelloajan avulla, jossa formaatti on yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ. Päivämäärät ilmaistaan antamalla vuoden, kuukauden ja päivän numeeriset arvot. Kellonajat ilmaistaan vähintään yhden minuutin ja enintään yhden millisekunnin tarkkuudella antamalla tunnin, minuutin, sekunnin ja millisekunnin numeeriset arvot.

Aikavälejä kuvaavat attribuutit voidaan antaa joko sekä alku- että loppuajanhetken avulla tai vain joko alku- tai loppuajanhetken avulla. Mikäli alkuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken loppuajanhetkeen saakka. Vastaavasti mikäli loppuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken alkuajanhetkestä lähtien.

Tiedostojen koot ja tiedostotyypit

Kansallisen kaavatietomallin edellyttämien tiedostojen tallentaminen Ryhti-järjestelmään toteutetaan /api/File -rajapinnan kautta, ennen tietomallin mukaisten tallennusversioiden tallentamista. Rajapinta palauttaa tiedostoavaimen arvon (GUID), joka annetaan Liiteasiakirja- ja Kaavakartta-luokkien tiedostoAvain-attribuutin arvoksi.

Lisäksi tiedostojen tallennustapahtumassa tiedostoille tehdään virustarkistus.

Sivun muutoshistoria

6.2.2024 Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys: lisätty maininta noudatettavasta koordinaattijärjestyksestä.