Gå till innehållet

Miljöministeriet beviljade i oktober 2,7 miljoner i bidrag för att förnya kommunernas och landskapsförbundens informationshantering inom planläggning och bygglov. Med understödet stöds partnertestning och ibruktagande av datasystemet för den byggda miljön. Egentliga Finlands förbund är en av de instanser som får understöd.

På Lounaistieto-teamets soffa
Lounaistieto är en del av Egentliga Finlands förbund. Till teamet för Lounaistieto hör chefen för informationstjänsten Antti Vasanen, nätverkskoordinator Maiju Kähärä och GIS-specialist Natalia Räikkönen.

Egentliga Finlands förbund har en dubbel roll i digitaliseringen av planeringen av markanvändningen.

”För det första har förbundet som producent av landskapsplanen ända från början deltagit i den datamodellbaserade planläggningen, så det är naturligt att vara bland de första som testar ibruktagandet av den nya plandatamodellen. För det andra har den regionala informationstjänsten Lounaistieto, som är en del av Egentliga Finlands förbund, varit med och utvecklat landskapsplanens HAME-datamodell sedan 2015”, säger Antti Vasanen, chefen för informationstjänsten vid Egentliga Finlands förbund.

Lounaistieto upprätthåller HAME-datamodellen och landskapsförbundens databaser enligt HAME-datamodellen.

”Dessutom producerar Lounaistieto landskapsplanens gränssnitt för geografisk information i enlighet med INSPIRE-förpliktelserna och koordinerar samarbetet mellan förbunden om datamodeller. Därför var det mycket naturligt för Lounaistieto att börja leda alla förbunds gemensamma vidareutveckling av landskapsplanläggningen i datamodellform”, berättar Vasanen.

Partnertestningen ger mervärde i förståelsen för användningen av plandatamodellen

Via partnertestningen får Egentliga Finlands förbund och Lounaistieto värdefull erfarenhet av användningen av plandatamodellen.

”Samtidigt får vi producera de databasstrukturer som behövs i framtiden för att upprätthålla landskapsplanens informationsmaterial. Varje landskapsförbund kan direkt utnyttja det tekniska utvecklingsarbete som gjorts i partnertestningen, så projektets resultat kommer att vara sällsynt effektiva”, bedömer Vasanen.

Finlands miljöcentral leder för närvarande utvecklandet av datasystemet för den byggda miljön, som öppnas stegvis 2024. Målet med partnertestningen är att garantera att datasystemet fungerar på det sätt som planerats för användarna. Under testningen kontrolleras att systemen fungerar smidigt som en del av den byggda miljöns processer, såsom byggnadstillsyn och planläggning. Understödet till Egentliga Finlands förbund är en del av en mer omfattande omgång understöd där flera kommuner också fick stöd.

Nya verksamhetssätt testas och tas i användning med hjälp av testningen

Vasanen konstaterar att beviljandet av understöd är ett betydande steg i arbetet med att utveckla digitaliseringen av planeringen av markanvändningen.

”Arbetet med landskapsplanens HAME-datamodell har visat att det lönar sig att vara föregångare i den tekniska utvecklingen och utnyttjandet av digitaliseringen i allmänhet snarare än att skida i aktern. Deltagandet i partnertestningen är en fortsättning på det långsiktiga digitaliseringsarbetet av landskapsplanen”, säger han.

Av partnertestet förväntar sig Egentliga Finlands förbund att det utöver databaslösningar även kan utveckla de verksamhetssätt som förbunden använder för att producera landskapsplanen enligt den nya datamodellen.

”När vi är bland de första som testar och tar i användning nya verksamhetssätt kan vi övergå till att använda plandatamodellen kontrollerat och utan brådska”, säger Vasanen.