Gå till innehållet

I mars-april 2023 genomförde DigiFinland en enkät om de anställdas digitala beredskap för planläggning och bygglov i kommunerna. Enkäten fick svar från hälften av kommunerna i Fastlandsfinland. Enligt resultaten har kommunerna en stor digital potential eftersom de anställda förhåller sig mycket positivt till den digitala teknologi och material som de använder. Digitalt material upplevdes som särskilt nyttigt. Kommunens stöd för till exempel användarstöd och utbildning inom datateknik bedömdes dock vara endast måttligt.

Enligt Jarmo Pulkkinen som utarbetat frågeformuläret har de anställdas digitala färdigheter vid kommunernas tekniska tjänster undersökts i överraskande liten utsträckning på riksnivå, även om man vill främja digitaliseringen både i regeringsprogrammen och i kommunernas strategier. Vid utarbetandet av frågeformuläret har man utnyttjat en kombinerad teori om godkännande och användning av teknologi. I teorin bedöms teknologins nytta, enkelhet, sociala inverkan och det erbjudna stödet. Pulkkinen gör en doktorsavhandling om ämnet vid Lapplands universitets fakultet för samhällsvetenskaper.

Digital teknologi upplevs som nyttig och enkel

”Det centrala resultatet är att de digitala teknologierna som används uppfattas som extremt användbara inom den tekniska sektorn i kommunerna. Enligt undersökningen påverkar detta direkt att teknologierna tas i bruk. Kommunerna har alltså en stor digital potential bland de anställda”, summerar Pulkkinen.

De anställda ombads bedöma nyttan på skalan 1–5. Medelvärdet för den upplevda nyttan av de använda enheterna var i frågeformuläret 4,5, 4,4 för programvaran och hela 4,8 för det digitala datamaterialet. Utöver nyttan upplevde de anställda också att det är lätt att använda digital teknologi (medelvärde 4,1). Programvaran för planläggning upplevde man som svårast att använda (medelvärde 3,7).

”En annan central observation är att kommunernas anställda behöver mer stöd i att utnyttja digital teknologi. När det frågades om en helhetsbedömning av stödet för ibruktagning och det tekniska stödet, utbildningen och den digitala positiva atmosfären var medelvärdet i svaren endast 3,3. Stödbehovet framkom också starkt i de fritt formulerade svaren”, berättar Pulkkinen.

Kommunens invånarantal hade inget betydande samband med de anställdas digitala beredskap. Endast i kommuner med färre än 2 000 invånare var de anställdas digitala beredskap på en klart lägre nivå än i andra kommungrupper. I synnerhet i fråga om bygglov var skillnaderna i kommunernas digitala beredskap relativt små.

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på DigiFinlands webbtjänst den 8 maj 2023.